نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

اهمیت این نقد بهلحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکل‌‌گیری کتاب موردنقد بهمنزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب بهمنزلة «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیشنهادی و رفع کاستیهای آن است. روش نقد استنادیـ تحلیلی براساس روششناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی است که در چهارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات، و استنادات انجام گرفته است. نتایج بهدستآمده نشان می‌دهد که این کتاب هرچند ازلحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است، بهلحاظ روششناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، به تجدیدنظر اساسی نیاز دارد. همچنین، این کتاب به‌علت پردازش‌نکردن متعادل مطالب گرفتار تناقض‌های نظری و محتوایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism and analysis of the book "Fundamentals of the Islamic Republic of Iran's constitutional Law"

نویسنده [English]

  • Ebrahim Mousazadeh

Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

The importance of this criticism is due to the status of the constitutional law, the constitution and the rule of the Islamic Republic, and the necessity of criticism is also the motivation for the formation of the effect of criticism as a teaching resource for the constitutional law course in law and subjects related to constitutional law in postgraduate courses in the field of public law. The purpose of this critique is to identify the strengths and weaknesses of the work as "academic books" and to modify the proposed issues and to eliminate existing shortcomings. The method of critique is citation-analytical methodology, and legal logic-based analysis of the legal knowledge is critical in the overall context of a critique of form, and content review. It also assesses the quantity and quality of resources, references, and citations. The results indicate that this critique in terms of methodology and coordination of content, objectives and training needs and the cohesion and logical relationship between the components should be fundamentally revision. Also, due to the lack of balanced processing of the material, it is also subject to both theoretical and internal contradictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Law
  • Islamic Republic
  • Constitution
  • Foundations of Law
  • Method Review
  • Content Critique
ارسطا، محمدجواد (۱۳۸۹)، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب.
بهشتی، سیدمحمدحسین (۱۳۸۰)، مبانی نظری قانون اساسی، تهران: بنیاد نشر آثار شهید بهشتی.
پروین، خیرالله و فیروز اصلانی (۱۳۹۱)، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: دانشگاه تهران.
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۷)، فلسفة دین (فلسفة حقوق بشر)، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۶)، تفسیر تسنیم، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸)، ولایت فقیه (ولایت نقاهت و عدالت)، قم: اسراء.
حضرتی، حسن (۱۳۹۰)، روش پژوهش در تاریخشناسی، تهران: پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی.
رونژر، پیرت (۱۳۶۴)، مبانی پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمة محمد دادگران، تهران: نوآور.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴)، تهران: ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
ظهیری، عباس (۱۳۷۲)،المعتبر فی شرح المختصر؛ شرح مختصر المعانی علامه تفتازانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
عباسی لاهیجی، بیژن (۱۳۸۹)، مبانی حقوق اساسی، تهران: جنگل جاودانه.
عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۶۳)، مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: جهاد دانشگاهی.
عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۳)، فقه سیاسی؛ نظام سیاسی و رهبری در اسلام، ج 2، تهران: امیرکبیر.
عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۵)، حقوق اساسی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
قاضی، ابوالفضل(۱۳۷۳)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1، تهران: دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷ الف)، مبانی حقوق عمومی، تهران: دادگستر.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷ ب)، فلسفة حقوق، ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کعبی، عباس (۱۳۹۴)، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع).
گرجی ازندریانی، علیاکبر (۱۳۸۸)، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل جاودانه.
مدنی، سیدجلالالدین (۱۳۸۳)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پایدار.
المظفر، شیخ محمدرضا (۱۴۱۳ ق)، المنطق، قم: فیروزآبادی.
ویژه، محمدرضا (۱۳۹۳)، کلیات حقوق اساسی، تهران: سمت.
هاشمی، سیدمحمد (۱۳۸۰)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر.
یزدی، محمد (۱۳۷۵)، قانون اساسی برای همه، تهران: امیرکبیر.