نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاد دانشگاهی

چکیده

نویسنده در این مقاله میکوشد با ارائة تبیین درست و انضمامیتر از واسازی دریدا و الزامهای معرفتی و روششناختی آن، به نارسایی عمده‌ای در فضای نقد متون ادبی ایران اشاره کند و آن شتابزدگی در کاربست نظریه‌‌ها و روش‌‌های جدید نقد ادبی اروپایی در ایران است. کتاب مجتبی گلستانی نیز در ذیل این نارسایی نقد شده است. بدین ترتیب، مقاله نشان میدهد که در فهم، تبیین، و نقد و بررسی آثار نویسندگان معاصر ایران باید پیش از هرچیز با آنها گفتوگو کرد تا از این راه درک فاصله میان جهان خواننده و متن برای خواننده شکل خاص خود را بگیرد. اما نویسندة کتاب عمداً در مقام پژوهشگر همچون سوژة مدرن متون آل احمد را به موضوعات برنامة پژوهشی خود تبدیل کرده و نتوانسته است با متن ارتباط برقرار کند. در این مقاله عمدتاً روند ابژهشدن متنها در کتاب موردنقد باز شده است. نتیجة حاصل از این بررسی نقد آثار کسانی مانند آل احمد، شاملو، شریعتی، و نیما تابعی از شرایط تاریخی و کنشگری آنهاست که باید بهصورت انضمامی و متوازن پی گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Requirements and Terms of Derrida Reconstruction Theory in Critical Reading of Texts

نویسنده [English]

  • Seyed Reza Shakeri

Assistant Professor of Political Sciences, Faculty Member of Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)

چکیده [English]

This paper can point to undeniable considerations in criticizing the literary text of Iran by presenting the correct and additional explanation of Derrida's deconstruction and its cognitive requirements, making it faster in the use of new theories and methods of European critique is in Iran. Mojtaba Golestani's book is also criticized for this failure. Thus, the article shows that in understanding, explaining and criticizing the works of contemporary Iranian writers, they should discuss these issues in order to understand the distance between the reader's world and the text for the reader of his own. The writer of the book deliberately as a researcher, like the modern subject, has transformed the texts of Ale Ahmad into the subjects of his research program and has not been able to communicate with the text. In this article, the process of objecting the texts is largely open in a critically acclaimed book. The result of this study is that the critique of the works of such people as Ale Ahmad Shamloo, Shariati, Nima and others is a function of their historical conditions and activities, which should be taken in a concise and balanced way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestani
  • Reconstruction
  • Texts
  • Ale Ahmad
  • Subject
  • Iranian Dasein
اسپیواک، گایاتری چاکراوورتی (1383)، «دریدا و واسازی»، ترجمة امیر احمدی آرمان، زبانشناخت، ش 11.
پارسا، مهدی (1393)، «خوانش دربارة گراماتولوژی؛ بخش اول نوشتار پیش از حرف، اثر ژاک دریدا»، مجلة کتاب ماه کلیات، س 17، ش 4.
شاکری، سیدرضا (1395)، تن و زبان فارسی: پژوهشی دربارة انسان ایرانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاد دانشگاهی.
شیدایی رضوانی، فیروزه (1392)، «بررسی مفهوم تصمیم‌ناپذیری ازمنظر دریدا؛ خوانشی از آثار نقاشی علیرضا اسپهبد»، فصلنامة کیمیای هنر، س 2، ش 9، زمستان.
کائینی، محمدرضا (1392)، دو برادر؛ ناگفته‌هایی از زندگی و زمانة جلال و شمس آل احمد، خاطرات محمدحسین دانایی، تهران: اطلاعات.
گلستانی، مجتبی (1394)، واسازی متون جلال آل احمد؛ سوژه، نهیلیسم، و امر سیاسی، تهران: نیلوفر.
مصلح، علی‌اصغر و مهدی پارسا خانقاه (1390)، «واسازی بهمثابة یک استراتژی»، مجلة متافیزیک، دورة جدید، س 3، ش 11 و 12.
Balkin, J. M. (1987), Deconstructive Practice and Legal Theory, Copy Right at Yale University, Allrights Reserved.
Barai, Dharmac (2016), “Jaques Derrida Sdeconstruction Strategy of Reding Texts: an Evaluation of the Disciplinarg-Institutional Status of Literary Studies”, Journal of Pune Research, vol. 2, issu. 2.
Balkinj, M. (1996), Deconstruction, in Yale University: <www.yale.edu.accseessed 6/1395>.
Caputo, J. D. (2004), Deconstruction in a Nutshell, a Conversation with Jaques Derrida, New York: Tordom University Press.
Chang, Brian Kle G. (1998), Deconstruoting Communication, University of Minesota Press.
Chipalo, Roman Theodore (ed.) (1997), Postmodernism and Christian Philosophy, with an Introduction by Jude P. Dougherty, American Maritain Association.
Clark, M. J. (2005), “Deconstruetion, Feminism, and Law; Carnell and Mackinion of Female Subjectivity and Resistance”, in: Duke Journal of Gender Law and Policy, vol. 12.
Derrida, J. (1995), Points: Interviews, 1974-1994, Stanford, CA.
Elmooe, Rick (2011), Critical Ecologies: Violence and Life in the Work of Jacques Derrida and Theodor Adorno, a Ph.D. Dissertation, Depaul University, Chicago, Illinois.
Irnine, Calinc (2008) (ed.), Teaching the Novel Across the Carredilum: a Handbook for Educators, Greenwood Press, London.
Knellwolf, Christa and Christopher Norris (2001) (eds.), “The Cambridge History of Literary Criticism”, vol. 9, Twentieth-Century Historical, Philosophical and Psychological Perspectives, Cambridge University Press.
Ola, Abdalkafar (2015), Gayatri Spivak: Deconstruction and Ethics of Postcolonial Literary Interpretation, Cambridge Scholar.
Sallis, John (1987) (ed.), Deconstruction and Philosophy: the Texts of Jacques Derrida, University of Chicago Press.
Wolfreys, Julian (ed.) (1999), Literature Theanʼes: a Reader and Guide, New York University Press.