نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، پژوهشکدۀ تاریخ علم، دانشگاه تهران

چکیده

مقالۀ پیشِ‌رو محتوای علمی و ساختار کتاب تاریخ و فلسفۀ ریاضیات را بررسی می‌کند. این کتاب تألیفی و دانشگاهی را انتشارات دانشگاه پیام نور به‌چاپ رسانده است. در برنامۀ مصوب وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دو درس اختیاری سه‌واحدی برای تاریخ ریاضیات و فلسفۀ علم (ریاضیات) در نظر گرفته شده است و سرفصل‌هایی برای آن‌ها ارائه شده، اما در برنامۀ مزبور کتاب درسی خاصی برای این دو درس پیش‌نهاد نشده است. در این مقاله، ضمن ارائۀ ارجاعات لازم نشان داده‌ شده که این کتاب درواقع ترجمه‌ای از سه منبع دیگر است و نویسندگان آن هیچ نقشی در تولید محتوای کتاب ایفا نکرده‌اند، چنان‌که یکی از فصول کتاب عیناً از روی ویکی‌پدیای فارسی نوشته شده است. علاوه‌براین، ترجمه‌ها مغلوط و مشتمل‌بر اشتباهات علمی فراوان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review on the History and Philosophy of Mathematics

نویسنده [English]

  • Hasan Amini

Assistant Professor, History of Islamic Culture and Civilization Department, University of Tehran

چکیده [English]

The present article addresses the scientific content and structure of the book History and Philosophy of Mathematics, which is a compilation and academic book published by Payam Noor University Press. The Ministry of Science, Research and Technology contains two optional 3 unit courses on the history of mathematics and the philosophy of science in its approved curriculum and provides headings for them; however, no specific textbook was proposed in this curriculum for the two courses. In the present article, while making the necessary references, we indicated that this book is in fact a translation of the three other recourses and that its authors played no role in producing the content of the book, as one of the book chapters is exactly copied from Persian Wikipedia; moreover, even the translations contain mistakes and numerous scientific errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History and Philosophy of Mathematics
  • History of Mathematics
  • Philosophy of Mathematics
  • Book Review and Criticism
  • academic textbook
  • Book Making
احمدی آملی، خدیجه و محمدحسن بیژن‌زاده (1392)، تاریخ و فلسفۀ ریاضیات، ویراستة محمد چایچی رقیمی، تهران: دانشگاه پیام نور.
بارکر، استیفن سی (1349)، فلسفۀ ریاضی، ترجمۀ احمد بیرشک، تهران: خوارزمی.
پسندیده، محمد (1388)، «جبر و مقابله»، کتاب ماه علوم و فنون، ش 117:
رازی، فخرالدیــن (3231 ق)، جامع‌ العلــوم، بمبئی: مطبع مظفری.
قربانی، ابوالقاسم (1375)، زندگی‌نامۀ ریاضی‌دانان دورۀ اسلامی، تهران: نشر دانشگاهی.
«کرجی» (1388)، کتاب ماه علوم و فنون، ش 138:
گرینبرگ، ماروین جی (۱۳۷۶)، هندسه‌های اقلیدسی و نااقلیدسی، ترجمۀ محمدهادی شفیعی‌ها، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
معصومی همدانی، حسین و فاطمه سوادی (1384)، «جبر و مقابله»، دانش‌نامۀ جهان اسلام، ج 11، تهران: بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی.
موحد، ضیا (۱۳۸۳)، درآمدی به منطق جدید، تهران: علمی.
«هندسه» (1388)، کتاب ماه علوم و فنون، ش 138:
Burton, David M. (2007), The History of Mathematics: An Introduction, McGraw-Hill, Boston: 6th Edition.
Eves, Howard Whitley (1997), Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics, Courier Corporation.