پژوهشی اقتصاد
بررسی و نقد کتاب آن‌چه با پول نمی‌توان خرید مرزهای اخلاقی بازار

حمید پاداش

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، صفحه 1-19

چکیده
  مایکل سندل در کتاب آن‌چه با پول نمی‌‌توان خرید؛ مرزهای اخلاقی بازار سیاست‌‌های نئولیبرال را نقد می‌‌کند که عموماً از دهة 1970 در بسیاری از کشورهای جهان پیش‌نهاد و اجرا شد. نویسنده در کتاب آن‌چه با پول نمی‌‌توان خرید وضعیتی را نقد کرده که در آن سیطره‌یافتن سیاست‌‌های نئولیبرال باعث کالایی‌شدن و پولی‌شدن فزایندة روابط اجتماعی ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
بررسی و نقد کتاب اقتصاد بخش عمومی

خسرو پیرائی

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، صفحه 21-34

چکیده
  در اقتصاد بخش عمومی حضور دولت در اقتصاد از دو زاویة کارآیی و عدالت مطالعه می‌شود. این بخش از علم اقتصاد سعی در ارائة چهارچوبی دارد که برمبنای آن توضیح دهد آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند یا خیر؟ هم‌چنین، به این سؤالات پاسخ می‌دهد که تا چه حد دولت باید در اقتصاد نقش داشته باشد. آیا سازوکار بازار در غیاب دولت می‌تواند نتایج مطلوبی ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
بررسی و نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

سید شمس‌الدین حسینی

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، صفحه 35-51

چکیده
  مقالۀ حاضر به نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. مؤلفان کتاب جنگ اقتصادی (تحریم) را به‌عنوان تهدید اصلی اقتصادی و جلوۀ اجبار و اعمال قدرت اقتصادی معرفی کرده‌اند که آسیب‌پذیری درقبال آن ازجمله در حوزۀ سایبری، وابستگی علمی و فنی در حوزۀ صنعتی، و وابستگی اقتصاد کشور به نفت وجود دارد. از میان پیش‌نهادهای ارائه‌شده ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
نقد و تحلیل کتاب Public Finance and Public Policy

محمد جواد شریف‌زاده

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، صفحه 53-70

چکیده
  بحث دربارۀ جایگاه مطلوب بخش عمومی (دولت) در اقتصاد از دیرباز موردتوجه مکاتب گوناگون فکری قرار داشته و به‌علت اهمیت وافر وارد برنامه‌های رسمی دانشگاه‌ها در سراسر جهان شده است. هدف در این مقاله تحلیل و نقد کتاب درسی مالیۀ عمومی و سیاست عمومی تألیف جاناتان گروبر است که از جدیدترین کتاب‌های درسی این حوزه به‌شمار می‌رود و هم‌اکنون ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
بررسی و نقد کتاب نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی

وحید مقدم

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، صفحه 71-92

چکیده
   یکی از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامی نحوة تولید نظریه و جرح‌وتعدیل نظریات اقتصادی رایج است. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت با انتشار ویرایش سوم کتاب نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی در سال 1391، که به‌کوشش حجت‌الاسلام حسن آقانظری تألیف شده است، تلاش کرده‌اند گامی در این زمینه بردارند. در این کتاب نویسنده بر آن است تا با ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
بررسی و نقد کتاب اقتصاد برای همه

فاطمه مهربانی

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، صفحه 93-112

چکیده
  هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی مفاهیم ذکرشده در کتاب اقتصاد برای همه و ارائۀ دیدگاه انتقادی دربارۀ مطالب تنظیم‌شده در کتاب است. تأکید اساسی و دلیل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب این است ‌که بین دانش‌آموختگان رشتۀ اقتصاد و عامة جامعه تبادل لازم و کافی در زمینة مباحث اقتصادی وجود ندارد. در این کتاب کوشش شده است که با بیانی شیوا، روان، ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
بررسی و نقد کتاب نظریه‌های اقتصادی توسعه؛ تحلیلی از پارادایم‌های رقیب

سد حسین میرجلیلی

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، صفحه 113-133

چکیده
  این کتاب شش چهارچوب فکری اصلی در اقتصاد توسعه را براساس پارادایم کوهن تبیین می‌کند. از زمان انتشار کتاب ساختار انقلاب‌های علمی نوشتۀ تامس کوهن در دهة 1960 م، محققان علوم طبیعی و سپس محققان علوم اجتماعی، به‌ویژه اقتصاد، تلاش کردند آن را در موضوعات مختلف ازجمله توسعه به‌کار ببرند. کتاب هانت اثری است که نویسنده سعی کرده تحلیل پارادایمی ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
بررسی و نقد کتاب نظریۀ عدالت جان رالز با تأکید بر قلمرو و تعریف عدالت

محمد نعمتی

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، صفحه 135-152

چکیده
  می‌توان ادعا کرد موضوع عدالت مستند و مبنای نظریات و مبنای تدبیر امور در ساحت حیات اجتماعی انسان است. نظریه‌پردازان برای اثبات یا توجیه نظریة خود، در هر حوزه از علوم اجتماعی، از تمسک به مفهوم و نظریه‌ای درباب عدالت گریزی ندارند. در بررسی هر نظریۀ عدالت سه موضوع و مؤلفه موردتوجه و بررسی قرار می‌گیرد: اول، مبنای عدالت: نظریۀ مذکور ...  بیشتر