نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه رازی

چکیده

تکرار و استمرار مداخلات نظامیان در سیاست در جوامع مختلف باعث شده است که بررسی و تحلیل روابط متقابل نیروهای مسلح و حکومت به یکی از موضوعات مهم در مطالعات جامعهشناسی سیاسی تبدیل شود. دخالت نظامیان در سیاست در اشکال و سطوح خفیف و آشکار آن پدیده‌ای عمومی است که تقریباً در همة کشورهای دنیا وجود دارد. این پدیده در ملایم‌ترین و گسترده‌ترین سطوح خود شامل اِعمال نفوذ بر سیاستمداران و فرایند تصمیم‌گیریهای سیاسی و سیاستگذاریها می‌شود و در بالاترین سطوح خود، درقالب دخالتهای سیاسی آشکار نظامیان و توسل به کودتا و حضور علنی آنها در رأس قدرت سیاسی مشاهده می‌شود. در نوشتار حاضر به نقد و بررسی کتاب نظامیان و سیاست بهمنزلة یکی از جدیدترین آثار ارائهشده در زبان فارسی در موضوع روابط متقابل سازمان نظامی و دولت پرداخته می‌شود و تلاش می‌شود با نگاهی تحلیلیـ انتقادی ضمن نقد این اثر جنبه‌های مختلف این مبحث و ابعاد مختلف آن موردواکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of the Military Interventions in Politics: Review of The Military and Politics

نویسنده [English]

  • Masoud Akhavan Kazemi

Associate Professor of Political Science, Razi University

چکیده [English]

Frequency and continuity of military interventions in politics in different societies have led to the fact that the analysis of the interrelationships of the armed forces and the government has become one of the most important issues in political sociology studies. Military interference in politics in different forms and levels is a general phenomenon that exists in almost all countries of the world. This phenomenon in its most gentle and most extensive levels is seen in the forms of exerting influence over politicians and on the process of political decision-making and policy- making, and at the highest levels, it occurs in the form of overt political interference and resort to military coups and obvious presence at the head of political power. This article reviews the book "The Military and Politics", as one of the newest works presented in Persian, in the field of mutual relations and interactions of the military institution and the government, and it tries to review the book using a critical analysis, and considering various aspects of this topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military
  • Politics
  • Military Organization
  • Coup
  • Political Culture
اخوان کاظمی، مسعود (1376)، «تعریف و نقش اجتماعی خواص ازدیدگاه جامعهشناسی سیاسی: بررسی موردی خواص نظامی»، فصل‌نامة مصباح، س 6، ش 23.
اخوان کاظمی، مسعود (1388)، نظامیان و سیاست ازمنظر جامعهشناسی سیاسی، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
ادیبی سده، مهدی (1381)، جامعهشناسی جنگ و نیروهای نظامی، تهران: سمت.
ازغندی، علیرضا (1374)، ارتش و سیاست، تهران: قومس.
بشیریه، حسین (1374)، جامعهشناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
دلیرپور، پرویز (1394)، نظامیان و سیاست، تهران: دانشگاه پیام‌ نور.
عطایی‌فر، بهروز (1379)، ارتش، کودتا، سیاست، تهران: آمن.
گندذیر، ایرن (1369)، کارگردانی دگرگونی سیاسی در جهان سوم، ترجمة احمد تدین، تهران: سفیر.
می‌یر، پیتر (1373)، جامعهشناسی جنگ و ارتش، ترجمة محمدصادق مهدوی و علیرضا ازغندی، تهران: قومس.
هانتینگتون، ساموئل (1382)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علم.
Barani, Z. (1993), “Civil-Military Relations in Comparative Perspective: East-Central and Southeastern Europe”, Political Studies, vol. 41.
Bienen, Henry (1971), The Military and Modernization, Chicago and New York: Aldin Atherton.
Decalo, S. (1990), Coups and Army Rule in Africa, London: Yale University Press.
Feaver, Peter D. (2002), Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations, New Jersey: Transaction.
Fidel, K. (ed.) (1975), Militarism in Developing Countries, New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.
Finer, S. E. (1962), The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, London: Pall Mall Press.
Huntington, Samuel P. (1957), The Soldier and the State, New York: Harward College Press.
Jonowitz, Morris (1964), The Military in the Political Development of New Nations, Chicago: The University of Chicago Press.
Kennedy, Gavin (1974), The Military in the Third World, New York: Charles Scribner's Sons.
Nordliger, Eric A. (1977), Soldiers in Politics: Military Coups and Govermments, New Jersey: Prentice Hall Inc.
Perlmutter, A. (1977), The Military and Politics in Modern Times, New Haven: Yale University Press.
Wayman, F. (1975), Military Intervention in Politics: A Causal Model, Beverly Hills, Calif: Sage.