نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

نگارندة این مقاله می‌‌کوشد با معرفی کتاب پایان تاریخ ازنظر فلاسفة مدرن و پست‌مدرن، نوشتة علی مرادخانی، آن را نقد و بررسی کند. بحث پایان‌‌گرایی (endism) از مباحث جدیدی است که در اواخر قرن بیستم، به‌ویژه با کار فوکویاما در محافل دانشگاهی، مطرح شد. اما پایان تاریخ موضوع کتاب حاضر است و می‌‌توان گفت که زمینه‌‌های چنین بحثی در نوشته‌‌های فیلسوفان مدرن و پست‌‌مدرن به‌طور صریح و غیرصریح وجود دارد و نویسندة کتاب خواسته است این زمینه‌‌ها را با عنوان «پایان تاریخ» در کتاب خود تشریح کند. این مقاله در دو بخش این کتاب را ‌بررسی انتقادی می‌‌کند: بخش اول ناظر به کاستی‌های محتوای کتاب است و می‌‌توان گفت که زبان ترجمه‌‌ای کتاب بر زبان تألیفی آن غلبه دارد که در این مقاله به برخی از آن‌ها اشاره می‌‌شود. به‌عبارت‌دیگر، بخش زیادی از کتاب ترجمه‌‌ای از منابع پایانی کتاب است که غالباً در متن کتاب به آن‌ها ارجاع داده نشده است و چنین القا می‌‌کند که گویی مطالب ترجمه‌شده از آن نویسنده‌اند. بخش دوم ناظر بر کاستی‌‌های صوری کتاب است که در آن بر کاستی‌‌های مربوط به روی جلد، فهرست مطالب، ارجاعات (مستقیم و غیرمستقیم)، پی‌‌نوشت‌‌ها، غلط‌‌های تایپی، نگارشی، و معادل‌های فارسی و لاتین تأکید شده و در برخی موارد پیش‌نهادهایی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Modern and Postmodern Philosophers at the End of History

نویسنده [English]

  • Muhammad Asghari

Associate Professor, University of Tabriz

چکیده [English]

This article tries to critically review Modern and Postmodern Philosophers: The End of History by Ali Moradkhani. The topic of Endism is one of many new issues that in the late twentieth century, especially with Fukuyama, has gained momentum in academic circles. This issue has been, explicitly or implicitly, stated in philosophy of modern and postmodern in this book, but the author wants to make clear it under the title of "end of history". This article consists of two parts: The first part of this article refers to the shortcomings of the content of the book such as the style of its writing and translation. In other words, much of the book is a translation of the sources of the book, not necessarily the author’s own ideas. The second part of the article considers formal shortcomings of book such as book cover, table of contents, references, endnotes, etc. We also propose some samples whenever necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endism
  • End of History
  • Postmodern
  • Hegel
  • Fukuyama
مراد خانی، علی (1392) پایانتاریخازنظرفلاسفهمدرنوپستمدرن، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیم، استوارت (1391)دریدا و پایان تاریخ، ترجمه محسن محمودی، تهران: نشر افسون
اردبیلی، محمد مهدی و آزادی ، علی رضا (1393) «هگل، هایدگر و مسالۀ زمان» ، مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-96  
Francis Fukuyama (1992). The End of History and the Last Man. Free Press
Francis Fukuyama, "The End of History?", The National Interest (Summer 1989
Dale, Eric Michael (2014) Hegel, the End of History, and the Future, (Cambridge University Press)
Perkins, Robert L.(1984) History and System: Hegel's Philosophy of History, History and System: Hegel's Philosophy of History ,volume 7 of Proceedings of the ... sessions of the Hegel Society of America, Hegel Society of America SUNY series in Hegelian studies