نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار مطالعات روسیه، دانشگاه الزهراء

چکیده

موضوع این مقاله معرفی و بررسی کتاب بررسی همهجانبة متون روسی تألیف حسین غلامی و آزاده مزینی از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که برای تدریس درس‌‌های خواندن و درک مفهوم متن و بیان شفاهی در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی تـألیف شـده است. متن‌‌های درسی کتاب حاضر داستانهای کوتاه برگرفته از کتابКнига для чтенияکاتایف Катаева М.Б.است. علاوهبراین، مؤلفـان بـرای درک بهتر متون بخش‌‌هایی را به آنها اضافه کردهاند. مطابق بررسی‌‌هایی که انجام شد، کتاب ازنظر شکل، محتوا، و همچنین رعایت اصول نگارشی اشکالاتی دارد کـه باعث می‌‌شود دانشجویان در خوانش آن با مشکلاتی مواجه شوند. بنابراین، برای دستیابی به نتیجة مطبوع و انتخاب کتاب بهعنوان منبع درسی توسط استادان و مدرسان زبان روسی باید بازنویسی و اصـلاحاتی لازم در کتاب اعمال شود تا بتواند درجهت اهداف تعیین‌شدة مؤلفان استفاده شود. کتاب حاضر ازمنظر نقد صوری و محتوایی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Review of the Book «Comprehensive Study of Russian Texts»

نویسنده [English]

  • Nahide Kalashi

Assistant Professor of Russian studies, Alzahra University

چکیده [English]

The subject of this article is about introduction and review of the book «Comprehensive Study of Russian Texts» which is compiled by Dr. Hossein Gholami and Azadeh Mozayeni from the Institute for Humanities and Cultural Studies Publication (IHCS). This book is for teaching of «Reading comprehension» and «Verbalization» for master’s students in Russian language. The passages of this book are short stories from the book «Книга для чтения». In addition to the above, in order to better understand the texts, the authors have added parts to it. There are drawbacks in terms of form, content and writing principles which cause students to have trouble reading it. So, in order to achieve pleasant results and choosing the book as a source of teaching by professors and Russian language teachers, editions and necessary information should be applied in the book in order to be used as specified targets of the authors. The book has been evaluated from the content and simulate criticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive study of Russian texts
  • coherence
  • principles of writing
انوری، حسن و علی‌محمد پشت‌دار (1377)، آیین نگارش و ویرایش (2)، تهران: دانشگاه پیام نور.
رضی، احمد (1388)، «شاخص‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، سخن سمت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش 21.
غلامی، حسین و آزاد همزینی (1391)، بررسی همهجانبة متن روسی (کتاب درسی)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مشخصات کلی، برنامة آموزشی و سرفصـل دروس دورة کارشناسـی زبـان روسی مصوب 22/12/1388، تهـران: شـورای برنامه‌ریزی آموزش عـالی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری.
Бабайцева, B. B. (1987г.), Современный русский язык, в трёх частях, частьIII (Синтаксис. Пунктуация), Москва, изд. Просвещение.
http://www.rusyaz.ru/pr/Запятая,Тире, Точка.
http://nastinfo.nlai.ir/article_347.html