نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

حمدتقی غیاثی در زمینه‌‌های گوناگون زبان و ادبیات فرانسه تحقیق و فعالیت کرده و ترجمه‌‌های متعددی از زبان فرانسه به فارسی، به‌‌ویژه در زمینۀ ترجمۀ آثار منثور فرانسوی، ارائه داده است. از میان آثار ترجمه‌شدۀ وی دو کتاب به ترجمۀ شعر فرانسه اختصاص دارد. ابتدا در زمستان 1357 ترجمۀ محمدتقی غیاثی از چهل‌و‌چهار قطعه شعر پل الوار با عنوان ای آزادی منتشر شد و سپس در سال 1385 شعر فرانسه در سدۀ بیستم را انتشارات ناهید منتشر کرد. آن‌چه درمورد آثار منظوم فرانسوی به زبان فارسی صدق می‌‌کند آن است که این‌‌گونه آثار غالباً به‌صورت پراکنده ترجمه شده‌‌اند و به این ترتیب شعردوستان فارسی‌‌زبان با اشعار غنی و تأثیرگذار فرانسوی آشنایی چندانی پیدا نکرده‌‌اند. در نوشتار حاضر به نقد کتاب شعر فرانسه در سدۀ بیستم می‌‌پردازیم و می‌‌کوشیم با بررسی دلایل گزینش اشعار، روش معرفی شاعران و تقسیم‌‌بندی تاریخ شعر فرانسه به دوره‌‌های گوناگون و نیز روش مترجم در ترجمه‌‌ نشان دهیم کتاب مذکور به چه‌میزان زمینۀ مساعد آشنایی ادب‌‌دوستان ایرانی با شعر فرانسه را به‌وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mohammad Taghi Qiasi and Translation of French Poetry

نویسنده [English]

  • Mitra Raissi Dehkordi

Assistant Professor, of French Language and Literature , Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

Mohammad Taghi Qiasi has been researching in different fields of French language and literature. In addition, he has provided numerous translations from French to Farsi, particularly about the translation French works. Among his translations, two books are dedicated to the translation of French poetry. Initially, the translation of forty four pieces of Paul Eluard’s poems entitled Oh Freedom by Mohammad Taghi Qiasi was published in 1978. Later, French Poetry in Twentieth Century was published by Nahid Publications. However, the reasons for the inclusion of some nineteenth century poems have been explained in the introduction of the book. In fact, the French poetry has been only sparsely translated into Persian language, and therefore, it has got a different course in comparison to French prose works. In this way, those who adore poetry have not got the opportunity to get familiar with the rich and influential French poetry. In the present paper, we review the book of French Poetry in the Twentieth Century. We aimed to analyze the reasons for the selection of poems, the method for the introduction of poets, and the classification of the history of French poetry to different periods, as well as the translation methods. In this review work, we aimed to demonstrate to which extent this book may aid those who adore literature, to get familiar with the French poetry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qiasi
  • Translation
  • French poetry
  • French literature
بهبهانی، سیمین (1373)، شاعران امروز فرانسه، تهران: علمی و فرهنگی.
پارسایار، محمدرضا (1389)، تنهایی جهان، تهران: هرمس.
غیاثی، محمدتقی (1385)، شعر فرانسه در سدۀ بیستم، تهران: ناهید.
فرید، جواد (1393)، پل الوار مجموعه اشعار، تهران: نگاه.
معصومی همدانی، حسین (1386)، خاکستر ناتمام، تهران: هرمس.
نادرپور، نادر (1384)، شعر معاصر فرانسه: نیمۀ دوم قرن بیستم، تهران: ثالث.
وثوقی، افضل (1388)، تاریخ ادبیات فرانسه، تهران: سمت.
هنرمندی، حسن (1350)، بنیاد شعر نو در فرانسه، تهران: زوّار.
Berton, Jean-Claude (1997), Histoire de la littérature et des idées en France au XXesiècle, Paris: Hatier.
Décote, Georges et Joёl Bubosclard (1995), Itinéraires Littéraires du XIXesiècle, Paris : Hatier.
Driol, Michel (1997), Histoire de la littérature en France au XVIe siècle, Paris: Hatier.
Échelard, Michel (1984), Histoire de la littérature en France au XIXe siècle, Paris: Hatier.
Lagarde, André et Laurent Michard (1969), XIXe siècle, Les grands auteurs français du programme, Paris: Bordas.
Lagarde, André et Laurent Michard (1969), XXe siècle, Les grands auteurs français du programme, Paris.