نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار و فوق‌دکترای آموزش‌وپرورش تطبیقی، گروه علوم‌تربیتی دانشگاه لرستان

چکیده

طی چند دهة اخیر رقابت‌های آموزشی باعث توجه روزافزون اندیشمندان به درک تحولات و نوآوری‌ها و شیوه‌های حل‌وفصل چالش‌های آموزش‌وپرورش در دیگرجوامع شده است. در این زمینه، رسالت اصلی علم آموزش‌وپرورش تطبیقی مطالعة انتقادی شباهت‌ها و تفاوت‌های آموزشی شایع دربین جوامع و فرهنگ‌هاست. در ایران مباحث آموزش‌وپرورش تطبیقی به‌صورت یک درس سه‌واحدی در رشتة علوم‌تربیتی و در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا ارائه می‌شود. تدوین و تألیف کتاب آموزش‌وپرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها، و اصول مبین تلاشی آگاهانه برای معرفی بیش‌تر این علم با‌توجه‌به بنیان‌های نظری و اصول حاکم بر آن است. در مقالة حاضر، کتاب مذکور از بعد شکل و محتوا بررسی و به امتیازها و کاستی‌های آن اشاره می‌شود. باتوجه‌به حجم کم و تعداد معدود صفحات، این اثر توانسته است تاحد نسبی خوانندگان را با چهارچوب‌های کلی و اولیة این علم آشنا کند. هم‌چنین، مهم‌ترین کاستی اثر حاضر را می‌توان فقدان توجه به جریانات معاصر فکری علم آموزش‌وپرورش تطبیقی دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique and Analysis of the Textbook “Comparative Education: Foundation, Principles and Methods”

نویسنده [English]

  • abbas madandararani

Assistant Profesoor of Comparative Education, Lorestan University

چکیده [English]

In recent decades, the educational competitions have increased scholars’ attention to understand the educational changes and innovations as well as ways of solving challenges in other societies. The main mission of comparative education is a critical study of the educational similarities and differences among societies and cultures. Accordingly, the attention to comparative education and its necessity have become a common phenomenon in higher education institutions which can be seen through establishments of graduate courses, research centers, and publication of books and articles. In Iran, comparative education is provided as a three-unit course in the field of educational sciences (different branches) and for undergraduate, graduate, and doctoral students. Writing and preparation of the book "Comparative Education: Foundation, Principles and Methods " shows a deliberate attempt to present this science with respect to its theoretical foundations and principles. In this paper,  the form and content of the book and rating its privileges and shortcomings are analyzed. Due to the size and pages, this book has largely made readers familiar with the general and basic framework of comparative education science. Meanwhile the most important weakness of the present work can be a lack of attention to current contemporary intellectual of comparative education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Education
  • Educational Borrowing
  • Educational Sciences
  • Content Criticism
  • Academic Book
آقازاده، احمد (1383)، آموزش‌و‌پرورش تطبیقی، تهران: سمت.
جانسون، بروک و کریستنسن لاری (1391)، روش پژوهش در علوم‌تربیتی: کمی، کیفی، و آمیخته، ترجمة علی‌اکبر خسروی بابادی، کامبیز پوشنه، و محرم آقازاده، تهران: آییژ.
محسن‌پور، بهرام (1393)، آموزشوپرورش تطبیقی: رویکردها، روشها، و اصول، تهران: سمت.
معدن‌دار آرانی، عباس و لیدا کاکیا (1394)، آموزشوپرورش تطبیقی: چشماندازهای نوین، تهران: آییژ.
میرزامحمدی، محمد‌حسن (1393)، مقدمهای بر روششناسی پژوهش تطبیقی، تهران: آییژ.
Bray, M. (2002), “Comparative Education in East Asia: Growth, Development, and Contributions to the Global Field”, Current Issues in Comparative Education, vol. 4, no. 2, <http://www.tc.columbia.edu>.
Epstein, E. (2001), “The Problematic Meaning of ʻComparisonʼ in Comparative Education”, in: K. Kumpner (ed.), Comparative Education, ASHE Series, New York: Simon and Schuster.
Lamy, P. (2010), Global Problems, Global Solution: Towards Better Global Governance, World Trade Organization, <https://www.wto.org>.
Manzon, M. (2014), “Comparing Places”, in Mark Bray, Bob Adamson, and Mark Mason (eds.), Comparative Education Research: Approaches and Methods, Second Edition, Hong Kong: Springer and The University of Hong Kong.
Manzon, M. (2014), Comparative Education: The Construction of a Field, Hong Kong: The University of Hong Kong.
Masemann, V., M. Bray, and M. Manzon (2007), Common Interests, Uncommon Goals: Histories of the World Council of Comparative Education Societies and its Members, Hong Kong: Springer and The University of Hong Kong.
Wilson, D. N. (2003), “The Future of Comparative and International Education in a Globalised World”, International Review of Education, vol. 49, <http://citeseerx.ist.psu.edu>.