نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور

چکیده

صاحبنظران در زمینة رعایت استانداردهای ساختار مقاله‌های علمیـ پژوهشی اصول، قواعد، و ضوابط خاصی را درنظر دارند که پایبندی به این موارد نیازمند مهارت، تجربه، و دقت فراوان است. در این پژوهش برآنیم تا به نقد و بررسی ساختار شش مقالة چاپ‌شده در مجلة ادب عربی دانشگاه تهران در حوزة ادبیات عصر میانه و میزان انطباق آن با استانداردهای مقاله‌های علمیـ پژوهشی بپردازیم. بررسی استانداردهای مربوط به ساختار مقاله‌های علمیـ پژوهشی در این شش مقاله‌ حاکی از آن است که برخی از مقالات دارای نواقصی ازقبیل کلیبودن عنوان‌، نداشتن روش و هدف پژوهش در چکیده، ضعف در انتخاب واژه‌های کلیدی، مشخصنبودن پرسش‌های اصلی، اشارهنکردن به پیشینة پژوهش، و کلیشه‌ای و کلیبودن نتیجه‌هاست. ازسویدیگر، تعدادی از مقاله‌های بررسیشده نیز نقاط قوّت و استانداردهای لازم را دارند که ازجملة آن می‌توان به ارائة عمقی مبانی نظری پژوهش، رویکرد انتقادی و تحلیلمحور، نوآوری، انطباق محتوای اثر با عنوان، استناد به منابع معتبر، و داده‌های بهروز اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Analysis of Articles in the Field of Middle Age Literature

نویسنده [English]

  • Ebrahim Namdari

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Payam Noor

چکیده [English]

In the field of observing the standards of scientific papers, researchers take into account principles, rules, and specific criteria which depend on their skills, experience, and great carefulness. The present study aims to review the structure of six articles published in the Journal of Arabic Literature at Tehran University in the field of literature middle age, and their compliance with the standards of scientific papers. Research Standards related to the structure of scientific papers in these six articles suggest that some articles have drawbacks, such as having too general titles, lack of objective research methods in the abstract, weakness in key words, the lack of basic questions, lack of mentioning the literature and stereotypes of result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle Age
  • critique
  • Content Matching
  • Literary Analysis
استاپلتون، پل (1372)، نگارش مقالات پژوهشی، ترجمة شعله بیگدلی، تهران: دانشگاه علوم پزشکیایران.
چادگانیپور، مصطفی (1373)، نگارش علمی (فنون تهیة مقالات علمی و پایاننامه‌های تحصیلی)، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
حریرچی، فیروز و حسینعلی اصغری متی کلایی (1388)، «دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس»، ادب عربی، ش 1.
حیدری، محمود و دیگران (1392)، «بینامتنیت دینی در غزل‌های مادی الشاب الظریف»، ادب عربی، س 5، ش 2.
شلبی، احمد (1992)، کیف تکتب بحثا أو رسالة، القاهرة: مکتبة النهضة المصریة.
فتوحی، محمود (1391)، آیین نگارش مقالة علمیـ پژوهشی، تهران: سخن.
فقهی، عبدالحسین و اسماعیل قاسمی موسوی (1388)، «بررسی مختصر ارکان دبیرخانة مرکزی دولت در عصر ممالیک براساس کتاب صبح الأعشی»، ادب عربی، ش 1.
کرمی، بیژن (1385)، «نگاهی به علل گسترش طنز در قرن چهارم هجری قمری»، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش 180.
گنجی، نرگس و فاطمه اشراقی (1392)، «تضمین و گونههای آن در چکامههای صفیالدین حلی»، ادب عربی، ش 1.
محمدرضایی، علیرضا (1380)، «شرححال ابنهانی شاعر شیعی اندلسی»، ادب عربی، ش 157.
موحد، ضیاء (1387)، رساله‌ای در مقالهنویسی، تهران: نیلوفر.