نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد معارف‌ اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)،

چکیده

روش‌‌شناسی در هر علم باری عظیم را بر دوش می‌‌کشد و هویتی از علم مورد‌نظر در گروِ اتقان روش‌‌های پژوهش آن علم و روش‌‌شناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدتهاست که علم حقوق در نگاهی کتابخانه‌‌ای و تکبعدی نسبت به روش پژوهش و روش‌شناسی متناسب با آن به‌سر می‌‌برد.‌ درحالی‌که در رشتههای دیگر علوم انسانی، مانند مدیریت، پیشرفت‌‌هایی در حوزة روش تحقیق و پیوند آن با نیازهای جدید صورت پذیرفته است که می‌‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلِ علم حقوق نیز باشد. به‌علت کمبود روش‌‌های تحقیق متقن و مستحکم در علم حقوق، دیر زمانی است که فضای رکود بر این رشته حاکم شده است؛ بهطوریکه نهایت آنچه در این علم به هم‌اندیشی می‌کشد، سخن از قانون یا مبانی آن است که با تکیه بر بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه‌‌ای انجام میگیرد. برخلاف این رویة ناقص در علم حقوق، در علم مدیریت حرکت‌‌ها و پیشرفت‌‌های خوبی صورت گرفته است و گام‌‌های روبهجلو محسوس بوده است. این مقاله، با نقد کتاب روش تحقیق در علم حقوق، گامی درجهت نزدیککردن این دو رشته (مدیریت و حقوق) به یکدیگر برداشته است و راهبردهایی برای استقراض روش‌‌های تحقیق جدید برای علم حقوق از علم مدیریت پیشنهاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Reviews on the Methodology in Law: A Case Study of Introduction to Research Methods in Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Taslimi 1
  • Khalil Norouzi 2
  • Mohammad Amin Hakemi 3

1 Professor of Management, University of Tehran

2 PhD Student of Science and Technology Policymaking, University of Tehran (Corresponding author)

3 MA Student of Islamic Theology and Law, Imam Sadegh University

چکیده [English]

Methodology is important in every science. Legal studies, for a long time, has been in the deficiency of suitable methodology and methods of doing research. In spite of this specific deficiency, in other fields of human sciences, such as management, there exist some advancements that can solve many issues in legal studies. Because of the absence of modern research methods in legal studies, it has been a long time that we have seen an obvious downtrend in this field. In spite of this unacceptable practice in law science, we see impressive movements and advancements in management science. Therefore, this paper by analyzing the book “ Method of Research in Legal Studies”, written by Dr. Javid tries to make these two fields, law and management, closer, hoping that in the future, the rapprochement  of these two fields can solve the issues of society by applying new methods of management sciences to law sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Methodology
  • methodology
  • Law
  • Legal research
  • Borrowing method
پوربخش، سیدمحمدعلی (1393)، روش تحقیق در علم حقوق، تهران: میزان.
تسلیمی، محمدسعید، خلیل نوروزی، و وحید تارویردیزاده (1396)، «ارائة چهارچوب توسعة دیپلماسی علمی ج. ا. ایران مبتنی‌بر قابلیتهای دانشگاههای علوم انسانی (نمونة مطالعه: دانشگاه امام صادق علیهالسلام»، مدیریت در دانشگاه اسلامی.
ثرایی آذر، ح. (1393)، «نگاهی به روشهای حقوقی حل اختلافات بینالمللی»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری؛ دانشنامة حقوق و سیاست.
حسینی شاهرودی، طهور (1382)، «معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی»، الهیات و حقوق، س 3.
ذوالفقارزاده، م. و خلیل نوروزی (1391)، «نظام علمی مانا: پیشنهادی برای حفظ پایایی روابط میان دانشگاه، صنعت، دولت، و ملت در جمهوری اسلامی ایران»، مدیریت در دانشگاه اسلامی.
ژان، گروندن (1393)، هرمنوتیک، ترجمة محمد ابوالقاسمی، تهران: ماهی.
قره‌باغی، ونوس (1393)، اصول پژوهش حقوقی، تهران: مجد.
قهرمانی، محمدامین و بیژن عبداللهی (1392)، «بنیانهای فلسفی و بررسی ارتباط بین هستیشناسی و معرفتشناسی پارادایمهای تفسیری، انتقادی، و علمی با روششناسی و روش‌های مورد‌استفاده در این پارادایمها»، پژوهش، س 4.
کلسن، هانس (1387)، نظریة حقوقی ناب، ترجمة اسماعیل نعمتاللهی، تهران: سمت.
کوهن، توماس (1393)، ساختار انقلابهای علمی، ترجمة احمد آرام، تهران: سروش.
مجتهد شبستری، محمد (1386)، «نگاه ویژه: هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان»، مصاحبه‌کننده هادی صادقی، بازتاب اندیشه، ش 89، 90.
نوروزی، خلیل (1393)، «استخراج ابعاد و شبکهبندی مؤلفههای ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میانرشتهای»، مدیریت در دانشگاه اسلامی، ش 2.
نوروزی، خلیل و دیگران (1391)، «ارتقای قابلیتهای پویا در دانشکدههای مدیریت جمهوری اسلامی ایران، مورد‌مطالعه: دانشکدة معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام»، مدیریت در دانشگاه اسلامی، ش 12.
نوروزی، محمد و خلیل نوروزی (1390)، «مدیریت راهبردی عصرمدار (رویکرد آیندهپژوهانه به منافع عمومی)»، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 44.
نیلی، محمدرضا و ستاره موسوی (1394)، «بررسی رابطه بین بعدهای جو سازمانی و کاربست شاخصهای نوآوری برنامة درسی مطالعۀ موردی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، ش 1.
Heilbrun, K. (1997), “Prediction Versus Management Models Relevant to Risk Assessment: The Importance of Legal Decision-Making Context”, Law and Human Behavior, vol. 21.
Phillips, P.J., H. Moon, and S. A. Rizvi (no history), The FERET Evaluation Methodology for Face-Recognition Algorithms, IEEE Transactions on Pattern, vol. 22, no. 10.
Saunders, Mark, Philip Lewis, and Adrian Thornhill (2009), Research Methods for Business Students, Harlow: Pearson Education.