نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد و استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقالۀ حاضر به نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. مؤلفان کتاب جنگ اقتصادی (تحریم) را به‌عنوان تهدید اصلی اقتصادی و جلوۀ اجبار و اعمال قدرت اقتصادی معرفی کرده‌اند که آسیب‌پذیری درقبال آن ازجمله در حوزۀ سایبری، وابستگی علمی و فنی در حوزۀ صنعتی، و وابستگی اقتصاد کشور به نفت وجود دارد. از میان پیش‌نهادهای ارائه‌شده ایجاد سامانه و قرارگاه دفاع اقتصادی راه‌گشاتر است.خلاصۀ ارزیابی کتاب آن است که تلاش مؤلفان در پرداختن به پیوند اقتصاد، دفاع، و امنیت نکتۀ قوّت اثر است. البته اثر به‌لحاظ شکلی و محتوایی (انسجام‌نداشتن در تحلیل‌های آماری، معتبرنبودن برخی منابع، و استفاده از آمارهای قدیمی) می‌تواند تقویت شود. برخلاف عنوان کتاب در متن کتاب به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کم‌تر پرداخته شده است؛ بنابراین لازم است به الزامات و سازگاری الگوی اقتصاد مقاومتی، الگوی دفاع و امنیت همه‌جانبه، و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی بیش‌تر پرداخته شود. درمجموع، از کتاب یادشده می‌توان به‌عنوان منبعی کمکی برای دروسی چون اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه استفاده کرد. اگرچه اقدام اصولیْ راه‌اندازی رشته‌هایی چون اقتصاد دفاع در مقطع تحصیلات تکمیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on “Economic Threats and Resistance Economy”

نویسنده [English]

  • Seyyed Shamseddin Hosseini

Member of Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

This paper aims to review the “Economic Threats and Resistance Economy”. The authors believe that economic war (sanctions) is the main threat to Iran’s economy that is an instrument of exercising power. It is also noted that the economy is more vulnerable to sanctions in cyber areas, science, and technological dependency in industrial areas and economic dependency on oil sector. Among offered proposals, establishing an economic defense system and base is more applicable.The authors’ effort on finding the links among economy, defense, and security is the most important advantage of the book. However, the book could be enhanced in terms of its statistical analysis, credibility of some references, and old statistics usage.Although the title mentions resistance economy, the text does not perpend on general policies of resistance economy. It is necessary to pay more attention to requirements and consistency of resistance economy patterns, comprehensive defense, and security pattern and its role in resistance economy. The book could be used as a secondary reference for courses like Iran’s economy and development economics. Nevertheless, a basic move is to establish academic fields like defensive economics in graduate level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sanction
  • Economic Threat
  • Defense Economics
  • Resistance Economy
  • Iran’s Economy
حسینی، سیدشمس‌الدین (1392)، «اقتصاد ایران هم‌راه با تحریم با تأکید بر عملکرد سال 1391»، فصل‌نامۀ سیاست‌های پولی و مالی اقتصادی، س 1، ش 2.
حسینی، سیدشمس‌الدین (1396)، «رابطۀ اقتصاد مقاومتی و الگوی دفاع همه‌جانبه»، در: دومین همایش اقتصاد مقاومتی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
دری نوگورانی، حسین (1392)، اقتصاد دفاع در دوران جدید، تهران: ساق.
گزارش هنر جنگ اقتصادی (اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم) (1392)، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی.
منظور، داوود و منوچهر مصطفی‌پور (1392)، «بازخوانی تحریم‌های ناعادلانه، ویژگی، اهداف و اقدامات»، فصل‌نامۀ سیاست‌های مالی و اقتصادی، س 1، ش 2.
هاشمی فشارکی، سیدجواد و سمیه پورعبدی (1393)، تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، تهران: علم‌آفرین.
Cormack, D. and H. Pascoe (2015), “Sanction and Preventive War”, Journal of Conflict Resolution, vol. 61.
Gilbert, E. (2015), Money as a “Weapons System” and the Entrepreneurial Way of War, Routledge Tayllpr & Francis Group.
Gompert, D. and H. Binnedijk (2016), The Power to Coerce, Arroyo Center, the RAND Corporation, Santa Monica, Calif.
Gompert, David C. and Hans Binnendijk (2016), The Power to Coerce: Countering Adversaries Without Going to War, RAND Corporation.
Nakanishi, H. (2015), The Construction of the Sanctions Regime Against Iran: Political of Dimensions Unilateralism, Asser Press.
Prof, Madies, Th. (2013), Economic Sanctions: Embargo on Stage; Theory and Emprical Evidence, University Fribrgness.
Rickards, J. (2011a), Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis.
Rickards, J. (2011b), Currency Wars: Making of Next Global Crisis, Penguin Group.
Rosenberg, E, D. Drezner, J. Solomon-Strauss, and Z. Goldman (2016), The New Tools of Economic Warfare: Effects and Effectiveness of Contemporary U.S. Financial Sanctions, Center for a New American Security.
Sandler, T. and K. Hartley (2000), The Economics of Defense, Cambridge University Press.
Williams, l. C. B. (2016), Currency Wars and the Erosion of Dollar Hegemony, Michigan Journal of International law.
Zarate, Juan C. (2013), Treasury's War, Publicaffairs, New York.