نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تقابل دو پدیدۀ اقتضائات دوران جدید و رفتار دولت ازجمله مسائلی است که نویسندگان حوزه‌های مختلف از مدیریت گرفته تا جامعه‌شناسی و علوم سیاسی را به ‌خود وامی‌دارد. نوشته‌‌های انتقادی تا نوشته‌های بی‌طرف و تا طرف‌دار رفتارهای دولت و نظام دیوانی سه طیفی هستند که در این زمینه خودنمایی می‌کنند. دراین‌میان، میشل کروزیه، از جامعه‌شناسان قلم‌به‌دست و منتقد رفتارهای دولت و دیوان‌سالاران، با بررسی دولت‌های فرانسوی پس‌‌از جنگ دوم جهانی آن‌ها را واجد صفت خوددانابینی و خودتواناپنداری می‌بیند، اما بر این باور است که تحولات دوران در کنار ناکامی‌های دولت‌های یادشده در دست‌یابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌هایی هم‌چون آموزش و سلامت، ضرورت یک بازنگری اساسی در منش دولت را آشکار می‌سازد؛ منشی که باید تجلی خود را در فروتنی به‌نمایش گذارد. او دولت مدرن را بدون سیاست فروتن ناممکن می‌داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Critique of the Book of the Modest State, the Modern State, Strategies for Another Change About the Modest Leviathan

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Malek Mohammadi

Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

The contrast between the two phenomena of the demands of the new era and state behavior is among the issues that propel writers from various fields from management to sociology and political science. Critical papers, neutral papers, and papers advocate of the behavior of the state and the bureaucratic system are three aspects that stand out in this regard. Meanwhile, Michel Crozier, a writer sociologist and critic of state behaviors and bureaucracy, examining the post-World War II French states, finds them to have self-knowledgeable ideas and self-powerful imagination, but he believes that the developments of the era along with the failures of these states in achieving social and economic goals, especially in areas such as education and health, reveals the necessity of a fundamental rethinking of the state nature; a nature that  must be reflected in modesty of state. He views modern state as impossible without modest politics. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • State Arrogance
  • State Modesty
  • citizenship
  • Public Power
کروزیه، میشل (1390)، دولت فروتن ، دولت مدرن راهبردهایی برای تغییری دیگر، ترجمه مجید وحید، تهران، رخداد نو
Crozier, M. (1971), The world of the office worker, University press of Chicago.
Crozier, M. (1992), L’acteur  et  le systeme: Les constraints de l’action, Seuil pub.
Crozier, M. (1993), Societal change between market and organization, Ashgate pub.
Crozier,M. (1986), Trouble with America: why the system is breaking down, University of California press.
Crozier, M. (2010), The bureaucratic phenomenon, New Brunswick.
Crozier, M. (1991), Etat modern, Etat modeste,strategies pour un autre changement, Fayard.