نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

اسناد تجاری بهمنزلة وسیلة پرداخت غیرنقدی در روابط تجار از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در کتب متعدد حقوقی درخصوص این اسناد گفتوگو شده است. جلد سوم کتاب حقوق تجارت با عنوان اسناد تجاری است که در حوزه‌‌های گوناگون ازقبیل صدور، انتقال، پرداخت، و سایر موضوعات مرتبط با اسناد تجاری نوشته شده است. نقد اثر حاضر با استفاده از معیارها و مشخصه‌‌های شناختهشده بهمنظور ارزیابی و داوری اثر و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن درجهت ارتقا و بهبود پژوهش‌‌های آینده انجام می‌‌شود. از مهمترین نواقص کتاب، فقدان تحلیل حقوقی مباحث و نوآوری است. در کتاب حاضر، نهتنها به توضیح مختصر مواد قانونی اکتفا شده، بلکه به منابع دیگری جز قوانین استناد نشده است که امید است در چاپ‌‌های بعدی، برخی از کاستی‌های آن رفع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Critique and Scrutiny of Third Volume of the Commercial Law: Commercial Documents

نویسنده [English]

  • Majid Banaei Oskoei

Associate Professor of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

The commercial documents, as the paying mean of noncash, have a special position in the relationship between merchants, and many law books have discussed these issues. The third volume of the commercial law book has been written by an honorable author from different aspects such as Issuing, Transferring, Paying and other subjects that are related to commercial documents. The present critique takes into account known standards and characteristics to assess and criticize the book. As a result, it aimed to identify its weaknesses and strengthens, and improve the quality of future studies. Of the most important defects of the book are lack of legal analysis and innovation. The present book, just provides a summative explanation of legal articles, and it fails to take into consideration other sources except the acts, so it is hoped that the suggestions of the present critique improve the quality of this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial documents
  • critique
  • Evaluation
  • Structure and Content Analyses
اسکینی، ربیعا (1389)، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، و چک)، تهران: سمت.
اسکینی، ربیعا (1392)، حقوق تجارت تطبیقی (چک، سفته، و برات در حقوق ایران، فرانسه، و انگیس)، تهران: مجد.
حبیبی، محمود (1396)، نمایندگی در اسناد تجاری درپرتو کنوانسیون‌‌ها و اسناد بینالمللی، تهران: میزان.
درویشی، هویدا (1394)، حقوق اسناد تجاری، تهران: میزان.
راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتابهای سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی (1390)، تهران: جهاد دانشگاهی.
رضی، احمد (1386)، روش در تحقیقات ادبی ایران، تهران: گوهر گویا.
رضی، احمد (1388)، «شاخص‌‌های ارزیابی و نقد کتاب‌‌های درسی دانشگاهی»، سخن سمت، ش 21.
ستوده تهرانی، حسن (1391)، حقوق تجارت؛ اسناد تجاری، ج3، تهران: دادگستر.
سکوتی نسیمی، رضا (1395)، مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری، تهران: مجد.
سلیمان‌‌زاده نجفی، نیرهالسادات و دیگران (1392)، «ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی»، دوفصل‌نامۀ علمیـ پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 31.
سمیعی (گیلانی)، احمد (1392)، نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
شهیدی، مهدی (1380)، تشکیل قراردادها و تعهدات، حقوق مدنی، تهران: مجد.
صقری، محمد (1380)، حقوق بازرگانی، اسناد، برات، سفته، قبض انبار عمومی، چک، اسناد در وجه حامل، و بروات بیگانه، تهران: سهامی انتشار.
عبدی‌پورفرد، ابراهیم (1397)، حقوق تجارت، اسناد تجاری، (با اصلاحات و اضافات)، ج 3، تهران: مجد.
عرفانی، محمود (1393)، حقوق تجارت (اسناد تجاری)، ج 3، تهران: جنگل.
غلامحسین‌‌زاده، غلامحسین (1385)، راهنمای ویرایش، تهران: سمت.
فخاری، امیرحسین (1389)، اندیشه‌‌های حقوقی؛ حقوق تجارت، ج 3، تهران: مجد.
کاتبی، حسینعلی (1363)، حقوق تجارت، تهران: فرزان.
کاویانی، کوروش (1389)، حقوق اسناد تجاری (حقوق تجارت 3)، تهران: میزان.
کمائی فرد، سعیده و مریم جابر (1391)، «انسجام متن تعاریف در کتاب‌‌های درسی دانشگاهی»، دوفصل‌نامۀ علمیـ پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 26.
ملکی، حسن (1384)، «شیوة طراحی و تألیف کتاب درسی (بخش مقدمات کتاب)»، سخن سمت، ش 15.
منصوریان، یزدان (1392)، «صد ویژگی کتاب‌‌های دانشگاهی کارآمد و اثربخش»، دوفصل‌نامۀ علمیـ پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 29.
هاجری، حسین (1381)، «نکاتی چند دربارة ویرایش متون درسی»، سخن سمت، ش 21.