نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

مربی زبان و ادبیات ایتالیایی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

چکیده

در این جستار، نگارنده بر آن است تا به بررسی ساختاری و محتوایی بخش نخست کتاب آموزش قوانین و قواعد دستوری زبان ایتالیایی به زبان‌‌آموزان پایه با عنوان دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی (Nuova grammatica pratica dellalingua italiana)، تألیف سوزانا نوکی (SusannaNocchi) بپردازد. چاپ نخست این کتاب آموزشی ازسوی انتشارات آلما در سال ٢٠٠٢ صورت گرفته و نسخة جدید و اصلاحشدة آن در سال ٢٠١١ به بازار ارائه شد. در سال تحصیلی جاری (1396-١٣٩٧) بخش آغازین این کتاب برای تدریس قواعد دستوری در دورة پیش‌‌دانشگاهی رشتة زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکدة زبان‌‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران بهکار گرفته شده است. جستار حاضر در تلاش است که علاوهبر بیان ویژگی‌‌ها و نقاط ضعف و قوت این کتاب آموزش دستور، جهت‌‌گیری فرهنگی و ارزشی آن را نیز برجسته سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Nuova Grammatica Pratica Della Lingua Italiana

نویسنده [English]

  • Mahzad Sheikholislami

Lecturer of Italian Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran

چکیده [English]

In this article we try to have a contextual and structural review about the first part of Nuova Grammatica Pratica Della Lingua Italiana written by Susanna Nocchi. This book was published in 2002 for the first time by Alma publications; and in 2011 was republished in a new and modified version. In current academic year (2017-2018), the first part of this book has been used for teaching Italian grammar to pre-university students of Italian literature in Faculty of Foreign Languages and Literatures of University of Tehran. The current article not only tries to express weaknesses and strengths of this grammar book but also attempts to highlight its cultural orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational book
  • Nuova Grammatica Pratica
  • Susanna Nocchi
  • Italian language
  • language learner
  • Culture
ابوالحسنی چیمه، زهرا (١٣٩٦)، «رفتار فرهنگی در کتاب‌‌های آموزش زبان فارسی، اجرای یک روش ارزیابی»، مجموعهمقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، ج 1، تجارب حرفه‌‌ای نقد.
اگرادی، ویلیام، مایکل دابروولسکی، و مارک آرتف (١٣٨٠درآمدی بر زبان‌‌شناسی معاصر، ترجمة علی درزی، ج 1، تهران: سمت.
خیرآبادی، رضا و معصومه خیرآبادی (١٣٩٣کتاب جامع زبان‌‌شناسی همگانی دکتری نیمه متمرکز، تهران: کتابخانة فرهنگ.
شرکا، آنتونیا (١٣٩٠دستور زبان ایتالیایی (ساخت واژه)، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
Balboni, Paolo (1999), Parole comuni, Culture diverse, Guida alla comunicazione interculturale, Marsilio: Venezia.
Consiglio d’Europa (2002), Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, La Nuova Italia-Oxford, Firenze,
Cortés Velásquez, Diego Serena Faone, and Elena Nuzzo (2018), “Analizzare i manuali per l’insegnamento delle lingue: strumenti per una glottodidattica applicate”, in: Rivista internazionale di linguistica italiana e educazione linguistica, vol. 9, no. 2 (2017): <https://riviste.unimi.it>.
D’Amore, Bruno (2018), “Il libro di testo, formidabile strumento metodologico in aula”, in: La Vita Scolastica, Inserto: Adotta una idea, vol. 61, no. 15 (2007), <http://www.dm.unibo.it/rsddm/it/articoli/damore>.
De Mauro, Tullio (2018), Il Nuovo vocabolario di base della lingua italiana, <https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro>.
Diadori, Pierangela, Caterina Gennai, and Stefania Semplici (2011), Progettazione editoriale per l’italiano L2, Perugia: Guerra Edizioni.
Domenichini, Maria Giovanna (2018), “Quale libro di testo? Indicazioni per la valutazione di manual e materiali didattici”, in: Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teorigu i praksu, vol. 1, no. 1, <https://hrcak.srce.hr>.
Freddi, Giovanni (1987), L’insegnamento della lingua-cultura italiana all’estero, Firenze: Le Monnier: <http://www.dit.ie/llss/people/languages/staffarticles>.
Long, Mike (2015), Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching, Malden: Wiley Blackwell.
Nocchi, Susanna (2001), Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: ALMA.
Nuzzo, Elena and Roberta Grassi (2016), Input, output e interazione nell’insegnamento delle lingue, Torino: Loescher-Bonacci.
Sharwood, Smith Michael (2018), “Input Enhancement in Instructed SLA”, in: Studies in Second Language Acquisition, vol. 15, no. 2 (1993): <https://tesol-dev.journals.cdrs.columbia.edu>