علمی- پژوهشی علوم تربیتی
ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تأکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی

رضا امیدی‌فر؛ علیرضا قلعه‌ای؛ محمد حسنی؛ میرنجف موسوی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تأکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی است. پژوهش حاضر ازنظر هدفْ کاربردی، ازنظر ماهیتْ توصیفی ـ تحلیلی، و ازنظر روش جمع‌آوری اطلاعاتْ میدانی و کتاب‌خانه‌ای است که برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده ‌شده و آلفای کرونباخ آن951/0 است. جامعة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب برنامۀ درسی و آموزش هنر در آموزش‌و‌پرورش

محمد امینی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 21-40

چکیده
  یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزشی که اجرای آن در مدارس و مراکز آموزشی کشور، به‌دلیل تنگناها و سوءتفاهمات مختلف، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است تربیت هنری دانش‌آموزان است. طی چند سال اخیر برخی تلاش‌های علمی و پژوهشی برای معرفی و بازشناسی جایگاه تربیت هنری و ضرورت توجه جدی بدان در نظام آموزشی کشور انجام گرفته است. تألیف کتاب برنامة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌و‌پرورش)

عبداله انصاری

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 41-62

چکیده
  برای نقد کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌وپرورش) از فرم داوری شورای بررسی متون و کتب علوم‌ انسانی استفاده شد. طبق نتایج، ارائۀ تفصیلی و یک‌پارچة مبحث بودجه‌ریزی، به‌هم‌راه قابلیت خواندن، نوع خط، و کیفیت چاپ نسبتاً خوب از مزایای این کتاب‌اند و بی‌بهره‌بودن از ویرایش ادبی و علمی، استناد به منابع به‌صورت دل‌خواه، و نبود ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقد و تحلیل کتاب نامه‌های زینب تربیت فطری در اسارت تربیت رسمی

سیدحسین حسینی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 63-84

چکیده
  تفاوت تعلیم‌و‌تربیت رسمی با تعلیم‌و‌‌تربیت مبتنی‌بر فطرت الهی انسانی و سازوکارهای هریک همواره از مهم‌ترین مباحث در حوزة فلسفة تعلیم‌و‌تربیت و قلمرو علوم‌تربیتی و تحلیل ویژگی‌های نظام آموزشی بوده است. هدف از این مقاله تحلیل کتاب نامه‌های زینب است (که به ابعادی از این تفاوت‌ها می‌پردازیم)، تا به ارائة برداشت‌هایی مبنایی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
درآمدی انتقادی بر نظریه‌های «آشوب و پیچیدگی»

سیدمحمدحسین حسینی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 85-114

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله توصیف و نقد نظریه‌های آشوب و پیچیدگی است. بنابراین، از روش پژوهش «کاوش‌گری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعة آماری دربرگیرندة همة کتاب‌ها، مقالات، مطالعات، و پژوهش‌های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به‌روش نمونه‌گیری هدف‌مند، به‌منزلة نمونه، انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز ازطریق سیاهة یادداشت‌برداری ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم ورزشی و تربیت بدنی
نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس

محسن حلاجی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 115-133

چکیده
  هدف از نگارش این پژوهش نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس است. پرسش‌نامة «نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی)» به‌منزلة ابزار و چهارچوب نقد استفاده شد. کتاب تربیت‌بدنی در مدارس دارای 441 صفحه، چهار بخش، و پانزده فصل است. یافته‌های نقد از دو منظر امتیازات و کاستی‌های شکلی و محتوایی ارائه شدند. امتیازات شکلی درحد مطلوبی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
از علوم کتاب‌داری تا علم اطلاعات و اطلاع‌رسانی نقدی بر کتاب مبانی علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

حمیدرضا رادفر؛ سولماز نوری

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 135-158

چکیده
  اهمیت تدریس منابع اطلاعاتی و کتاب‌های علمی مستند، جذاب، و محرک برای دروس آشنایی با مبانی رشته‌های مختلف به‌منظور جذب‌کردن و علاقه‌مندسازی تازه‌واردان و مشتاقان هر علمی بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، کتاب مبانی علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی که می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی برای دانشجویان جدید رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان

ویدا رحیمی‌نژاد

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 159-178

چکیده
  آموزش‌وپرورش تطبیقی نظامی تحقیقی است که به‌منظور دست‌یابی به شناخت جدید در زمینه‌های نظری و عملی، ازطریق مقایسة دو یا چند نظام تربیتی در کشورها و مناطق مختلف یا ادوار تاریخی متفاوت، ما را یاری می‌دهد. مراد از تطبیق بررسی و تحلیل مشابهت‌ها و تفاوت‌های موجود بین سیستم‌های مختلف تربیتی در زمینه‌های سازمانی، تشکیلاتی، شیوه‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
بررسی و نقد کارآفرینی سازمانی با تأکید بر شناسایی محورها و موانع کارآفرینی سازمانی موردمطالعه: وزارت ورزش و جوانان

فرزاد زیویار؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 179-201

چکیده
  این مسئله برای مدیران به‌‌اثبات رسیده ‌است که امروزه شرایط سازمان‌ها به‌گونه‌ای است که حل مشکلات و تنگناها نیازمند ارائة راه‌حل‌های جدید و منابع متفاوت است و بدون تردید یکی از مهم‌ترین منابع برای تحقق این امر بهره‌گیری از عواملی چون ابتکار، خلاقیت، نوآوری، و در یک کلمه کارآفرینی سازمانی است. کارآفرینی سازمانی به‌معنای توسعة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
تأثیر برنامة درسی پنهان در رفتار هنرجویان هنرستان‌های تربیت بدنی

پروین صمدی؛ رقیه حیدری

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 203-216

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامۀ درسی پنهان در رفتار هنرجویان تربیت بدنی و دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهران انجام شده است و روش پژوهش توصیفی ــ‌تحلیلی است. جامعۀ آماری در این پژوهش دانش‌آموزان و هنرجویان متوسطۀ شهر تهران است و حجم نمونۀ آن که به‌ روش کوکران و به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شده است دویست نفر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
ارزش‌یابی کیفیت درون‌داد‌های رشتة مدیریت آموزشی در دورة‌ کارشناسی ارشد

بیژن عبدالهی؛ مریم عینی؛ یاسین سعیدی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 217-242

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله ارزش‌یابی کیفیت درون‌دادهای رشتة مدیریت آموزشی در دورة کارشناسی ارشد است. این پژوهش به‌لحاظ روش از نوع پیمایشی است. جامعة آماری را همة اعضای هیئت‌علمی، مدیران گروه‌های آموزشی، و دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1392- 1393 (ترم‌های سوم و چهارم) دانشگاه‌های دولتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. ابزار تحقیق مصاحبة نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقد کتاب آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع

علیرضا عصاره

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 243-255

چکیده
  لوتان کوی در کتاب آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع نظریه‌ای عمومی و جهان‌شمول از آموزش و پرورش ارائه کرده است. این کتاب در دو بخش «بیان مسئله» شامل سه فصل (نظریه و مفاهیم، کلیت و پیچیدگی، و فهم و توضیح) و «ارائۀ الگویی عمومی و جهان‌شمول از آموزش و پرورش» در هفت فصل (مردم، زبان‌ها و قوم‌ها، محیط طبیعی، نظام تولیدی، افکار و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
درآمدی انتقادی بر «دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)»

معصومه مطور؛ خدیجه علی‌آبادی؛ ناصر مزینی؛ علی دلاور؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 257-280

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله معرفی و نقادی دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها) است. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش «کاوش‌گری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعة آماری دربرگیرندة همة منابع اعم از کتاب‌ها، مقالات، مطالعات، و پژوهش‌های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به‌روش نمونه‌گیری هدف‌مند به‌منزلة نمونه انتخاب شدند. داده‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب آموزش‌وپرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها، و اصول

عباس معدن دار آرانی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، صفحه 281-297

چکیده
  طی چند دهة اخیر رقابت‌های آموزشی باعث توجه روزافزون اندیشمندان به درک تحولات و نوآوری‌ها و شیوه‌های حل‌وفصل چالش‌های آموزش‌وپرورش در دیگرجوامع شده است. در این زمینه، رسالت اصلی علم آموزش‌وپرورش تطبیقی مطالعة انتقادی شباهت‌ها و تفاوت‌های آموزشی شایع دربین جوامع و فرهنگ‌هاست. در ایران مباحث آموزش‌وپرورش تطبیقی به‌صورت یک ...  بیشتر