نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کتاب طراحی پژوهش‌های اجتماعی: منطق پیش‌بینی به‌منظور طراحی و انجام تحقیق کمّی در علوم اجتماعی تألیف شده است و هدف اصلی از تألیف کتاب ارائۀ عناصر ضروری برای انجام پژوهش است. گویایی و اجتناب از تکلف از ویژگی‌های برجستۀ کتاب است. ارائۀ منطق کاوش‌های اجتماعی، تبیین نقش نظریۀ اجتماعی در پژوهش، و ایجاد درک انتقادی ازجمله مقاصد کتاب است. نگارندۀ کتاب راه‌نمایی خود را با توضیح جزئیات روش پژوهش انجام داده است. این اثر در بیش‌تر قسمت‌های بحث به وصف پیشینه و شیوۀ شکل‌گیری مطالب دقت نظر دارد. مبحث چهار استراتژی پاسخ‌گویی به پرسش یعنی استراتژی استقرایی، استراتژی قیاسی، استراتژی پس‌کاوی، و استراتژی استفهامی از بخش‌های برجستۀ کتاب است. هم متن کتاب و هم مثال‌های کتاب درخصوص پژوهشی‌های تجربی کاملاً مرتبط با حوزۀ پژوهش در علوم سیاسی هستند؛ مطالبی که آگاهی به آن مقدمۀ ضروری شروع پژوهش در علوم اجتماعی و علوم سیاسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Book Review of “Designing Social Research: The Logic of Anticipation”

نویسندگان [English]

  • Hossein Salimi 1
  • Yazdan keikhosrou doulatyari 2

1 Professor of International Relations at Allameh Tabataba’i University

2 PhD Student of International Relations, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Designing Social Research: The Logic of Anticipation focuses specifically on the quantitative social research designs. The main objective of the book is the introduction of main elements in conducting research in social sciences. Moreover, it provides an appropriate review on issues that students, professors, and researchers of social sciences face in designing their research or thesis. Using technical terms of research methodology, unambiguous diction, and comprehensive elaboration all prove the efficiency of the author in writing such a scientific work. Most of the book has the sufficient literature review and its evolution. The author, Norman Blaikie, starts his introduction with preliminaries of research and its details. Introducing The Logic of Anticipation, pointing out the role of theory in social sciences research, and providing critical understanding of research principles are among main objectives of this book. Finally, the book presents four topics related to social research as examples for research in four paradigms (inductive, deductive, reproductive, and abductive).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Norman Blaikie
  • Social Research
  • the Logic of Anticipation
  • Strategies for Answering
بلیکی، ‏‫ نورمن. (1387). طراحی‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ چ‍اوش‍ی‍ان‌، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ن‍ی‌
Blaikie, Norman. (2007). Approaches to Social Enquiry (2nd edn.). Cambridge: Polity.
Blaikie, Norman. (2003). Analyzing Quantitative Data: From Description to Explanation, Sage publication Inc.Enquiry (2nd edn.). Cambridge: Polity.
Chomczyński, Piotr. (2010). Book Review: Designing Social Research. The Logic of Anticipation. 2nd Edition by Norman Blaikie; Qualitative Sociology Review, Volume VII, Issue 1 – April 2011.
Inayatullah, Sohil. (1998). Causal layered analysis: post structuralism as method” Futures, 30(8): 815-829.
Inayatullah, Sohil. (2007). questioning the future, (3rd Edition) aipei, Taiwan: Tamkang University Press.
Montesano Montessori, Nicolina. (2012). Book review: Norman Blaikie, Designing Social Research, Discourse & Society March 2012: 204-206.