نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه کردستان

چکیده

دولت آمریکا در سالهای اخیر سیاست قتل هدفمند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب بهمنزلة پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ‌های نامتقارن یاد می‌شود. در این نوشتار، برآن‌ایم تا با بررسی این عملکرد درپرتوِ موازین حقوق بین‌الملل و بهطور خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه انطباق قتل‌های هدفمند را با یافتههای حقوق بینالملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست هم در مخاصمات مسلحانه و هم درحال صلح است. به همین جهت، در نقد و تحلیل حقوقی قتل‌های هدفمند، الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز یافتههای حقوق بشر موردتأکید قرار گرفتهاند و توسل به چنین عملکردی در چهارچوب این اصول بررسی و تحلیل می‌شوند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می‌رسد که قتل‌های هدفمند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و بهمنظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیتیافتن آن در چهارچوب حقوق بینالمللْ اعتراض و محکومیت جامعة بین‌المللی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique to the Theory of "US Government Targeted Killings" in the Light of the Fundamental Principles and Procedures of International Humanitarian Law

نویسنده [English]

  • Mahdi Hatami

Assistant Professor of Department of Law, Kurdistan University

چکیده [English]

In recent years, the US government has pursued a policy of targeted killings of those suspected of committing terrorist acts. This policy is often referred to as a legitimate and necessary response to terrorism and asymmetric wars. In this article, we seek to examine the conformity of targeted killings with the findings of international law by examining this practice in the light of international law standards and, in particular, international humanitarian law. This policy is applied both to armed conflict and to peace. Therefore, in criticism and legal analysis of targeted killings, the requirements of international humanitarian law as well as the findings of human rights are emphasized and the application of such a function is examined and analyzed within the framework of these principles. After analyzing and elaborating on this case, the author concludes that targeted killings do not comply with humanitarian rights standards and it is necessary to prevent the establishment and legitimization of this phenomenon and to legitimize it within the framework of international law of international protest and condemnation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Conflict
  • Indirect Participation
  • Direct Participation
  • Proportionality Principle
  • Principle of Separation
دوسوالدبک، لوئیس و دیگران (1391)، حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی: قواعد، ترجمة دفتر امور بین‌الملل قوة قضاییة جمهوری اسلامی ایران و کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ، تهران: مجد.
سرتیپی، حسین، احمدرضا بردبار، و محمد موسی‌زاده (1391)، «بررسی و نقد ترور هدف‌مند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانة بین‌المللی»، فصل‌نامة پژوهشهای حقوق عمومی، ش 38.
کدخدایی، عباسعلی و شهرام زرفشان (1386)، «امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم»، مجلة پژوهش‌های حقوقی، ش 11.
Alston, Philip (2010), “Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Executions, (Targeted Killing)”, A/HRC/14/24.
Anderson, Kenneth (2006), “Predators over Pakistan”, the Weekly Standard, London: Routledge.
Byman, Daniel (2006), “Do Targeted killing Work”, Foreign Affairs, vol. 85.
Convention (I) (1949), “For the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field”, American Journal of International Law, vol. 49.
Cronin, Audrey Kurth (2006), How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns, Princeton: University Press.
David, S. (2002), “Fatal Choices: Israel s Policy of Targeted Killing”, Mideast Security and Policy Studies, New York: Peter Lang.
Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles under 400 Gramm’s Weight (1868). Saint Petersburg.
Department of Justice White Paper (2011), “Lawfulness of a Lethal Operation Directed against a U.S. Citizen Who Is a Senior Operational Leader of Al-Qaida or an Associated Force”.
Dinstein, Yoram (2003), War, Aggression and Self-Defense, Cambridge: University Press.
Djamalove, Feruza (2008), Targeted Killing under International Sui Generis Framework, University of Toronto.
Goodrich, Sarah (2014), Targeted Killings: How the U.S. Perpetuates Terrorism, Salt Lake City: Westminster College.
Guiora, Amos (2004), “Targeted Killing As Active Self-Defense”, Case Western Reserve Journal of International law, vol. 36.
www.bbc.co.uk/persian/world/2011/05/110430_u03_osama_dead.shtml>.
www.bbc.co.uk/persian/world/2011/09/110930_l03_alawaki_yemen_alqaeda.shtml>.
www.bbc.co.uk/Persian/world/2013/11/131101_l31_pakistan_drone_taleban_mahsoud.shtml>.
.
.
www.janes.com/aerospace/military/news/jdw/jdw021108_1_n.shtm>.
www.mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2000/Pages/default.aspx?WPID=WPQ5&PN=5>.
.
Inter – American Commission on Human Rights (1999), “Third Report on Human Rights in Columbia”, The Right to Life and the Value of Life, London: Routledge.
International Court of Justice (1996), “Advisory Opinion on Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”.
International criminal Tribunal For the former Yugoslavia, (1995), “Prosecutor V. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction of & October 1995”, no. IT-94-1-AR72.
Jenkins, B. (1987), Should Our Arsenal Against Terrorism Include Assassination?, Santa Monica: Rand Paper.
Kaye, David (2013), “International Law Issues in the Department of Justice White Paper on Targeted Killing, American Society of International Law”,no. 17 ASIL Insights.
Melzer, Nils (2008), Targeted Killing in International Law, Oxford: University Press.
Melzer, Nils (2009), “Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law”, International Committee of the Red Cross.
Murphy, Richard and Afsheen John Radsan (2010), “Due Process and Targeted Killing of Terrorists”, Cardozo Law Review, vol. 31-32.
Note by the Secretary-General (2006), “Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions”, UN Doc. A/61/311.
Otto, Ronald (2010), Targeted Killings and International Law with Special Regard to Human Rights and International Humanitarian Law, London: Springer.
Protocol Additional to the Geneva Conventions (1949, 12 August), “Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977”.
Roth, Kenneth (2004), “The Law of War in the War on Terror”, Executive Director of Human Rights Watch, Foreign Affairs.
Solis, G. (2007), “Targeted Killing and the Law of Armed Conflict”, Naval War College Review, vo.l 60.
Stein, Y. (2003), “By any Name Illegal and Immoral”, Ethics and International Affairs, vol. 17.
Stephanie, Carvin (2012), “The Trouble with Targeted Killing”, Security Studies, vol. 18.
Sterio, M. (2012), “The United States Use of Drones in the War on Terror: The Illegality of Targeted Killings under International Law”, Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 45.
Universal Declaration of Human Rights (1984, 10 December), General Assembly Resolution 217A: