نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه و کلام اسلامی،مربی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

تفسیر موضوعی آیات قرآن با تمرکز بر تعداد محدودی از آیات مرتبط با یک موضوع تفسیری است که به ایجاد تصور جامع و فهمی عمیق از موضوعات قرآنی کمک می‌کند. نویسندة کتاب آفرینش در قرآن با استفاده از الگوی روشی تفسیر در مکتب ادبی آیات مربوط به آفرینش را مطالعه و بررسی موضوعی کرده است. او، با بررسی و مقایسة تفاسیر سنتی و مدرن در مواجهه با نظریه‌های کیهان‌‌شناسی و برای رسیدن به فهمی برخاسته از اقتضائات دنیای جدید و نیز گونه‌ای واکنش مؤمنانه به موفقیت‌های علمی، روش مطالعة هرمنوتیکی مؤلف‌محور دربرابر متن‌محور را بدون پیروی از مکتب خاصی به‌کار گرفته است. این اثر پژوهشی است که افقی جدید در مباحث تفسیری می‌گشاید؛ ازاین‌رو، بررسی هم‌راه با دیدگاهی نقادانه می‌تواند به‌ اعتلای آن یاری رساند. بر این اساس، در مقالة حاضر، پس از معرفی کلی اثر و ارائة خلاصه‌ای از محتوای آن، علاوه‌بر تحلیل روش مؤلف به برخی از ویژگی‌های ساختاری و محتوایی، هم‌چنین به جنبه‌های مثبت و منفی آن اشاره و برای رفع کاستی پیش‌نهاداتی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of “Creation in the Qur'an: اermeneutical of Reviews Old and New Interpretations

نویسنده [English]

  • Hoorieh Shojaee

PhD in Philosophy and Theology, Instructor in Culture, Art and Communication Institute

چکیده [English]

Thematic interpretation of the Quranic verses interpretation helps to create a comprehensive and in-depth understanding impression of the subjects of the Quran. The author of the book of Creation in the Holy Quran wrote a case study about the creation of verses with the "School of literary interpretation" method. When facing cosmology theories  and in order to get a better understanding of world necessity and show a faithful reaction to scientific success, he compared modern and traditional interpretations. He used author-based hermeneutic method against text-based without following the specific school, so this work opens new horizons in the interpretation issues. Hence,  reviewing this work with a critical perspective can help to improve its quality. In so doing, , in this paper, after introducing the book and providing a summary of its content, as well as the analysis of the author’s method, some structural and content features are expressed along with some suggestions to rectify the shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • Creation verses
  • School of literary interpretation
  • Hermeneutic
  • The Qur'an
قرآن کریم.
ابوزید، نصرحامد. (1380). معنای متن. تهران: طرح نو.
احمدی، بابک. (1390). ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
داوودی، محمدرضا. «مزایای تفسیر موضوعی قرآن کریم»،‌ معرفت، (1384) شماره 96.
عدالت‌ژاد، سعید. (1392). آفرینش در قرآن: بررسی هرمنوتیکی تفاسیر قدیم و جدید. تهران: نگاه معاصر.
مجتهدشبستری، محمد. (1384). هرمنوتیک، کتاب و سنت. تهران: طرح نو.
واعظی، احمد. (1378). درآمدی بر هرمنوتیک. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
واعظی، احمد. (۱۳۹۰). نظریه تفسیر متن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه