نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

بحث دربارۀ جایگاه مطلوب بخش عمومی (دولت) در اقتصاد از دیرباز موردتوجه مکاتب گوناگون فکری قرار داشته و به‌علت اهمیت وافر وارد برنامه‌های رسمی دانشگاه‌ها در سراسر جهان شده است. هدف در این مقاله تحلیل و نقد کتاب درسی مالیۀ عمومی و سیاست عمومی تألیف جاناتان گروبر است که از جدیدترین کتاب‌های درسی این حوزه به‌شمار می‌رود و هم‌اکنون در تعداد قابل‌توجهی از دانشگاه‌های مطرح جهان به‌عنوان کتاب درسی اصلی اقتصاد بخش عمومی تدریس می‌شود. از نقاط قوّت این کتاب می‌توان به رعایت استانداردهای صوری تألیف کتاب‌های درسی، به‌روزبودن اثر، تأکید قابل‌ملاحظه بر موضوعات کاربردی و مطالعات تجربی، نظم منطقی حاکم بر کتاب، بیان سلیس مؤلف، و گسترۀ منابع مورداستفاده در تدوین کتاب اشاره کرد. بااین‌حال، این کتاب نقاط ضعف مهمی نیز دارد. ازجمله این نقاط باید به تأکید بیش از حد بر رویکرد اقتصاد رفاه پارتویی و بی‌توجهی به رویکردهای بدیل مانند رویکرد رالز و آمارتیا سن، فقدان رویکرد تاریخی، توجه‌‌نکردن به نظریات اقتصاددانان غیرلیبرال مانند اقتصاددانان سوسیالیست، ذکرنکردن مباحث مرتبط با مالیۀ عمومی در کشورهای درحال‌توسعه، و کم‌توجهی به برخی مباحث علمی جدید مانند مالیۀ عمومی رفتاری یا نظریۀ بازی‌ها اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Jonathan Gruber’s “Public Finance and Public Policy”: A Critical Analysis

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Sharifzadeh

Asisstant Professor, Faculty of Economics, Imam Sadiq University(A.S), Tehran, Iran

چکیده [English]

The idea of the proper role of the public sector (the state) in the economy has been discussed from the ancient times and due to its importance has entered the educational programs of universities around the world. This paper introduces and critically analyses Jonathan Gruber’s Book entitled “Public Finance and Public Policy”. The book is one of the most recent textbooks in the field and is used as the main textbook in the public sector economics courses in many universities. The main strengths of the book are: fulfilling the formal standards of textbooks, up-to-date contents, the author’s emphasis on the practical and experimental issues of the public finance, its logical order, and its very user friendly writing. But, the book has some important shortcomings such as: its emphasis on the Pareto approach and neglecting alternative approaches such as the Rawlsian approach or the Amarya sen`s capability approach, lack of care to the historical approach and issues, neglecting non-liberal economists’ theories (e.g. socialist theories), neglecting the specific issues of the public finance in developing countries and ignoring new scientific instruments and issues such as game theory and behavioral public finance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Sector Economics
  • Public Finance
  • Public Policy
  • Education of Economics
  • Jonathan Gruber
آقانظری, ح., & گیلک حکیم آبادی, م. ت. (1382). نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی (دوم). پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
عربی, سیدهادی. (1387). «از اقتصاد اثباتی تا اقتصاد هنجاری (بنیان‌های فلسفی و ارزشی اقتصاد رفاه)». روش شناسی علوم انسانی, 57(14), 29–52.
کلارک, ب. (1389). اقتصاد سیاسی تطبیقی. ترجمه ع. حاتمی,. نشر کویر.
Arrow, K. (1951). Individual values and social choice, New York:  Yale University Press.
Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? The Journal of Economic Perspectives, 28(4), 99–120.
Buchanan, J. M., & Musgrave, R. A. (1999). Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. Cambridge: MIT Press.
Gayer, T., & Rosen, H. (2013). Public Finance. New York: McGraw-Hill Education.
Gruber, J. (2004). Public Finance and Public Policy. New York:Worth Publishers.
Gruber, J. (2012). Public Finance and Public Policy. New York:Worth Publishers.
Gruber, J., & Wise, D. A. (2009). Social Security Programs and Retirement around the World: Fiscal Implications of Reform. Chicago: University of Chicago Press.
Hausman, D. M., & McPherson, M. S. (2006). Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy. London: Cambridge University Press.
Hicks, J. R. (1939). The foundations of welfare economics. The Economic Journal, 49(196), 696–712.
Hindriks, J., & Myles, G. D. (2013). Intermediate Public Economics. Cambridge: MIT Press.
Kaldor, N. (1939). Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility. The Economic Journal, 549–552.
Musgrave, R. A. (1985). A brief history of fiscal doctrine. Handbook of Public Economics, 1, 1–59, London: Elsevier
Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice, New York:  McGraw-Hill Book Co.
Nussbaum, M. C. (2001). Women and human development: The capabilities approach (Vol. 3). London: Cambridge University Press.
Nussbaum, M. C. (2003). Upheavals of thought: The intelligence of emotions. London: Cambridge University Press.
Pigou, A. C. (1920). The Economics of Welfare. New York:Palgrave Macmillan.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. London: Oxford University Press.
Read, C. (2016). The Public Financiers: Ricardo, George, Clark, Ramsey, Mirrlees, Vickrey, Wicksell, Musgrave, Buchanan, Tiebout, and Stiglitz. New York: Palgrave Macmillan UK.
Robbins, L. (1932). The Nature and Significance of Economic Science. The Philosophy of Economics, 113–40.
Robbins, L. (1935). An essay on the scope and nature of economic science. London:  McMillan.
Rosen, H. S. (2002). Public finance. New York: McGraw-Hill.
Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. The Review of Economics and Statistics, 387–389.
Samuelson, P. A. (1955). Diagrammatic exposition of a theory of public expenditure. The Review of Economics and Statistics, 350–356.
Sen, A. K. (1992). Inequality Reexamined. Russell Sage Foundation.
Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the Public Sector. New York:W.W. Norton.
Stiglitz, Joseph, E., & Rosengard, Jay, K. (2015). Economics of the Public Sector: Fourth International Student Edition. New York: W. W. Norton & Company.