نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان

چکیده

تحلیل انتقادی تولیدات علمی باعث شناساندن نقاط ضعف و قوّت آثار گذشتگان و اجتناب از نقاط ضعف و تقویت نقاط قوّت را بهدنبال خواهد داشت. بنابراین، میتوان گفت که رسیدن به کمال مطلوب در تدوین منابع دانشگاهی فقط پس از نقدهای سازنده میسر است. در این نوشتار کتاب الأدب المصری من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجیء الحملة الفرنسیة نقد و بررسی می‌شود. نتایج بهدستآمده از نقد و بررسی این کتاب نشان می‌دهد که کتاب حاضر باوجود برخی نکات قوّت ازقبیل رعایت قوانین نگارشی و انسجام و تنظیم منطقی بابها و فصلها متأسفانه نواقص فراوانی در عرصة شکل و محتوا دارد. مهمترین نواقص شکلی این اثر عبارتاند از ثبت‌نکردن ارجاعات و فقدان کتابنامه، فقدان مقدمه و خاتمه برای بابها و فصلها، خطاهای لغوی ناشی از رعایت‌نکردن قواعد صرف و نحو، و خطاهای تعبیری و انشایی ناشی از استعمال نادرست واژه‌ها و ترکیب‌ها. اما مهمترین نواقص محتوایی موجود در این کتاب عبارتاند از تکراریبودن موضوع، بررسی سطحی و شتاب‌زدة ناشی از وسیعبودن موضوع، تکیه‌بر تدوین و جمع‌آوری، و درنتیجه، فقدان تحلیل و نقد و نوآوری. امید است که نتایج بهدستآمده از این بررسی مختصر برای نگارنده و دیگر پژوهشگران مفید باشد و باعث ارتقای علمی آثار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Book Review of “Egyptian Literature from the Establishment of the Ayyubi State until French Campaign”

نویسنده [English]

  • Sadq Askari

Associate Professor of Arabic Language and Literature, Semnan University, Iran

چکیده [English]

Critical review of scientific production reveals the weaknesses of the works of the previous works, so we can avoid the shortcomings and strengthen our works.. Therefore, it can be said that achieving the optimum perfection in the development of academic resources is possible only after reviews. The present paper aims to review  the book entitled "Egyptian Literature from the Establishment of the Ayyubi State to the Advent of the French Campaign ",written by Abdul Latif Hamza, and  published in 2000 by the publication  "Egyptian General Institute Forum for the Books" in 293 pages.
The results of the critique and review of this book show that this book, despite some strengths such as observance of the rules of writing, the coherence and logical setting of the sections and chapters; unfortunately, it has many defects in the field of form and content.
 
The most important drawbacks of this work include lack of registration of bibliography references and shortages, lack of introduction and closure for the sections and chapters, verbal errors due to non-observance of rules, lexical errors due to non-observance of the rules of conduct, interpretive errors and misunderstandings due to the inappropriate use of words and combinations. But the main drawbacks of the content in this book are repetition of the subject, surreptitious review due to the wide scope of the subject, reliance on compilation and accumulation as a result of the lack of analysis and innovation. It is hoped that the results of this brief review would be useful for the writer and other scholars, and would Lead to scientific promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egyptian Literature
  • Ayubi's Period
  • Abdol-Latif Hamza
  • Book Review
ابوسلیمان، عبدالوهاب (1378)، روش تحقیق علمى به زبان عربى، ترجمة باقر حسینى و ملیحه طوسى، مشهد: دانشگاه فردوسی.
الجبوری، یحیى وحید (1989)، منهج البحث الأدبی وتحقیق النصوص، بیروت: دارالکتب العلمیة.
حمزهًْ، عبداللطیف (2000)، الأدب المصری من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجیء الحملة الفرنسیة، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
خاکى، غلامرضا (1386)، روش تحقیق: با رویکردى به پایاننامهنویسى، تهران: بازتاب.
خورشیدى، عباس و دیگران (1378)، روشهاى پژوهش در علوم رفتارى (از نظریه تا عمل)، تهران: نوین پژوهش.
دلاور، على (1385)، روشهاى تحقیق در روانشناسى و علوم تربیتى، تهران: دانشگاه پیام نور.
زرینکوب، عبدالحسین (2536)، یادداشتها و اندیشهها، تهران: جاویدان.
سنو، اهیف (2001)، محاضرات فی منهجیّة البحث، بیروت: جامعة القدّیس یوسف، معهد الآداب الشرقیّة.
شلبی، احمد (1974)، کیف تکتب بحثاً أو رسالة، القاهرة: مکتبة النهضة المصریّة.
صابرى، علی (1384)، المنهج الصحیح فی کتابة البحث الأدبی، تهران: شرح.
ضیف، شوقی (1972)، البحث الأدبی: طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره، القاهرة: دارالمعارف.
قرامکلى، احد فرامرز (1385)، روششناسی مطالعات دینى، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
مشکینفام، بتول (1386)، البحث الأدبی؛ مناهجه و مصادره، تهران: سمت.
المکتبة الشاملة (13/11/2017): <http://shamela.ws/index.php/author/1405 >.
نادرى، عزتالله و مریم سیف نراقى (1372)، روشهاى تحقیق در علوم انسانى، تهران: بدر.