نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان‌های خارجی، دانشگاه یزد

چکیده

نقد ترجمه از شاخه‌های اصلی‌ ترجمه‌‌شناسی‌ کاربردی محسوب می‌‌شود و ارزیابی ترجمه زیرمجموعه‌ای از نقد ترجمه است. در ارزیابی تمرکز منتقد بیش‌تر بر غلط‌‌یابی است که به آن نقد کمّی می‌گوییم. اما در یک نقد جامع، به جنبه‌‌های کیفی و فرامتنی هم باید پرداخت. ارائة اولین ترجمه از آثار مهمِ نویسنده‌ای تأثیرگذار بسیار حساس و پراهمیت است. محمدتقی‌ غیاثی یکی‌ از مترجمان شناخته‌‌شده است که سه‌ اثر از مجموعۀ بیست‌جلدی روگُن ماکار را ترجمه کرده است. سه کتاب زمین، سهم سگان شکاری، و دارایی خانوادة روگن، که درحال‌حاضر تنها ترجمه‌‌های موجود از آن‌‌ها ترجمه‌‌های غیاثی هستند. در این نوشته، پس از مقدمه‌‌ای دربارۀ معیارهای نقد ترجمه و تمایزش با ارزیابی، نگاهی‌ کلی‌ داریم به ترجمه‌‌های غیاثی از زولا. نگارنده بر آن است تا با برجسته‌کردن ویژگی‌‌های تکرار‌‌شده و مشترک در هر سه‌ اثر، به‌نوعی به رویکرد و عادات مترجم دست یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Brief Look at Translations of Mohammad Taghi Ghiasi from Emile Zola

نویسنده [English]

  • Esmaeel Farnoud

Assistant Professor, PhD of Translation Studies, Faculty of Foreign Languages, Yazd University

چکیده [English]

Translation Criticism is one of the main branches of applied translation studies and human translation evaluation is a subset of translation criticism. In the evaluation, the critic's focus is more on the finding errors, which is called a quantitative critique, but in a comprehensive critique, the qualitative and hypertext aspects are also considered. It is very sensitive and important to present the first translation of the works of an influential writer. Mohammad Taghi Ghiasi, is one of the renowned translators who has translated three books of the twenty-volume collection of Rougon-Macquart. The only available translations of three books of The EarthLa Curée and The Fortune of the Rougons belong to Ghiasi. In this essay, after an introduction about assessment criteria for translation and its differentiation with evaluation, we have a general look at Ghiasi translations of Zola’s works. The writer is trying to explore the translator’s approach and attitude by highlighting the repeated and common features in all three books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation studies
  • Translation Criticism
  • Translation assessment
  • Mohammad Taghi Ghiasi
  • Emile Zola
زولا، امیل (1361 الف)، زمین، ترجمة محمدتقی غیاثی، تهران: نیلوفر.
زولا، امیل (1361 ب)، دارایی خانوادة روگن، ترجمة محمدتقی غیاثی، تهران: نیلوفر.
زولا، امیل (1362)، سهم سگان شکاری، ترجمة محمدتقی غیاثی، تهران: نیلوفر.
سامیر، آیناز و مسعود خوش سلیقه (۱۳۹۱)، «بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی دربارة رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه»، فصل‌نامۀ مطالعات زبان و ترجمه، ش 3، مشهد.
فارسیان، محمدرضا و ناهید رضایی (۱۳۸۹)، «زولا در ایران»، فصل‌نامۀ مطالعات زبان و ترجمه، ش 3، مشهد.
«گفت‌وگو با محمدتقی غیاثی» (3 خرداد ۱۳۹۵)، روزنامۀ شرق، ش ۲۵۸۹.
Berman, Antoine (1995), Pour une critque des traductions: John Donne, Paris: Gallimard.
Berman, Antoine (1999), La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, Paris: Seuil.
Farnoud, Esmaeel (2012), “Méthodologie de la critique des traductions”, Linguistic and Philosophical Investigations, New York: Addleton Academic Publishers.
Farnoud, Esmaeel (2015), Traduction et cognition, Saarbrücken: Presses Académiques Francophones.
Guidère, Mathieu (2008), Introduction à la traductologie, Bruxelles: De Boeck.
Holmes, James (1972), “The Name and Nature of Translation Studies”, Third International Congress of Applied Linguistics, Copenhagen.
Larose, Robert (1998), “Méthodologie de l'évaluation des traductions”, Meta, vol. 432, Les Presses de l'Université de Montréal.
Zola, Emile (2014 a), La Curée, Saint Julien en Genevois: Arvensa Editions.
Zola, Emile (2014 b), La Fortune des Rougon, Saint Julien en Genevois: Arvensa Editions.
Zola, Emile (2014 c), La Terre, Saint Julien en Genevois: Arvensa Editions.