نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه، تألیف اوسامو میزوتانی و نوبوکو میزوتانی، معرفی و نقد می‌شود که برای تدریس در کلاس‌های متون مطبوعاتی تهیه شده و در ژاپن و سایر کشورها، ازجمله ایران، در دوره‌های آموزش زبان ژاپنی استفاده می‌شود. این نوشتار می‌کوشد نقاط ضعف و قوت اثر را باتوجهبه نیازهای زبان‌آموزان ایرانی آشکار کند. نقد این کتاب از دو منظر متفاوت انجام شده است: نخست به کارکردهای آموزش زبانی کتاب توجه شده و توانایی کتاب در آموزش مؤثر زبان رایج در مطبوعات ژاپنی ارزیابی شده است و دوم، به کارکردهای فرهنگی اثر توجه شده و تصویری که کتاب می‌کوشد از جامعه و فرهنگ ژاپن بهدست دهد تحلیل و بررسی شده است. برای این منظور، مقالاتی از رسانه‌های واقعی ژاپن بهطور تصادفی انتخاب شده‌اند و با برچسب‌دهی موضوعی و برچسب‌دهی قطبیت، به‌لحاظ کمی و کیفی با مقالات کتاب مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of “Japanese through Newspaper Articles”

نویسنده [English]

  • Ayat Hosseini

Assistant Professor of Japanese Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran

چکیده [English]

The present article introduces and evaluates the textbook “Japanese through Newspaper Articles” written by Osamu and Nobuko Mizutani which is commonly taught in “Journalistic Japanese” classes both in and outside Japan. This article reviews the book from two different points of view: first, the linguistic and pedagogical functions of the book are evaluated, and its achievements as a language textbook are criticized. Second, the cultural aspects of the book are evaluated and the image it tries to portray from Japanese society is analyzed. In order to achieve these goals, 60 real journal articles are randomly selected from Japanese press and their content is compared to that of the news articles in the book by using polarity tags.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese Language
  • language teaching
  • journalistic Japanese
  • newspaper
  • Polarity Tags
Mizutani, Osamu and Nobuko Mizutani (2010), Kaiteibanshimbun-de Manabunihongo, Yondehanasugendaino Nihongo [Nihongo (Japanese) through Newspaper Articles, Revised Edition], Tokyo: The Japan Times Ltd.
Nation, Paul (2008), Teaching ESL/EFL Reading and Writing, London: Routledge.
Takamizawa, Hajime (2004), shin–hajimete no nihongokyōiku 2– nihongokyōiku no kisochishiki [New Japanese Language Education–Basic Knowledge in Teaching Japanese], Asuku publication.
VanPatten, Bill and Alessandro Benati (2015), Key Terms in Second Language Acquisition, Bloomsbury Publishing.