نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ارزیابی انتقادی، به‏‏‌منزلة فرایندی فعال و سازمان‏‌دهی‏‌شده، طی چند دهۀ اخیر، به فعالیتی ضروری برای درک بهتر متون علمی و شفاف‏‌سازی اهداف، نکات برجسته، و نتایج و هم‏چنین پویایی مطالعات بدل گشته‏ است. این فعالیت اما اغلب با خرده‏‌گیری، ایرادجویی‏‌های تلخ، و گاه سوگیری‏‌های تند هم‌راه می‏‌شود که تأثیرگذاری آن را تا حد زیادی کاهش می‏‌دهد. ارزیابی انتقادی یکی از مؤلفه‏‌ها یا کارکردهای تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی، بیش از آن‏که به‏‌معنای جست‏وجوی ایرادها باشد، درپیِِ نگاه به موضوع از زاویۀ متفاوت است. متأسفانه، یکی از مشکلات رایج ارزیابی انتقادی تمرکز بیش‌ ‌از‌اندازه بر فرایندهای منطقیِ نقد و جداسازی منطق از عواطف است. در این مطالعه می‏‌کوشیم امکان ارائة رویکردی شناختی‌-عاطفی به نقد را بررسی کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که در فعالیت شناختی و ناخوشایند نقد تا چه حد می‏توان مؤلفه‏‌های عاطفی را در نظر گرفت؟ ضرورت توجه به مؤلفه‏‌های عاطفی و ارزشی در حینِ فرایند نقد چیست؟ و در‌این‌میان چگونه می‏‌توان میان تفکر انتقادی و تفکر مراقبتی ارتباط برقرار کرد؟ در پاسخ به این سؤالات، ضمن توصیف تفکر انتقادی و مراقبتی و مؤلفه‏‌های آن، ایدۀ نقد مراقبتی را مطرح خواهیم ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Healthy Climbing: The Critical Care Approach

نویسنده [English]

  • Mehrnoush Hedayati

Assistant Professor, Philosophy for Children and Adolescents, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Critical assessment, as an active and organized process, has become an essential activity for a better understanding of scientific texts and clarifications of goals, highlights, and outcomes, as well as the dynamics of studies over the last few decades. This activity, however, is often accompanied by objection, and sometimes abrupt bias, which greatly reduces its effects. Critical assessment is one of the components or functions of Critical Thinking. Critical Thinking means something more than just looking for the problems; rather, it has tried to consider a subject from different aspects. Unfortunately, one of the common problems of critical assessment is the excessive focus on rational critique processes, and the separation of the logic from emotions. In this paper, the possibility of presenting a cognitive-emotional approach was taken into account to criticize and to answer the question of how much emotional components can be considered in this cognitive and maybe unpleasant activity. The paper has tried to find out What the requirements of paying attention to the value and emotional components during this process are, and how we relate Critical Thinking to Caring Thinking.  In response to these questions, the concept of Critical Care is presented by describing Critical Thinking and Caring Thinking as well as its components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • Caring Thinking
  • Critical Care
بلاگ، مارک (1380). روش‏شناسی علم اقتصاد، ترجمة غلامرضا آزاد ارمکی، تهران: نشر نی.
سیف، علی‏اکبر (1379). روان‏شناسی پرورشی: روان‏شناسی یادگیری و آموزش، تهران: آگاه.
فلاول، جان. اچ. (1388). رشد شناختی، ترجمة فرهاد ماهر، تهران: رشد.
ملکی، حسن و مجید حبیبی‏پور (1386). «پرورش تفکر انتقادی هدف اساسی تعلیم و تربیت»، فصل‏نامة نوآوری‏‏های آموزشی، س 6، ش 19.
Andolina, Mike (2001). Critical thinking for working students, Columbia: Delmar press.
Belenky, Mary et al. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind, New York: Basic Books.
Bushe, G. R. (2011). ‘Appreciative inquiry: Theory and critique’, In Boje, D., Burnes, B. and Hassard, J. (eds.), The Routledge Companion to Organizational Change.
Cooperrider, D. L. and S. Srivastva (1987). ‘Appreciative Inquiry in Organizational Life’, In R. Woodman and W. Pasmore (Eds.), 1Research in Organizational Change and Development, (pp. pages 129-169), Greenwich, CT: JAI Press.
Davey, S. c. (2005). ‘Creative, Critical and Caring Engagements: Philosophy through Inquiry’, Paper presented at the Creative Engagements Conference; Thinking with Children Conference, Oxford University.
Davey, S. C. (2012). The Socratic Classroom: Reflective Thinking TroughCollaborative inquiry, Rotterdam: Sense publishers.
Davis, M. H., C. Luce, and S. J. Kraus (1994). ‘The heritability of characteristics associated with dispositional empathy’, Journal of Personality, No. 62.
De Waal, Franz (2009). The Age of Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society, Crown Pub.
Dombaycı, M.A. et al. (2011). ‘Quadruple Thinking: Caring Thinking’, Procedia Social and Behavioral Sciences, No. 12, Available online at www.sciencedirect.com.
Eichorn, R. (2013). ‘Developing thinking skills: critical thinking at the army management staffCollege’, Strategic Systems Department Army Management Staff College,
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/critical/roy.htm.
Ennis, R.H. (1985). ‘A logical basis for measuring critical thinking skills’, Educational Leadership, Vol. 43, No. 2.
Facione, P. (2009). Critical Thinking: What it is and Why it Counts, Retrieved from. http//www, Insightassessment.com.
Facione, P.A. , N. C. Facione, and C. A. Sanchez (1994). ‘Critical thinking disposition as a measure of competent clinical judgement: The development of the CCTDI’, Journal of Nursing Education, No. 33.
Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Lipman, M. (1988). ‘Critical thinking- What can it be?’, Educational Leadership, Vol. 46, No. 1.
Lipman, M. (1994). ‘Caring Thinking’, Paper presented to the Sixth International Conference on Thinking, Massachusetts Inst. of Tech., Boston MA.
Lipman, M. (2003). Thinking in Education (Second Edition), Cambridge: Cambridge University Press.
Noddings, N. (1984). Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, Berkeley: University of California Press.
Pai, Hsiang-Chu and Cheng-Joo Eng (2013). ‘The relationships among critical thinking disposition, caring behavior, and learning styles in student nurses’, Open Journal of Nursing, No. 3.
Paul, R. W. (1992). ‘Critical thinking: What, why, and how?’, New Directions for Community Colleges, No. 77.
Pohl, M. (2002). ‘Infusing Thinking’, in to the Middle Years: English, Performing and Visual Arts and LOTE: A Resource Book For.
Schertz, M. (2007). ‘Avoiding ‘passive empathy’ with Philosophy for Children’, Journal of Moral Education, Vol. 36, No. 2.
Scriven, M. and R. Paul (2007). Defining critical thinking, The Critical Thinking Community: Foundation for Critical Thinking, Retrieved January 2, 2008,
Sharp, A. M. (2014). ‘The Other Dimension of Caring Thinking (with a new commentary by Phillip Cam)’, Journal of Philosophy in School, Vol. 1, No. 1.
Sharp, A. (2007). ‘Education of the Emotions in the Classroom Community of Inquiry’, Gifted Education International, Vol. 22, No. 2.
Sprod, T. (2001). Philosophical Discussion in Moral Education The community of ethical inquiry, London and New York: Routledge.
Thayer-Bacon, Barbara J. (1993). ‘Caring and its relationship to critical thinking’, Eaucational theory, Vol. 43, No. 3.
Von Morstein, P. (2005). ‘Life as philosophical practice: philosophical dialogue for goodness’ sake’, Paper presented at the 5th International Conference, The Challenge of Dialogue, Society of the Furtherance of Critical Philosophy, Berlin.