نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

چکیده

کتاب رشد فقرزدا به بررسی تجربة موفق هشت کشور بنگلادش، برزیل، غنا، هند، اندونزی، تونس، ویتنام، و اوگاندا در دست‌یابی به رشد اقتصادی هم‌راه با کاهش فقر می‌پردازد. مزیت نظریة رشد فقرزدا این است که به‌جای این‌که بر بازتوزیع درآمد برای فقرا متمرکز شود، بر الگوی رشد اقتصادی متمرکز می‌شود و رشد مشارکتی را مطرح می‌کند. رشد فقرزدای مطلق (در تجربة هند) و رشد فقرزدای نسبی (در تجربة بنگلادش) در این کتاب به‌کار رفته است. روشن نیست که میزان کاهش فقر چه‌قدر باید باشد تا رشد فقرزدا باشد. افزون‌برآن، در این کتاب، رشد فراگیر که مفهومی عام‌تر از رشد فقرزداست، درنظر گرفته نشده است. در این مقاله سیاست‌های رشد فقرزدای هند با محوریت ریشه‌کنی فقر مطلق، طی سال‌های 1958 تا 2000 با سیاست‌های رشد فراگیر در برنامة پنج‌سالة یازدهم و دوازدهم هند (2007- 2017) مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pro-Poor Growth: A Book Review

نویسنده [English]

  • Seyedhossein Mirjalili

Associate Professor of Economics, Institute for Humanities and Cultural studies, Tehran

چکیده [English]

Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth contributes to the debate on how to accelerate poverty reduction by providing insights from eight countries that have been relatively successful in delivering pro-poor growth: Bangladesh, Brazil, Ghana, India, Indonesia, Tunisia, Uganda, and Vietnam. It integrates growth analytics with the microanalysis of household data to determine how country policies and conditions interact to reduce poverty and to spread the benefits of growth across different income groups.
It is an advantage of pro-poor growth theory that instead of focusing on redistribution of income for the poor, it focuses on the pattern of economic growth and proposes participation in growth. The absolute pro-poor growth (in the Indian experience) and relative pro-poor growth (in the Bangladesh experience) have been used in this book. It is not clear how much poverty reduction should be in order to make the growth pro-poor. In addition, in this book, inclusive growth, which is a more general notion than pro-poor, is not considered. In this paper, pro-poor policies in India, centered on the eradication of absolute poverty during 1958 to 2000, have been compared with inclusive growth policies of the India's eleventh and twelfth development plans during 2007-2017.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • pro-poor growth
  • inclusive growth
  • Inequality
  • absolute pro-poor
  • relative pro-poor
بزلی، تیمتی و لوئیز کورد (1389)، رشد فقرزدا، ترجمۀ عباس شاکری و امین مالکی، تهران: نشر نی.
سالم، علی‌اصغر و محمدجواد طاهرپور (1396)، «اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
یگانلو، عطیه (1393)، «شاخص چندبعدی فقر در ایران»، مؤسسة تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
Besley, Timothy and Louise Cord (2007), Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth: Insights and Lessons from Country Experiences, Washington DC: World Bank and Palgrave Macmillan.
Besley, Timothy and Torsten Persson (2011), Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters, Princeton University Press.
Besley, Timothy and Raji jayaraman (2010), Institutional Microeconomics of Development, MIT Press.
Besley, Timothy and Roberto Zaghan (2005), Development Challenges the 1990s: Leading Policy Makers Speak from Experience, Oxford University Press and the World Bank.
Besley, Timothy et al. (2008), Confronting Global Poverty: The Role of Institutions, Expanding Opportunities and Market Liberalization, EGDI Studies, Stockholm, Sweden
Cord, Louise et al. (2015), Shared Prosperity and Poverty Eradication in Latin America and the Caribbean, World Bank, June.
Cord, Louise et al. (2014), “Inequality Stagnation in Latin America in the after math of the Global Financial Crisis”, World Bank Policy Research Working paper 7146.
Cord, Louise et al. (2011), “Do our Children have a Chance?: a Human Opportunity Report for Latin America and the Caribbean”, World Bank Publication, November
Cord, Louise et al. (2008), “Climate Change and Poverty: An Integrated Strategy for Adaptation”, World Bank PREM Discussion Paper.
DFID (UK Department for International Development) (2004), “What is Pro-Poor Growth and Why Do We Need to Know?”, Pro-Poor Growth Briefing Note 1, Policy Division, DFID, London.
Ianchovichina, Elena and Susanna Lundstrom (2009), “What is Inclusive Growth”, World Bank PREM.
Kakwani, N. and E. Pernia (2000), “What is Pro-Poor Growth?”, Asian Development Review, vol. 18.
Kakwani, N. and E. Pernia (2000), “What is Pro-Poor Growth”, Asian Development Bank Review, vol. 18.
Lopez, Humberto (2004), Pro-Poor Growth: A Review of What we Know and What We Don’t”, World Bank PREM.
Ranieri, Rafael and Raquel Almeida Ramos (2013), Inclusive Growth: Building Up a Concept, International Policy Center for Inclusive Growth, Working Paper, no.104, March
Ravalion, Martin (2004), “Pro-Poor Growth: A Primer”, Policy Research Working Paper 3242, World Bank Publication.
Ravallion and Chen (2003), “Measuring Pro-Poor Growth”, Economics Letters, vol. 78, no. 1.
Ravallion, Martin, (2004), “Pro-Poor Growth: A Primer”, The World Bank Policy Research Working Paper, no. 3242.
Ravallion, M. and S. Chen (2001), “Measuring Pro-Poor Growth”, World Bank Policy Research Working Paper, no. 2666.
Paramasivan, Vellala, Mani Madala, and Utpal Chhattopadhyay (2014), “A Theoretical Model for Inclusive Economic Growth in Indian Economy”, International Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 4, no. 13, Nov.
Warr, Peter (2005), “Pro-Poor Growth”, Poverty Research Center, Australian National University.
White and Anderson (2001), “Growth Vs. Redistribution: Does the Pattern of Growth Matter?”, Development Policy Review, vol. 19, no. 3.