نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان ‌و ادبیات ایتالیایی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات ‌خارجی، دانشگاه تهران

چکیده

نقد ادبی شاید یکی از مهمترین مباحث مدنظر رشتههای ادبیات و زبانهای خارجی باشد و همواره از جایگاه خاصی درمیان محققان و متخصصان فن برخوردار باشد، چراکه درک و شناخت جریان‌های ادبی و فکری، که در بستر تاریخی و در پس زمان به عرصة ادبیات جهانی ارائه شدهاند، بدون یاری این شاخه از علوم انسانی چهبسا سخت و گاه ناممکن آید. تاریخچة نقد متون ادبی در ایران نیز بهوفور مطالعه شده است. آثار بسیاری در این زمینه در داخل کشور به تألیف یا ترجمه رسیدهاند که در سطح دانشگاهی مورداستفادة استادان و دانشجویان رشتههای زبانهای خارجی قرار میگیرند. این کتاب، که از بعد شکل و محتوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، بهخوبی توانسته است خواننده را با چهارچوبهای کلی و اولیة علم نقد آشنا کند. شاید مهمترین کاستی اثر مذکور را بتوان در فقدان انسجام منطقی و تاریخی لازم میان خاستگاه فرهنگی و بستر اجتماعی، که باعث تولید نوعی جریان فکری میشود، ازیکطرف و ازطرفی‌دیگر جریانهای ادبیای دانستکه آن نوع خاص نقد را در خود جای میدهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“A Critical Study on Methods and Protagonists of Literary Criticism by Gino Tellini”

نویسنده [English]

  • Fatemeh Asgari

Assistant Professor in Department of Italian Studies, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran

چکیده [English]

Literary criticism, as a special branch of humanities and social sciences, is one of the most important topics in foreign literary studies and therefore mostly focused at the universities all around the world. Although the comprehension of literary and intellectual theories in its own historical contexts does not seem always simple. In Iranian universities the history of criticism is abundantly studied too, and so many useful works in this case have been translated into Persian and are used by academic staffs and students today. The book presented here is recommended for the literary criticism in Italian language and literature course. However, the main flaw of this book, according to this paper, might be the lack of a detailed historical and methodical introduction about theories of literary criticism. Then some suggestions are given to improve these aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary Criticism
  • Gino Tellini
  • cultural currents
  • social contexts
  • literary inventions
  • anthology of texts
  • types of methods of criticism
کهنموییپور، ژاله (۱۳۹۱)، نقد جامعهشناسی و لوسین گولدمن، از نقد جامعهشناختی تا زیباییشناسی دریافت، تهران: علمی و فرهنگی.
Barthes, Roland (1972), Saggi critici, Torino: Einaudi.
Bernardelli, Andrea and Remo Cesarani (2005), Il testo narrativo, Istruzioni per la lettura e l’interpretazione, Bologna: Il Mulino.
Capata, Alessandro (2009), La critica letteraria, Milano: Hoepli.
Casadei, Alberto (2015), La critica letteraria contemporanea, Bologna: Il Mulino.
Fubini, Mario (1953), Romanticismo italiano, Saggi di storia della critica e della letteratura, Bari: Laterza.
Gibellini, Pietro (1999), Il valore letterario, Brescia: La Scuola.
Lavagetto, Mario (1985), Freud, Letteratura e altro, Torino: Einaudi.
Lukàcs, Gyrogy (1964), Scritti di sociologia della letteratura, Milano: Sugar.
Tellini, Gino (2014), Metodi e protagonisti della critica letteraria, Con antologia di testi e prove di lettura, Milano: Mondadori.
Todorov, Tzvetan (1986), Simbolismo e interpretazione, Napoli: Guida.