نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ غرب‌شناسی و علم‌پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

در این مقاله، کتاب درآمدی بر تصوف، طریق باطنی اسلام اثر اریک ژئوفروی معرفی، تحلیل، و نقد شده است. نسخۀ موردبررسی ترجمۀ انگلیسیِ راجر گائتانی از اصل فرانسوی آن است.
ژئوفروی در این اثر معنویت باطنی اسلام را تبیین کرده است. او تصوف را از زوایای مختلف بررسی و ریشه‌های عرفان اسلامی را تا عصر حاضر بازنگری کرده و موردمداقه قرار داده است. نویسندۀ این کتاب تصوف را به‌منزلة ذره‌بینی به‌کار برده و معنویت واحدی را که در باطن اشکال مختلف اسلام وجود دارد رصد کرده است.
یکی از مزایای این کتاب نگاه تاریخی گسترده‌ای است که مهم‌ترین شیوخ صوفیه را از اولین روزهای شکل‌گیری تصوف تا عصر حاضر دربر می‌گیرد. ژئوفروی هم‌چنین مباحث، نظریه‌ها، و عملکردهایی را که موجب شکل‌گیری تصوف شده‌اند دقیق و منصفانه بررسی کرده است.
در این کتاب، جنبه‌های وحدت‌بخش و جهانیِ تصوف که می‌تواند با فرقه‌گرایی‌های افراطی مقابله کند برجسته شده است. ژئوفروی تلاش کرده است تا میان عرفای اولیه اسلام مانند ابن‌عربی، رومی، حلاج، و ... با عرفای معاصر تعادل برقرار کند.
در این مقاله، بر مهم‌ترین مسائل کتاب تأکید و پس ‌از تحلیل آن‌ها وجوه مثبت یا منفی‌شان نقد و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introduction, Analysis, and Review on the Book: "An Introduction to Sufism, the Inner Path of Islam"

نویسنده [English]

  • Maryam Saneapour

Assistant Professor of Occidentalism and Scientific Research, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

This article introduces, analyzes, and criticizes the book entitled: "An Introduction to Sufism, the Inner Path of Islam" written by Eric Geoffroy and translated from French to English by Roger Gaetani. Geoffroy, in this work, explains the inner spirituality of Islam. He has studied Sufism from many aspects and reviewed the origins of the Islamic Mysticism up to present. The author has used Sufism as a magnifier, and he has observed a unique spirituality which is existed in all the inner forms of Islam.
One of the advantages of this book is its wide historical perspective which considers the most important Sufi dervishes from the early days of Sufism formation up to now. Moreover, Geoffroy has studied the discussions, theories, and practices which caused to form Sufism fairly and accurately.  In this book, the global and unifying aspects of Sufism which can contrast with radical sectarianisms have been highlighted.  Geoffroy has attempted to make a balance between the early Islamic mystics like special treatment of the subject balances the voices of long ago as Ibn Arabi, Rumi, Hallaj, etc. and the contemporary mystics.
In this article, the most important issues of the book have been emphasized, and their positive or negative aspects have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Sufism
  • Mentor
  • Mentee
  • Spirituality
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1910). منطق المشرقیین، قاهره: بی‌نا.
ابن‌عربی، محمد بن علی (1293ق). فتوحات مکیه، بولاق: بی‌نا.
ابن‌عربی، محمد بن علی (1365ق)، فصوص الحکم، به‌کوشش ابولعلاء عفیفی، قاهره: بی‌نا.
صانع‌پور، مریم (1381). «حکمت مشرقیه»، خردنامۀ صدرا، ش 28، تابستان.
صانع‌پور، مریم (1385) محیالدین ابن‌عربی و نقش خیال قدسی در شهود حق، تهران: نشر علم.
طوسی، نصیرالدین و ف‍خ‍رال‍دین‌ رازی (1404ق). ش‍رح الاش‍ارات، 2 ج در یک مجلد، ق‍م: م‍ک‍ت‍ب‍ۀ‌ آیۀ‌‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظمی‌ ال‍م‍رع‍شی‌ ال‍ن‍ج‍فی‌.
قرآن کریم.
 
Geofferoy, Eric (2010). Introduction to sufism, The Inner Path of Islam, Foreword by Roger Gaetani, trans. Roger Gaetani, World Wisdom.