نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار گروه زبان انگلیسی، دانشکدة علوم انسانی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 گروه زبان انگلیسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

3 گروه زبان انگلیسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

نقد و بررسی کتاب‌های آموزشی گامی مهم در برنامۀ درسی است. به‌همین‌منظور، پژوهش حاضر نقاط ضعف و قوت زبان انگلیسی پایۀ دهم را ارزیابی جامع کرده ‌است. بدین‌منظور، 400 دانش‌آموز و 40 معلم زبان انگلیسی پایۀ دهم از شهرهای همدان، مشهد، رشت، و اهواز با تکمیل پرسش‌نامۀ عبدالوهاب (2013) در این پژوهش شرکت کردند. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار پژوهش، ابتدا پرسش‌نامۀ یادشده به‌صورت آزمایشی در مقیاس محدود (100 دانش‌آموز و 30 معلم) به‌اجرا درآمد که ضریب هم‌سانی درونی پرسش‌نامه (آلفای کرونباخ برابر 86/0) و نیز روایی آن ازطریق تحلیل عاملی تأیید شد. طبق نتایج دبیران کتاب را به‌لحاظ موضوع و محتوا مناسب و ازنظر جنبه‌های ظاهر و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبتاً ضعیف ارزیابی کردند. دانش‌آموزان نیز این کتاب را ازلحاظ موضوع، محتوا، و جنبه‌های ظاهری مناسب ارزیابی کردند، اما ازلحاظ مهارت شنیداری و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبتاً ضعیف ارزیابی کردند. می‌توان نتیجه گرفت که این کتاب به‌لحاظ ویژگی‌های ظاهری، کارآمدبودن، اختصاص اهداف، محتوا، و مهارت‌های زبانی موفق بوده و توانسته ‌است تاحدودی نظر مثبت معلمان و دانش‌آموزان پایۀ دهم را به خود جلب کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study and Review on the New Book: "English for 10th Degree of High School Students" A National Survey

نویسندگان [English]

  • Reza Taherkhani 1
  • Seyyed Amir Afzali Mir 2
  • Afshin Malmir 3
  • Arash Mosalsal 3
  • Zahra Montazeri 3

1 Assistant Professor, English Department, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan

2 English Department, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan

3 English Department, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

Studying and reviewing textbooks can be considered essential steps in any curriculum. Therefore, the present nationwide study evaluated the strengths and weaknesses of the book "English for 10th Degree of High School Students". So, 400 students and 40 teachers of the 10th degree from Hamedan, Mashhad, Rasht, and Ahvaz participated in this research by completing the questionnaire developed by Abdolvahab (2013). In order to confirm the validity and reliability of the research instrument, first, the mentioned questionnaire in the scale of 100 students and 30 teachers was tested so that the reliability or Cronbach's alpha was equal to 0.86, and its validity was proved by Factor Analysis. According to the results, teachers found the book appropriate regarding the themes and content; however, they regarded the appearance and the sociocultural aspects of the book weak. The students believed that the book is suitable in terms of its content, themes, and appearance. But, they believed the book is to some extent weak considering the listening skill and the sociocultural aspects. It can be concluded that, generally, the book is successful based on the appearance and application, in achieving its goals, content, and language skills, and it has attracted the attention of both teachers and students respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Study and Review
  • English for 10th Degree Students
  • Teachers
  • Students
احمدپور، زهرا (1383). «بررسی مسائل و مشکلات آموزش زبان انگلیسی در دورۀ متوسطه»، مجلۀ رشد آموزش زبان، س 18، ش 71.
احمدی‌صفا، محمد و مجتبی فراهانی (2016). «پرورش توانش بینافرهنگی در ’پراسپکت یک‘ براساس دیدگاه معلمان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دورة ۱5، ش ۳۶.
تقی‌پورظهیر، علی (1385). اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، تهران: آگاه.
حسینی‌نسب، داوود (1377). تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و ریاضی دورة ابتدایی، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
حسینی‌نسب، داوود و همکاران (1388). «ارزیابی و تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی دورة راهنمایی با استفاده از فرمول خوانایی Fog و نظرخواهی از دبیران مجرب»، علوم تربیتی، دورة دوم، ش 7.
صفرنواده، علی و همکاران (1389). «تحلیل و آسیب‌شناسی محتوای کتب درسی زبان انگلیسی دورة متوسطه و ارزیابی آن با معیار رویکرد آموزش ارتباطی زبان» فصل‌نامة مطالعات برنامۀ درسی، س 5، ش 17.
محمودی، محمدهادی و محمد احمدی‌صفا (1393). «ارزش‌یابی الگومحور کتاب‌های انگلیسی برای اهداف خاص ESP»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 4، ش 3.
مهدی‌زاده، امیرحسین (1384). «ارزیابی محتوای کتاب‌های زبان انگلیسی دورۀ راهنمایی»، ارائة چهارچوب علمی بهینه جهت اصلاح و تدوین کتاب‌ها»، مجلۀ رشد آموزش زبان، دورۀ بیستم، ش77.
نوری، زهرا (1382). «مشکلات آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه یک معلم»، مجلة رشد آموزش زبان، س 17، ش ۶۸.
نیک‌نفس، سعید (1382).«نقش تحلیل محتوا در فرایند آموزش و طراحی کتاب‌های درسی»، مجلة جهانی رسانه، دورۀ 8، ش 2.
Ahmadi Darani, P. (1381).“The evaluation of high school textbooks for EFL education in Iran: The evaluation via checklist”, FLT Journal, No. 64.
Allwright, L. (1981). “What do we want teaching materials for?”, ELT Journal, 36 (1).
Bemani, M. and Jahangard, A. (2014). “Attitude analysis of teachers: The case of Iranian newly developed EFL textbook for junior high schools”, International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 7 (1).
Dahmardeh, M. (2004). “Curriculum reform in schools: The importance of evaluation”, Journal of Curriculum Studies, 36 (3).
Dörnyei, Z., and Griffee, D. T. (2010). “Research methods in applied linguisticsTESOL Journal, 1 (1).
Jahangard, A. (2003). “Evaluation of EFL materials taught at Iranian public high schools, EFL Journal, 9 (2).
Mares, C. (2003). “Writing a Course book. In B. Tomlinson (Ed)”, Developing Materials for Language Teaching, London: Continuum.
Tok, H. (2010). “TEFL textbook evaluation: From teachers’ perspectives”, Educational Research and Review, 5 (9).