نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد، دانشگاه مازندران

چکیده

در اقتصاد بخش عمومی حضور دولت در اقتصاد از دو زاویة کارآیی و عدالت مطالعه می‌شود. این بخش از علم اقتصاد سعی در ارائة چهارچوبی دارد که برمبنای آن توضیح دهد آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند یا خیر؟ هم‌چنین، به این سؤالات پاسخ می‌دهد که تا چه حد دولت باید در اقتصاد نقش داشته باشد. آیا سازوکار بازار در غیاب دولت می‌تواند نتایج مطلوبی در بر داشته باشد؟ آیا شرط لازم برای موفقیت و آموزش با کیفیت بالا وجود منابع درسی مناسب و جامع است؟ تلاش درجهت چاپ منابع درسی بخش اقتصاد عمومی لازم، ضروری، و قابل‌تقدیر است. کتاب اقتصاد بخش عمومی که یدالله دادگر به‌رشتة تحریر درآورده است کوششی در این زمینه و تلاشی ستودنی برای رفع کمبود منابع مناسب درسی در زمینة اقتصاد بخش عمومی است. این اثر امتیازات و نقاط قوت فراوانی دارد، اما کاستی‌هایی نیز هست که رفع آن‌ها می‌تواند بر غنی‌ترشدن مباحث کتاب بیفزاید. هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی کتاب و بیان نقاط قوت و کاستی‌ها به‌‌منظور افزایش کارآیی کتاب مورد‌نظر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and Critique of the Book of Economics of the Public Sector

نویسنده [English]

  • Khosrow piraee

Associate Professor of Economics, University of Mazandaran

چکیده [English]

In the economics of the public sector, the presence of the government in the economy is studied from two perspectives of efficiency and justice. This section of economics seeks to provide a framework for explaining whether government should intervene in the economy. It also answers the question of how far the government should play a role in the economy. In the absence of the government, can a market mechanism produce favorable results? Is the availability of appropriate and comprehensive teaching resources a prerequisite for success and high quality education? Efforts to print textbooks in the sector of public economics are necessary, essential, and appreciable. The book of Economics of Public Sector, written by Yadollah Dadgar, is a commendable effort in this field and an endeavor to compensate for the shortage of appropriate teaching resources in economics of the public sector. It has many advantages and strengths, but there are some shortcomings which their elimination can add to the richness of the book's topics. The purpose of this article is to review and evaluate the book and express its strengths and weaknesses in order to increase the efficiency of the book in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics of the Public Sector
  • Book Critique
  • Efficiency
  • Justice
  • Government
  • Popularity Function
دادگر، یدالله (1384)، «تکثری‌بودن اقتصاد سیاسی»، فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی، ش 15، بهار.
دادگر، یدالله (1392)، اقتصاد بخش عمومی، قم: دانشگاه مفید.
Brown, C.V. and P.M. Jackson (1992), Public Sector Economics, 4th (ed.), U.K.: Blackwell.
Musgrave, R.A. and P.B. Musgrave (1989), Public Finance in Theory and Practice, 5th (ed.), McGraw Hill.
Rosen, H.S. and Ted Gayer (2013), Public Finance, 10th (ed.), McGraw Hill.