نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ازجمله مهارت­های لازم در ترجمة دقیق و صحیح، یکی درک و فهم متن در زبان مبدأ و دیگری توان برگردان آن در زبان مقصد است؛ و مترجم گذشته از درک و فهم متن در زبان مبدأ باید در زبان مقصد قدرت و مهارت نویسندگی داشته و      به­عبارت دیگر در زبان مقصد نویسنده باشد. مترجمان و خبرگان در این مورد تأکید دارند که ترجمة برتر ترجمة برابر است.(مظفرالدین­حکیم،1989م.: 195)
اما ترجمة تحت­اللفظی، ترجمة آزاد، و یا ترجمة مفهومی، دیگر ارزش گذشتة خود را ازدست داده است.
در نگارش کتابی که در این مقاله نقد می­شود، اگرچه ترجمه­ها مفهومی است، مشکل اصلی­آن سبک نگارش­عربی­آن­است­که غالباً نوعی­گرته­برداری و تحت تأثیر سبک نگارش فارسی است.
در این مقاله، به نکات مثبت شکلی و محتوایی این کتاب و نیز به اشکالات نگارشی و ترجمه­ای آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: al-Tarjemah bayn al-Nazariyah v-al-Tatbiq men al-Arabiyah el-al-Fārsiyah

نویسنده [English]

  • Mahmoud Shakib Ansari

Professor of Ahvaz Shahid Chamran University

چکیده [English]

 
This article reviews the book al-Tarjemah bayn al-Nazariyah v-al- Tatbiq men al-Arabiyah el-al-Farsiyah(Translation from Arabic into Persian: from Comparative and Theoritical Point of View) authored by Dr Mahmoud Shakib Ansari. In this book, although the translations are conceptual, the style of writing used for writing in Arabic is loan translation and most of the time the text is influenced by Persian language. The strong points of the book from the form and content point of view, and the defects of the book in writing and translation are also mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: translation
  • word-by-word translation
  • the style of writing
  • arabic prose