نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق عمومی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

نگارش کتاب حقوق عمومی در نهجالبلاغه هم بهلحاظ جایگاه والای نهج‌البلاغه در فرهنگ دینی و هم بهسبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته‌های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادیـ تحلیلی و مطابق الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. بهلحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی و تأمل گسترده در نهج‌البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه‌های انتخابی در بیشتر موارد را می‌توان از نقاط قوت این کتاب بهشمار آورد. هرچند این اثر، به نداشتن نظم منطقی و انسجام محتوایی و فقدان دقت و جامعیت دچار است. در برخی از موارد نیز برداشت‌های نویسنده از تعابیر امیر مؤمنان در نهج‌البلاغه درخور تأمل است. به‌رغم اهمیت حقوق اساسی به‌منزلۀ مهم‌ترین شاخة حقوق عمومی، که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت و نهادهای حکومتی و حقوق ملت در زیرمجموعة آن قرار می‌گیرد، کم‌ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و به آن بی‌‌توجهی شده است. کیفیت فنی کتاب مطلوب است و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. باوجوداین، نقاط ضعف شکلی و صوری اثر عبارتاند از سازماندهی نامناسب کتاب، نداشتن تناسب حجمی فصل‌ها و تفصیل بیش از حد ضمیمة کتاب.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of "Public Law in Nahj al-Balaghah"

نویسنده [English]

  • Hussein Javan Arasteh

Associate Professor of Public Law of RIHU (Research Institute of Howzah and University)

چکیده [English]

The publication of the book "Public Law in Nahj al-Balaghah" is admirable in terms of the supreme position of Nahj al-Balaghah in religious culture as well as in terms of the status of public law in comparison with other branches of law. The method of evaluation of this book is citation-analytical, and it is in accordance with the proposed model of the review committee for the Study of Texts and Books of the Humanities in the framework of general introduction, and review of the form and content of the book.
The book's strengths in terms of content include Islamic approach to public law, extensive reflection on Nahj al-Balaghah, and proper matching of titles with selective samples in most cases; however, this book suffers from logical disorder and content cohesion, inaccuracy and incompleteness. In some cases, the author's perceptions of Imam Ali impressions in Nahj al-Balāghah can be criticized.
In spite of the great importance of constitutional law as the most important branch of public law, a large number of issues relating to sovereignty and government, governmental institutions and the rights of the nation, which are subdivided are the smallest number of pages is devoted to it, and it is underestimated.
The technical quality of the book is good, and the general rules of writing are respected; however, weaknesses in book form include lack of proper organization of the book, the proportions of the length of the chapters and the exhaustion of the annexed book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Law
  • constitutional law
  • administrative law
  • financial law
  • Nahj al-Balaghah
نهج‌البلاغه.
آقایی طوق، مسلم (1394)، حقوق عمومی در نهجالبلاغه، تهران: خرسندی.
جاوید، محمدجواد (1394)، مبانی حقوق عمومی در اسلام (حقوقی اساسی و خقوق سیاسی در قرآن کریم)، تهران: مخاطب.
دانشپژوه، مصطفی (1381)، اسلام و حقوق بینالملل خصوصی، ج 1، قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه؛ تهران: وزارت امور خارجه.
دانشپژوه، مصطفی (1389)، مقدمة علم حقوق، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سمت.
عمید زنجانی، عباسعلی و محمدعلی محمدی (1385)، «منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام»، اندیشههای حقوقی، ش 11.
گرجی ازندریانی، علیاکبر (1393)، در تکاپوی حقوق عمومی، تهران: جنگل، جاودانه.
گرجی ازندریانی، علیاکبر (1391)، مبانی حقوق عمومی، تهران: جنگل، جاودانه.
مجموعهمقالات همایش بینالمللی حقوق عمومی در قرآن کریم (1393)، تهران: ریاست جمهوری.