نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله، سه جلد آخر مجموعة تاریخ ادبیات کودکان ایران، تألیف محمدهادی محمدی و زهره قایینی، را در دو حوزة کلی ارزیابی کردیم: الف) مقدمات و زمینه‌های نظری، شامل: 1. نداشتن پیشینة کامل، 2. مشخصنبودن مبنای نظری و رویکرد نویسندگان در نوشتن تاریخ ادبیات و، بهطور خاص، تاریخ ادبیات کودکان؛ ب) مسائل ساختاری و محتوایی، شامل: 1. نداشتن ساختار منسجم، 2. مشخصنبودن تعاریف و اصطلاحات و گسست اثر از زمینة نظری ادبیات کودکان در ایران و جهان، 3. ارجاعندادن به منابع معتبر و طرح مدعاهای اثبات‌نشده، 4. گستردگی بیش از حد دامنة کار، 5. مشخصنبودن مبنای دوره‌بندی‌ها، 6. مسائل مربوط به هیئت و ظاهر کتاب، و 7. مشکلات نگارشی و ویرایشی. درمجموع، علی‌رغم اشکالات نظری، ساختاری، و محتوایی، ارزش اصلی این مجموعه را می‌توان در گردآوری منابع و اسناد مربوط به تاریخ ادبیات کودکان (بهخصوص اسناد نادر) دانست و آن را به‌منزلة منبع مهمی در این زمینه معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of the 8th, 9th & 10th Volumes of The History of Children’s Literature

نویسندگان [English]

  • Rouya Yadollahi Shahrah 1
  • Mohammad Javad Mahdavi 2

1 PhD student of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad (FUM).

2 Assistant Professor of the Department of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad (FUM).

چکیده [English]

Thepresent article has evaluated the last three volumes of Tarikh-e Adabiat-e Koodakan-e Iran (The History of Children’s Literature of Iran) in two general areas: 1. The Generalities and the theoretical grounds, including: 1.1. Not explaining the complete literature of the subject, 1.2. not having a clear theoretical base and an explicit approach toward writing the history of literature as a whole and writing the history of children’s literature in particular; 2. The structural-content problems including: 2.1. Not having a coherent structure, 2.2. Not having a clear terminology, 2.3. Not referring to authentic resources and raising unproven claims, 2.4. Covering a very vast historical domain, 2.5. Not having a clear base for the historical periodization, 2.6. Having deficiencies pertaining to the format and the appearance of the book, 2.7. Having writing and editing errors.
As a whole, in spite of the theoretical, structural, and content deficiencies, the real importance of this collection is that it has gathered the source materials and documents (specially the scare documents) relating to Persian children’s literature, and one can introduce it as an important reference book in this field. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tarikh-e Adabiat-e Koodakan-e Iran
  • Criticism
  • Content
  • Structure
آشوری، داریوش (1392)، فرهنگ علوم انسانی، ویراست سوم، تهران: مرکز.
فتوحی رودمعجنی، محمود (1387)، نظریة تاریخ ادبیات، با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات‌نگاری در ایران، تهران: سخن.
فتوحی رودمعجنی، محمود (1393)، آیین نگارش مقالة علمیـ پژوهشی، ویراست سوم، تهران: سخن.
محمدی، محمدهادی و زهره قایینی (1380)، تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج 1، تهران: چیستا.
محمدی، محمدهادی و زهره قایینی (1381)، تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج 1، تهران: چیستا.
محمدی، محمدهادی و زهره قایینی (1393)، تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج 8، 9، و 10، تهران: چیستا.
Kuhn, Thomas S. (1996), The Structure of Scientific Revolutions, 3rd edition, Chicago and London: University of Chicago Press.
Nikolajeva, Maria (2014), Reading for Learning Cognitive Approaches to Children’s Literature, Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.