نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌‌ریزی آموزشی

2 کارشناسی ‌ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

چکیده

هدف از این مقاله تحلیل وضعیت آموزش زبان انگلیسی به دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی، بررسی انتقادی کتاب دانش‌‌آموز و کتاب کار (پایۀ هفتم) و کتاب راهنمای تدریس است. روش پژوهش حاضر توصیفیـ تحلیلی است. باتوجهبه معیارهای نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی کتاب درسی و کار ارائه شد. از مهم‌‌ترین نقاط قوت کتاب درسی می‌‌توان به معرفی کارکردهای زبانی و روال‌‌های اجتماعی متداول و چاپ رنگی اشاره کرد. از مهم‌‌ترین نقاط ضعف کتاب درسی آموزش حروف الفبا بهشیوۀ سنتی، آموزش نامناسب اعداد، طراحی تمرین‌‌های نامناسب و کیفیت پایین تصاویر بود. کتاب معلم نیز باتوجهبه معیارهای پیشنهادی همسلی (1997) درقالب ارزشیابی کلی و تفصیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از نقاط قوت کتاب معلم وضوح و روشنی دستور‌‌العمل‌‌های کتاب راهنما برای تدریس و ارزشیابی، پرداختن به فرایند یادگیری براساس نظریه‌‌های امروزی، معرفی اهداف دوره، و ارائۀ دستورالعمل‌‌های مناسب برای ارزشیابی بود. از نقاط ضعف کتاب راهنما می‌‌توان به عدم توجه به سبکهای یادگیری متفاوت دانش‌‌آموزان و صحافی نامناسب کتاب اشاره کرد. درنهایت، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت و متناسب‌‌سازی محتوای آن باتوجهبه سطح توانمندی دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی داده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of English Language Teaching of the Students with Intellectual Disabilities: A Review on the Program, English Course Book for 7th Graders, and the Teacher’s Guide

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ramezani 1
  • Payvand Mihandoust 2

1 Assistant Professor, Institute for Exceptional Children, Organization for Educational Research and Planning (OERP)

2 MA in Teaching English as a Foreign Language, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this article was to analyze English language teaching program for students with intellectual disabilities, and review the English course book (student book and workbook developed for 7th graders with intellectual disabilities) as well as the teachers’ guide. The method applied was descriptive–analytic. Regarding the proposed criteria by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, strengths and weaknesses in terms of form and content were presented. The vital strong points were presenting frequent language functions and social routines, and color printing of the student book. The crucial weaknesses included the old-fashioned way of teaching English alphabets, the inappropriate method of introducing numbers, designing improper activities regarding the students’ capabilities, and the low quality of the pictures both in student book and workbook. For reviewing the teacher’s guide, the evaluation criteria proposed by Hemsley (1997) known as global evaluation and detailed evaluation, has been applied. The strong points of the teachers’ guide were providing clear teaching guidelines, considering learning procedures based on recent researches and modern theories, presenting the objective of the course, and providing appropriate guidelines for evaluation. Some of the weaknesses were ignoring students’ different learning styles, not introducing appropriate way of error correction, and inappropriate bookbinding. At last, some suggestions were proposed to ameliorate both the quality and the content of the course book and work book considering the students’ capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English
  • Students with Intellectual Disabilities
  • Student Book
  • Workbook
  • Teacher’s guide
  • Prevocational Program
  • 7th grade
  • Review
محمد اسماعیل، الهه و ﻓﺨﺮاﻟﺴﺎدات یوسفی (1378)، ارزشیابی کتاب ریاضی پایۀ چهارم دانش‌‌آموزان عقب‌‌ماندۀ ذهنی، تهران: پژوهشکدة کودکان استثنایی.
نیک‌‌پور خشت‌مسجدی، فیروزه، مرجان سلیمی، و سهیلا پاکزاد (1389)، کتاب معلم (راهنمای تدریس) زبان انگلیسی دورۀ راهنمایی تحصیلی پیش‌‌حرفه‌‌ای، تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
نیکپور خشتمسجدی، فیروزه (1395)، زبان انگلیسی پایۀ هفتم: دورۀ اول متوسطۀ پیش‌‌حرفه‌‌ای (کتاب دانش‌‌آموز و کتاب کار)، تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
وزارت آموزش و پرورش (1395)، برنامه‌‌ها و فعالیت‌‌های اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تهران: وزارت آموزش و پرورش.
Ackland, J. (2005), At Home with Writing: Practise and be Confident, Oxford, UK: Oxford University Press.
Ackland, J. (2006), At Home with Letter Forms: Practise and be Confident, Oxford, UK: Oxford University Press.
Coleman, H. (1985), “Evaluating Teachers' Guides: Do Teachers' Guides Teach Teachers?”, in: J. C. Alderson (ed.), Evaluation, Lancaster Practical Papers in English Language Education,vol. 6., Oxford: Pergamon.
Cunningsworth, A. and P. Kusel (1991), “Evaluating Teachers' Guides”, ELT Journal, vol. 45, no. 2.
Evarrs, S. and S. E. Knotek (2006), “Foreign Language and Special Education”, in: A. Hening Boyton (ed.), 2005-2015: Realizing Our Vision of Languages for All, Upper Saddle River, NJ: Pearson Hall.
Gardner, H. (1993), Multiple Intelligences: The Theory in Practice, New York: Basic Books.
Hemsley, M. (1997), “The Evaluation of Teachers’ Guides–Design and Application”, ELTDE, vol. 3.
Pyfers, L. (2009), “EFL Made to Measure, for Adult Learners with Intellectual Disabilities”, Pixel International Conferences, ICT for Language Learning, The Netherlands,.