نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه

چکیده

کتاب مدرنیتۀ سیاسی تقریر سکولاریسم و لائیسیته است. مسئله‌های کنونی جوامع را نیز ریشه در عدم جدایی قاطع بین حوزه‌های عمومی و خصوصی، دولت و جامعۀ مدنی، و فرد و شهروند می‌داند؛ بنابراین، کتابی برای آرمان‌های لیبرالیستی و سکولاریستی است و در بیان مسئله‌های سکولاریسم موجه می‌نماید. موریس باربیه اما تجربۀ غرب را گویا تجربه‌ای غایی و از آنِ ملت‌هایی مه‌تر پنداشته و تن‌دادن به این جدایی‌ها را سرنوشت همۀ جوامع دانسته است؛ چنان‌که برای جوامعی که به مدرنیتۀ سیاسی دست نیافته‌اند توصیه کرده است که بایستی بدون پرش‌های بلندپروازانه گام‌به‌گام و با بهره‌گیری از انبان تجربۀ پیش‌رفتگان به آن دست یابند. غایی‌پنداشتن الگوی خود مسئله‌سازی برای سایر جوامع است؛ به‌طور مثال، اگر جوامع اسلامی به‌جای لائیسیته اسلام را برای حل مسئله‌های خود و افق‌های پیشِ‌روی رجحان بخشیدند و سکولاریسم را برنتابیدند سکولاریسم مسئلۀ آن‌ها نمی‌شود که در این کتاب راه رسیدن به آن بیان شود. بررسی‌های این مقاله ضمن بازشناسی برخی نقاط قوت و ضعفِ شکلی و محتوایی کتاب نشان می‌دهد که نویسنده در این کتاب از مسئله‌یابی محققانه به مسئله‌سازی و تجویزهای غیرموجه تمایل پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Recognition of the Book “Political Modernity and Review”

نویسنده [English]

  • Seyed Ebrahim Sarparast Sadat

Assistant Professor of Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran

چکیده [English]

The political modernity is a book about the secularism and secular values. The author believes that current problems of society have roots in dedifferentiation between public and private sphere state and civil society and individuals and citizens. This book is based on the liberal and secular ideals and justifies the issues of secularism. However, Maurice Barbier assumes the west experience the ultimate experience of noble nations and suggests that surrendering such separations is destiny of all societies. He advises the countries deprived of political modernity not to have ambitious leaps and try to use treasure of their ancestors’ accumulated experiences and move forward gradually. Considering their model as a perfect one, Western countries made some problems for other communities. For instance, if Islamic societies prefer Islamic rules as a model for their problem solving and future perspective, secularism will not turn to a problem requiring to be dealt with. Rethinking and investigating weaknesses and strengths of content and structures of this book, it was revealed that the author of the book turns from sophisticated problem solving to problem making and unjustifiable pieces of advices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critique
  • conceptualization
  • State
  • political modernity
  • Political Islam
  • nation
  • totalitarianism
احمدوند،شجاع(1392). «تأملی نظری بر پنج الگوی معاصر اسلام گرایی سیاسی»، اسلام سیاسی، سال نخست،شماره نخست،پاییز: 45-11.
استون،ویلفرد هیلی(گردآورنده و ویراستار)(1382). یک درخت،یک صخره،یک ابر: برجسته ترین داستان های کوتاه دو قرن اخیر، ترجمه حسن افشار،ویرایش دوم،چاپ اول،تهران: مرکز.
باربیه،موریس(1392).مدرنیته سیاسی، ترجمه عبدالوهاب احمدی،چاپ سوم، تهران:آگه.
برگر،پیتر، بریجیت برگر و هانسفرید کلنر(1387). ذهن بی خانمان : نوسازی و آگاهی، ترجمه محمد ساوجی،چاپ دوم، تهران: نی.
بشیریه،حسین(1382). عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی،تهران: نگاه معاصر.
بشیریه،حسین(1387).گذار به دموکراسی،تهران: نگاه معاصر.
پدرام،مسعود(1382).روشنفکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقلاب،تهران: گام نو.
جوادی آملی،عبدالله(1388). تسنیم،قم :اسرا.
حقیقت،صادق و حسین جدی(1392). «تشیع،بنیادگرایی و اسلام سیاسی»، اسلام سیاسی، سال نخست،شماره نخست،پاییز: 131-97.
خرمشاد،محمدباقر و سیدابراهیم سرپرست سادات(1390). «بازاندیشی در ابعاد و گستره مفهوم سنت»، دانش سیاسی،سال هفتم،شماره اول،بهار و تابستان،ص ص 144-115.
خمینی(امام)،روح الله(1378). صحیفه امام،جلد 8،تهران: موئسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).
دهشیری،محمدرضا(1392). «تفسیر شناسی اسلام سیاسی در روابط بین الملل»، اسلام سیاسی، سال نخست،شماره نخست،پاییز: 149-133.
سروش، محمد(1380).«آیا ارتداد کیفر حد دارد؟ تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»،حکومت اسلامی، سال ششم، شماره اول، بهار، شماره پیاپى 19.
فرامرز قراملکی،احد(1388). اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی، چاپ سوم، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
لگنهاوسن،محمد(78-1377). «گفتگو درباره سنت و تجدد»، نقد و نظر،سال پنجم،شماره اول و دوم.
مجتهد شبستری،محمد(1382).«عقلانیت دینی انتقادی و عقلانیت مدنی ابزاری»(سخنرانی)، منتشرشده در مجموعه مقاله های همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی، به اهتمام دکتر محمدرضا مجیدی و علی دژاکام،  قم: دفتر نشر معارف.
معینی علمداری،جهانگیر(1383).«دریدا و سنت»، رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 6.
میلر،دیوید(1383).ملیت، ترجمه داود غرایاق زندی،تهران: موئسسه مطالعات ملی.
نوذری،حسین علی(گردآورنده و مترجم)(1379). پست مدرنیته و مدرنیسم،تعاریف،نظریه ها و کاربست ها، تهران: نقش جهان.
هادسن، وین(1379). «پست مدرنیته و اندیشه های اجتماعی معاصر»، در مجموعه: پست مدرنیته و مدرنیسم، تعاریف،نظریه ها و کاربست ها،حسین علی نوذری،تهران:نقش جهان.
Damon,William. Ed(2002). Bringing in a New Era in Character Education, USA:HOOVER INSTITION PRESS, Stanford University.
Etzioni, Amitai. Ed(1998). The Essential Communitarian Reader, USA: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
Pippion,Robert(1991). Modernism as Philosophical Problem, Oxford: Blackwell.