نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات

چکیده

فلسفة اشراق، به‌مثابة حدفاصل فلسفة ابنسینا و ملاصدرا، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. ازاینرو هر کتابی که بخواهد تلاش خود را معطوف به معرفی و تحلیل آن سازد درخور بررسی و نقد است. نویسنده در کتاب پیش‏رو پس از تبیین زمینة پیدایش فلسفة اشراقیـ استدلالیِ شیخ اشراق با زندگی‌نامه، آثار، و روش فلسفی وی آغاز کرده است. آنگاه به نقدهای شیخ اشراق بر فلسفة مشاء پرداخته و سپس به دو حوزة معرفت‌شناسی و هستیشناسی در حکمت اشراق ورود پیدا کرده است. وی در این کتاب مبنای کار خود را آثار شیخ اشراق قرار داده است و ضمن معرفی خلاصه‌وار آثار وی، توصیف موجزی از فلسفة اشراق براساس کتاب اصلی او،حکمة‌الاشراق، ارائه داده است. در این مقاله، به‌درخواست شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، برآنیم با معرفی کلی اثر و ارائة خلاصه‌ای از محتوای آن نقاط قوت و ضعف آن را در ابعاد صوری و محتوایی نشان دهیم و با طرح پیشنهادهایی به بهبود آن، درصورت چاپ بعدی، یاری رسانیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction and Critique of the Philosophy of Eshragh

نویسنده [English]

  • Zohreh Saeidi

Assistant Professor of Research Institute of Culture, Art and Communication, Tehran, Iran

چکیده [English]

Philosophy of Eshragh is too important as it is situated between Mulla Sadra and Ibn Sina’s philosophy. Thus every book that introduces and analyzes itcan be assessed. In this book, the author, after propounding development ground of the logical – illuminated philosophy of Eshragh, focusing on biography, compilations and philosophical method. Then he debates Suhrvardi’s critique to Masha’s philosophy and afterwards indicates two realms of the ontology and epistemology in wisdom of Eshragh. Using the Suhrvardi’s compilations, especially wisdom of Eshragh, he presents philosophy of Eshragh in summary. In this essay, the author aims to introduce the book, present its summary, indicate positive and negative aspects, and suggest some points to improve it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy
  • Philosophy of Eshragh
  • Suhrvardi
  • Hasan Moallemi
  • critique
ابراهیمی دینانی، غلام‌حسین (1379)، شعاع اندیشه و شهود در فلسفة سهروردی، تهران: حکمت.
ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1364)، شعاع اندیشه و شهود در فلسفة سهروردی، تهران: حکمت.
اکبری، فتحعلی (1389)، درآمدی بر فلسفة اشراق «درسنامه»، تهران: پرسش.
امین رضوی، مهدی (1377)، سهروردی و مکتب اشراق، ترجمة مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز.
بخشنده بالی، عباس (1391)، آواز عقل سرخ: مروری بر اندیشههای شیخ اشراق، تهران: کانون اندیشه جوان.
رستگار، هادی و مقدم گوهری (1386)، آشنایی با حکمت مشاء و اشراق، قم: بوستان کتاب.
سهروردی، شیخ شهابالدین یحیی (1384)، حکمةالاشراق، ترجمة سیدجعفر سجادی، تهران: و چاپ دانشگاه تهران.
نصر، سیدحسین (1354)، سه حکیم مسلمان، ترجمة احمد آرام، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
یثربی، یحیی (1390)، حکمت اشراق سهروردی: گزارش حکمت اشراق با تطبیق و نقد هم‌راه با متن حکمت اشراق، قم: بوستان کتاب.
یزدانپناه، یدالله (1391)، حکمت اشراق: گزارش شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهابالدین سهروردی، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.