نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی، دانشگاه تهران

2 استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد،

چکیده

در این مقاله، برخی موانع و چالش‌‌های اجراییشدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتت‌‌ها، و چالش‌‌ها تحلیل می‌‌شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می‌شود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد واگذاری‌‌ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکتهای واگذارشده، ابهام درمورد کارمندان شاغل در شرکتهای واگذارشده، چالش در وضعیت بازنشستگی، و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت‌‌ها. هریک از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته شده و درحد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه‌‌ها، آثار و عواقب، و نحوة عملکرد نهادهای مربوطه در‌راستای حل آن‌‌ها باتوجه‌به مستندات و مصوبات پرداخته میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Some of the Challenges and Obstacles to Implementation of General Principles of Article 44 of the Constitution: A Case Study of National Iranian Oil Refining and Distribution Company

نویسندگان [English]

  • Nader Mirzadeh Kohshahi 1
  • Mohmmad Rahman Gaeeni 2

1 Assistant Professor of Public Law, University of Tehran (Corresponding author)

2 Assistant Professor of Public Law, Islamic Azad University

چکیده [English]

In this article, regarding some of the obstacles and challenges of implementing the law, the implementation of Article 44 of the Constitution in the National Iranian Oil Refining and Distribution Company addresses the analysis of the outlines of these ambiguities and challenges. In analyzing this issue, there are several categories more than others: ambiguity in the basics and principles, the challenge in the public service, the conflict of assignments with the type of constitutional government, the confusion in the institution, the ownership of the ventures, the ambiguity about the employees employed in the corporations, the challenge of retirement, and the ambiguity in the rates of corporate governance and privileges. Each of these issues is individually dealt with analytically and within the scope of the research, including the sample the effects, consequences, and the manner of operation of the relevant institutions in order to resolve them based on the documents and approvals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Law on the Implementation of General Principles of Article 44 of the Constitution
  • the National Iranian Oil Refining
  • the Ministry of Economic Affairs and Finance
  • the Privatization Organization
آیین‌‌نامۀ نظام‌‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (1/9/1393)، ابلاغی طی نامة شمارة 92292، ریاست‌‌جمهوری.
تصویب‌‌نامة شمارة 117104/2/63، مورخ 24/8/1388، شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44.
راسخ، محمد (1388)، تقریرات درس حقوق اقتصاد عمومی، پایان‌نامۀ دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق واحد علوم و تحقیقات، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
رستمی، ولی (1392)، مالیة عمومی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
رستمی، ولی (1394)، «تعدیل در قراردادهای اداری»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورة 45، ش 2.
رستمی، ولی و احمد رنجبر (1394)، «ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز»، مطالعات حقوق انرژی، دورة 1، ش 1.
رستمی، ولی و ایام کمرخانی (1394)، «اعمال مقررات حقوق رقابت بر اعمال حاکمیتی و تصدی دولت»، مجلة حقوق، دورة 45، ش 3.
رستمی، ولی و سمیرا اصغری (1394)، «مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)»، مجلة پژوهش حقوق عمومی، ش 48.
رستمی، ولی و سیدمجتبی حسینی‌پور اردکانی (1392)، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، دانش حقوق عمومی، س 2، ش 3.
رضاییزاده، محمدجواد و داوود رضایی (1391)، «بازشناسی نظریة خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی»، فقه و حقوق اسلامی، س 3، ش 5.
زارعی، محمدحسین (1394)، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران: خرسندی.
قانون اصلاح قانون نفت (1390).
کمیجانی، اکبر (1382)، ارزیابی عملکرد و سیاست خصوصیسازی در ایران، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد.
مقام معظم رهبری، سیدعلی خامنه‌ای (29 بهمن 1392)، ابلاغیۀ سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
مولایی، آیت (1393)، قراردادهای اداری، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصیسازی (1385)، طرح توزیع سهام عدالت، تهران: سازمان خصوصیسازی، مدیریت مطالعات، و برنامهریزی.