نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تفاوت تعلیم‌و‌تربیت رسمی با تعلیم‌و‌‌تربیت مبتنی‌بر فطرت الهی انسانی و سازوکارهای هریک همواره از مهم‌ترین مباحث در حوزة فلسفة تعلیم‌و‌تربیت و قلمرو علوم‌تربیتی و تحلیل ویژگی‌های نظام آموزشی بوده است. هدف از این مقاله تحلیل کتاب نامه‌های زینب است (که به ابعادی از این تفاوت‌ها می‌پردازیم)، تا به ارائة برداشت‌هایی مبنایی از چالش‌های اساسی نظام تعلیم‌و‌تربیت رسمی و برداشت‌هایی بَنایی براساس رویدادهای مطرح‌شده در این کتاب دست یابیم. پرسش مقاله این است که باتوجه‌به نقد و بررسی این کتاب، اصول و ویژگی‌های زبان کودکانه که بتواند محقق‌کنندة تربیت فطری باشد چیست؟ سعی نویسندة مقاله آن است که، با روش تحلیلی و مستند به برداشت‌های دوگانة مبنایی و بَنایی از مفاد کتاب، به تحلیل این ابعاد بپردازد. درنهایت، پس از تحلیل محتوایی کتاب، در نتیجه‌گیری مقاله، اصول نه‌گانه‌ای دربارة ویژگی‌های زبان کودکان مشخص می‌شود، سپس با برشمردن مؤلفه‌ها و ویژگی‌های دوازده‌گانة خاص این زبان، به پاره‌ای از راه‌کارهای برخاسته از یافته‌های مقاله برای تبدیل‌کردن تربیت رسمی به تربیت فطری اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Natural Training in Control of Formal Education: A Critical Analysis ofthe Book " Zaynab Letters"

نویسنده [English]

  • seyyed hosyn hoseyni

چکیده [English]

The difference between formal education and education training, based on the human and divine nature of the individual mechanisms, has always been one of the most important issues in the field of philosophy of education and has been considered the analysis of educational characteristics education.
The main objective of this paper is to analyze the book "Zaynab Letters" through which the dimensions of these differences are explored; a general conceptual framework regarding prominent challenges in the formal education system and conceptual hurdles posed by the events in this book are discussed. .
The paper aims to find out what  the principles and characteristics of children's innate language are. The author has attempted to find out the analytical methods, achieve these aspects in the dual interpretation of its provisions. Finally, after analyzing the content of the book, as the conclusion of the paper, the nine principles regarding the language characteristics of children are identified,
 and then the twelve special features and components of the language are considered. Furthermore,  some solutions from previous findings to change the formal education referring  to indigenous education are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formal education
  • Contemporary educational system
  • Indigenous education
  • the book " Zaynab letters"
  • Philosophy of education
  • methodology
آموزگار، مجتبی (1369)، نامههای زینب، با نقاشی محمدرضا دادگر، تهران: مؤسسۀ زیتون.
ابن‌طفیل، محمد‌بن‌عبدالملک (1381)، زندۀ بیدار؛ حی‌بن‌یقظان، ترجمة بدیع‌الزمان فروزانفر، تهران: علمی‌و‌فرهنگی.
باقری، خسرو (1391)، تعلیم‌وتربیت اسلامی؛ چهارچوب تئوریک و کاربرد آن، تهران: هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره.
حسینی، سید حسین (1386 الف)، تحلیلی پیرامون نظام تعلیم‌وتربیت؛ نقد مقاله و دیدگاه صاحبنظران، کرمان: ستاد نهضت تولید علم و کرسی‌های نظریه‌پردازی.
حسینی، سید حسین (1386 ب)، «فتت؛ فلسفة تعلیم‌و‌تربیت»، کارگاه پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی.
حسینی، سید حسین (1390)، «متد نقد کتاب در حوزة علوم انسانی»، کارگاه پژوهشی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینی، سید حسین (1391)، «ضرورت تربیت‌پژوهی»، مقدمة مجموعه‌مقالات همایش ملی تعلیم‌و‌‌تربیت اسلامی؛ مبانی، منابع، و اصول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینی، سید حسین (1393)، «منظومة نقد‌پژوهی؛ نقد به‌مثابة یک ضرورت انسانی»، پیش‌گفتار نقد نامه‌های علمی گروههای تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینی، سید علی‌اکبر (1395)، دفتر تربیت، دورة دو جلدی، به‌کوشش سید حسین حسینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حکیمی، محمدرضا (1388)، دانش مسلمین، قم: دلیل ما.
شریف، میان‌محمد (1359)، منابع فرهنگ اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.