نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

اصولاً هر رشتة مطالعاتی بهگونهای انتخاب شده و برگزیده می‌شود که ازیکسو بیانگر محتوای آن رشته باشد و ازسویدیگر، بتواند حدود و قلمروِ آن را تبیین کند؛ مانند جامعهشناسی، کیفرشناسی، جرمشناسی. حال‌آنکه سیاست جنایی رشته‌ای است که گستره‌ای فراتر از عنوان خود دارد و شامل موضوعات متعدد و گوناگون است. هم‌چنین، از نگاه عرصههای متنوع علمی و نیز نظامهای مختلف حقوقی، بهویژه دینی و اسلامی، قابلیت طرح ارزیابی دارد. دربارة مفهوم سیاست جنایی از گذشته تاکنون، نظریات اندیشمندان بسیاری در جوامع غربی و شرقی و نیز در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی بیان شده است که در مواردی از آنها تأمل و دقت لازم است. پرداختن به نگاه غیردینی و دینی به سیاست جنایی و ترسیم جایگاه آن در این دو قلمرو موضوعی است که در کتاب مورد‌ارزیابی، بدان توجه شده است و نگارنده تلاش کرده تا جایگاه را تبیین کند و از نقش آن در مباحث دینی و به‌تبع آن در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران سخن بگوید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique of the "Criminal Policy in Islam and in the Islamic Republic of Iran"

نویسنده [English]

  • Naser Ghasemi

Faculty Member of the University of Justice and Administration

چکیده [English]

Basically, each discipline is selected and chosen to indicate the content of the field, on the one hand, and it can explain its scope, such as sociology, rhetoric, criminology, and so on, on the other hand. While a criminal policy is a discipline that extends far beyond its title and includes many different subjects, it is also capable of evaluating from a diverse range of scientific disciplines, as well as various legal systems, especially religious and Islamic.
About the concept of criminal policy from the past, the views of many writers in Western and Eastern societies, as well as in Iran before and after the Islamic Revolution, have been expressed, which in some cases require careful consideration. Addressing the secular and religious viewpoint of the criminal policy and plotting its place in these two groups: the first group is a subject that has been considered in the book of evaluation, and the author has attempted to explain the position and its role in religious matters, and consequently it is in the current legal system of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • crime
  • religious and non-religious view
  • crime and punishment
امین‌ صارمی، نوذر (1380)، انحرافات اجتماعی و خردهفرهنگهای معارض، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
لازرژ، کریستین (1382)، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمة علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
مارتی، دلماس (1381)، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمة علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.