نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

بیشک، انتخاب روش مناسب و متناسب با تحقیق یکی از بنیادی‌‌ترین اصول پژوهش علمی محسوب می‌‌شود و آگاهی و آشنایی با این روش‌‌ها و رویکردها سبب شکل‌‌گیری پژوهش‌‌های ارزشمند و قابل اعتنایی خواهد شد. روش تحقیق به زبان ساده، نوشتة مریم صادقی، کتابی است که در آن سعی شده است تا روش تحقیق و اصول پایان‌‌نامهنویسی برای دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی تبیین شود. نگارنده در این مقاله به بررسی و نقد این کتاب پرداخته و برخی از امتیازها و کاستی‌‌های آن را برشمرده است؛ براساس یافته‌‌های این تحقیق، این کتاب با داشتن نکات مثبتی چون پرداختن به سؤال تحقیق و تمرینات اختصاصی، ذکر جداول، و مهم‌ترازهمه تمرکز بر رشتة زبان و ادبیات فارسی کاستی‌‌ها و ایراداتی چون عدم تطابق عنوان با متن کتاب، بی‌‌توجهی به اصول ابتدایی نگارش و ویرایش، ایجاز‌‌های مخل، استفاده از منابع نامعتبر، و جامع‌نبودن برخی مطالب نیز در خود دارد که سبب می‌‌شود خوانندگان کتاب در بسیاری از مباحث نتوانند به کنه مطلب رسیده و بهرة لازم را از آن کسب کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and Analysis of Book: Research Methodology in Simple Language

نویسنده [English]

  • Morad Esmaeeli

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Gonbad Kavous University

چکیده [English]

Undoubtedly, choosing a proper and suitable methodology for a research is regarded as one of the most fundamental principles of a scientific research. Familiarity and knowledge of these research methodologies and approaches will lead to the emergence of valuable and reliable studies.The book, Research Methodology in Simple Language, is written by Maryam Sadeghi. In her book, the author endeavored to clarify the methods and principles of writing a thesis for the students of Persian Literature.The author of the current article concentrates on surveying and reviewing this book. He also points to the weak and strong points of the book in question.  Based on findings of the article, despite the merits of the book such as dealing with research questions, containing specialized exercises, referring to the tables, and most importantly focusing on the field of Persian Literature, the book has many fundamental problems, including the contradiction between the title of the book and its content, the writer’s  lack of  attention to the basic rules of writing and editing, the presence of confusing sentences suffering from lack of enough information, and its incomprehensibility. These shortcomings will prevent its readers from not only its full understanding but also from benefitting from it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Methodology
  • Qualitative Research
  • Research Methodology in Simple Language
  • Thesis
ایمان، محمدتقی (1391 الف)، فلسفة روش تحقیق در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ایمان، محمدتقی (1391 ب)، روش‌‌شناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بوریج، ویلیام بردمور (1386)، هنر تحقیق علمی، ترجمة محمدتقی فرامرزی، تهران: مازیار.
چندلر، دانیل (1386)، مبانی نشانه‌‌شناسی، ترجمة مهدی پارسا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
رضی، احمد (1394)، روش‌‌ها و مهارت‌‌های تحقیق در ادبیات و مرجع‌‌شناسی، تهران: فاطمی.
زیما، پیتر وی (1390)، فلسفة نظریة ادبی مدرن، ترجمة رحمان ویسی حصار و عبداللّه امینی، تهران: رخداد نو.
صادقی، مریم (1394)، روش تحقیق به زبان ساده: زبان و ادبیات فارسی، تهران: نگاه معاصر.
طاهری، قدرت‌‌الله (1395)، مبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی، تهران: علمی.
عبداللّهی، عبداللّه و جعفر جوان (1389)، درآمدی بر فلسفة علم و پژوهش در علوم انسانی، تهران: چاپار.
غلامرضایی، محمد (1394)، روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی، تهران: زوّار.
فتوحی، محمود (1385)، آیین نگارش مقالة علمیـ پژوهشی، تهران: سخن.
فرکلاف، نورمن (1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمة فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌‌ها.
ماهیار، عباس (1387)، مرجعشناسی ادبی و روش تحقیق، تهران: قطره.
مک دانل، دایان (1380)، مقدمه‌‌ای بر نظریة گفتمان، ترجمة حسینعلی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان.
مک کوئیلان، مارتین (1384)، پل دومان، ترجمة پیام دانشجو، تهران: مرکز.
مکاریک، ایرنا ریما (1384)، دانش‌‌نامة نظریه‌‌های ادبی معاصر، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
میلز، سارا (1388)، گفتمان، ترجمة فتاح محمدی، زنجان: هزارة سوم.
میلز، سارا (1389)، میشل فوکو، ترجمة دایوش نوری، تهران: مرکز.
میمندی، وصال و نعیمه خبازی اشرف (1394)، «الصرف 1 در ترازوی نقد»، پژوهش‌‌نامة انتقادی متون، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 15، ش 1.
نوریس، کریستوفر (1386)، «گفتمان/ سخن»، فرهنگ اندیشة انتقادی، ویراستة مایکل پین، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
یورگنس، ماریان و لوئیز فیلیپس (1389)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر نی.