نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار و مدیر گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)،

چکیده

کتاب حقوق بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل را علی امیدی در سال 1388 به‌رشتة تحریر درآورده و نشر میزان آن را منتشر کرده است. این کتاب بنابه اظهار خود مؤلف بهمنزلة یک منبع درسی و نیز کمک‌درسی، برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن بر سطح علمی اثر موردنظر تأثیر گذاشته، بهگونه‌ایکه آن را از کتاب درسی دانشگاهیِ دارای استانداردها و معیارهای پذیرفته‌شده، که حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل را به‌صورت مستند و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دور کرده است. علاوهبر برخی ایرادات شکلی، این اثر بهلحاظ ماهوی نیز از خلأ‌ها و نواقصی رنج می‌‌برد؛ ازجمله استفاده‌نکردن از منابع دست‌اول، نداشتن فهرست مطالب منطقی و منسجم، دقت‌نکردن در عناوین بعضی از فصول، تناسب‌نداشتنِ کمی بین فصول. امید آن می‌رود که مؤلف در چاپ‌های بعدی ارزیابی انجام‌گرفته را به‌منظور ارتقای سطح علمی اثر مورد‌توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: "International Law: From Theory to Practice"

نویسنده [English]

  • Tavakol Habibzadeh

Associate Professor of Public Law, Head of the Department, Faculty of Law Imam Sadiq University

چکیده [English]

The book entitled "International Law: From Theory to Practice", written by Dr. Ali Omidi in 2009 and published by Mizan Publications.  According to the author himself, it is written as an educational manual and a workbook for preparation to Master’s Entrance Exam of International Law. Such a purpose of writing a manual has influenced the scientific level of the book in such a way that it is far away from an academic textbook containing the accepted standards and criteria which aim to analyze the documented and scientific way the various fields of international law. In addition to some form of lacunae, this work also suffers from significant deficiencies and deficits, including the lack of use of first-hand resources, the lack of a logical and consistent table of contents, inaccuracies in the titles of some chapters, and quantitative non-proportionality between chapters. It is hoped that the respected author in subsequent publications will pay attention to this assessment in order to elevate the scientific level of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • From Theory to Practice
  • Book Review
  • Textbook
امیدی، علی (1388)، حقوق بینالملل از نظریه تا عمل، تهران: میزان.
ذوالعین، پرویز (1377)، مبانی حقوق بینالملل عمومی، تهران: وزارت امور خارجه.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1384)، حقوق بینالملل عمومی، تهران: گنج دانش.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1395)، حقوق جنگ؛ حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
کاسسه، آنتونیو (1385)، حقوق بینالملل، ترجمة حسین شریفی طراز کوهی، تهران: میزان.
کرافورد، جیمز (1395)، حقوق مسئولیت بینالمللی: قواعد عمومی، ترجمة علیرضا ابراهیم گل و همکاران، تهران: سنگلج قلم.
مقتدر، هوشنگ (1392)، حقوق بینالملل عمومی، تهران: وزارت امور خارجه.
والاس، ربکا (1390)، حقوق بینالملل، ترجمة سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
Brownlie, Ian (1998), Principles of Public International Law, (5th ed.), Oxford: Clarendon Press.
International Law commission, Analytical Guide to the Work of the International Law Commission: International Liability in Case of Loss from Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities:  <http://legal.un.org/ilc/guide/9_10.shtml>.
International Law Commission, Summaries of the Work of the International Law Commission (2015, July 15): <http://legal.un.org/ilc/summaries/9_6.shtml>.
Nguyen, Q. Dinh, P. Daillier, and A. Pellet (1992), Droit International Public, (4éd, L.G.D.J.), Resolution 3071 (XXVIII) of 30 November 1973:
Shaw, Malcom (2008), International Law, (6th ed.), Cambridge: University Press.