نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان روسی، دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ‌ارشد آموزش زبان روسی، دانشگاه تهران

چکیده

در مقالة حاضر، برنامة آموزش درس آواشناسی در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی موردبررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی ضرورتها، ریشهیابی مشکلات، و ارائة راهکار برای رفع آنهاست. سؤال اصلی این است که ضرورتهای آموزشی در حوزة آواشناسی زبان روسی کداماند؟ آیا به ‌این ضرورتها در برنامة آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی توجه شده است؟ دانشجویان با چه چالشهایی روبهرو هستند؟ در این جستار ابتدا ازطریق شیوة تحقیق کتابخانه‌ای به بررسی ماهیت مبحث آواشناسی و ضرورتهایی پرداختیم که باید در تدریس این مقوله موردتوجه قرار گیرند. سپس پژوهش میدانی را بین 140 دانشجوی مقطع کارشناسی زبان روسی انجام دادیم. نتایج نشان میدهد دانشجویان در بسیاری از مقوله‌های آواشناسی که تأثیر مستقیم روی گفتار آنها دارد، دچار ضعف هستند. پیشنهاداتی برای بهینهسازی برنامة آموزش آواشناسی با هدف توانمندسازی دانشجویان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review on Phonetics Training Program at the Undergraduate Level of Russian Language Major in Iran: Necessities, Problems, and Solution

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Dastamooz 1
  • Mahsa Rasouli 2

1 Assistant Professor of Russian Language and Literature, Alzahra University, Iran

2 MA Student of Teaching Russian Language, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the present article, Teaching Phonetic Topic in Russian Language at a bachelor degree was examined. The purpose of this study was to investigate the necessities, identify problems and provide solutions for them. The main questions are to find out the educational requirements and necessities in the field of Russian phonetic, whether these needs have been addressed in the undergraduate curriculum, and what challenges students face. In this paper, a library-based research, the nature of phonetics topics and the necessities that should be taught in this category are considered. Then field research was conducted among 140 undergraduate Russian language students. The results showed that students are weak in many phonological categories that have a direct impact on their speech. Proposals for optimizing the curriculum for phonology have been proposed to empower students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Russian as a Foreign Language
  • phonetics
  • Educational Requirements
  • educational program
  • Review and Evaluation
اسلامی، م. (1384). واج شناسی. تحلیل نظام آهنگ زبان فارسی. تهران: سمت.
بهارلو، ه. محمودیان، س. (1394). بررسی تطبیقی هجا و ساخت­های هجایی معمول در زبان­های روسی و فارسی. دوماهنامه جستارهای زبانی. شماره 4(پیاپی 25). صص38-15.
ثمره، ی. (1378). آواشناسی زبان فارسی، آواها و ساخت آوایی هجا. تهران:  مرکز نشر دانشگاهی.
حق شناس، ع. (1378). آواشناسی. تهران: انتشارات آگاه.
سمائی، م. (1388). تاریخچه آواشناسی و سهم ایرانیان. تهران: نشر مرکز.
ضیا حسینی، م. (1385). اصول و نظریه‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. تهران: انتشارات سخن.
غلامی، ح. (1384). اشتباهات رایج زبان­آموزان ایرانی در یادگیر زبان روسی. نشریه پژوهش زبان­های خارجی، شماره 29: صص58-51.
کارنف، و. آ.(2010). «تفاوتهای بینافرهنگی در آموزش زبان روسی به خارجی ها». مجله مشکلات آموزش زبان به دانشجویان خارجی، روسیه، وارونژ، شماره 1. صص 234-233.
محمدی، م. داد، م. (1389). «تکیه در واژه­های روسی و فارسی و تداخل آنها از منظر زبان­آموزان فارسی زبان». فصلنامه پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی. شماره 3. صص169-154.
مدائنی اول، ع. (2005). «تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی». نشریه پژوهش زبان­های خارجی، شماره 19. صص125-107.
مدرسی قوامی، گ.(1390). آواشناسی: بررسی علمی گفتار. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
مدرسی، ف. (1385). فرهنگ زبان‌شناسی، از واج تا جمله. تهران: چاپار.
نوربخش، م. (1392). آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه. تهران: نشر علم.
ولی پور، ع. (1384). «ویژگیهای واج از دیدگاه مکاتب واج شناسی مسکو و سن پیترزبورگ و مقایسه اجمالی با مطالب موجود در فارسی». پژوهش زبانهای خارجی، شماره 28، صص 196-171.
ولی پور، ع. (1385)، «رده بندی خصوصیات اصوات زبان روسی و حیطه‌های کاربردی آن». پژوهش زبانهای خارجی. شماره 31. صص 127-109.
ولی پور، ع. (1393)، آواشناسی زبان روسی. تهران: انتشارات سمت.
هایمن، لاری ام (1368)، نظام آوایی زبان: نظریه و تحلیل. ترجمه یدالله ثمره. تهران: انتشارات نوبهار.
 
Белошапкова В. А.  (1989). современный русский язык:фонетика. М.: Высшая школа.
Богрянцева В.А.  и другие. (2011). Русский язык: учебное пособие для старших классов школ гуманитарного профиля. М.: Из. Московского университета. 
 Лекант П. А., и др. (2007) Современный русский язык. М.: Из. Дрофа.
Максимов В. И.(2009). Занимательная фонетика. СПБ.: Златоуст.
Полухина В.П.  (1969). Фонетический практикум. русский язык за рубежом. № 4 (12). С: 40-41. 
Розенталь Д. Э. и др. (2010). Современный русский язык. М.: АЙРИС- пресс.
Ярцева В. Н. (1990). Лингвистический Энциклопедический Словарь М.: Сов. Энциклопедия.