نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات ایتالیایی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

2 مدرس گروه زبان و ادبیات ایتالیایی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

آلدو پالاتسسکی (Aldo palazzeschi)، با نام مستعار آلدو جورلانی (Aldo Giurlani)، شاعر و داستان‌سرای مشهور قرن بیستم ایتالیاست. پالاتسسکی در سالهای آغازین قرن بیستم با پیروی از برخی تئوریهای تفکر غربی مانند نیچه، به خلق آثاری بینظیر در ادبیات مدرن ایتالیا پرداخته است و بدین‌سان اشعار و رمانهای وی نوآوریهای قابلتوجهی دارند. بدون شک، دورة آغازین فعالیتهای ادبی این نویسنده متأثر از روابط تنگاتنگ او با هنرمندان بهویژه نقاشان هم عصر وی است. ردپای هنر تئاتر نیز در آثار سالهای جوانی نویسنده بهوضوح قابلرؤیت است.در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا آثار ادبی آلدو پالاتسسکی ازدیدگاه منتقدان ادبی معاصر ایتالیا مانند سانگویینتی، اونگارتی، و غیره مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و همچنین تلاش میشود تا ازیکسو تأثیرات اصول مکتب کرپوسکولاریسم (crepuscolarismo) را بر نگرش و آثار سالهای جوانی پالاتسسکی و ازسویدیگر، تأثیر نظریههای مکتب فوتوریسم (futurismo) را در آثار دیگر وی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aldo Palazzeschi's Works: Works between Literature and Art

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ramadan Kiaei 1
  • Zohreh Montasseri 2

1 Assistant Professor of Department of Italian Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran

2 Professor of the Department of Italian Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran

چکیده [English]

Aldo Palazzeschi, with the pen name of Aldo Giurlani, is a celebrated 20th-century Italian poet and novelist. In the early years of the twentieth century, Palazzeschi, following some of the Western theories of thought such as that of Nietzsche's, has created unique works in modern Italian literature, and that is why his poems and novels have significant innovations. Undoubtedly, the author's early literary activities were influenced by his close relationships with artists, especially painters of his time. The traces of theater art can also be clearly seen in the works of the author's youth years. The present study attempts to study the literary works of Aldo Palazzeschi from the viewpoint of contemporary Italian literary critics such as Sanguinetti, Ungaretti, etc., and also attempts to examine the influence of Crepuscolarismo principles on Palazzeschi's attitudes and works of his youth years on the one hand, as well as, to study the influence of Futurism's theories on his other works, on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aldo Palazzeschi
  • Animals in Literature
  • Futurism Movement
  • 20th Century Italian Poetry
  • Painting
  • Visual Arts
Adamo, Giuliana (1994), “Elasciatemi Divertire! Palazzeschi e la Sua Poesia Giovanile”, in: The Italianist, no. 14, University of Reading.
Agnello, Marialaura (2013), Semiotica dei Colori, Roma: Carocci Editore.
Barilli, Renato (1986), “L’antidolore”, in: Palazzeschi Oggi: Atti Del Convegno, Milano: Il Saggiatore.
Borlenghi, Aldo (1955), Tra Ottocento e Novecento, Pisa: Nistri Lischi.
Camon, Ferdinando (1982), “Intervista con Aldo Palazzeschi”, in: Il Mestiere Del Poeta, Milano: Garzanti.
Capecchi, Giovanni (2008), Scritti Sulle Arti Figurative, Roma: Editore Storia e Letteratura.
Cometa, Michele (2012), La Scrittura Delle Immagini, Milano: Raffaello Cortina.
Curi, Fausto (1977), “Epido, Empedolce e il Saltimbanco”, in: AA.VV. Perdita dell’aureola, Torino: Einaudi.
De Maria, Luciano (1986), “Palazzeschi”, in: la nascita dell’avanguardia, Saggi sul futurismo italiano, Venezia: Marsilio.
De Robertis, Giuseppe (1962), Altro Novecento, Firenze: Le Monnier.
Debenedetti, Giacomo (1955), “Il palio di Palazzeschi”, in: Saggi critici, Milano: Mondadori.
Langbroek, Sietske (1985), Le bestie nel codice di Palazzeschi, Amsterdam: Free University Press.
Marchi, Marco (1990), “Palazzeschi: lettere per un titili”, in: Poesia in poesia, poeti in prosa, Siena: Barbablù.
Moravia, Alberto (1978), Intervento in Tavola rotonda in Palazzeschi oggi, Atti del Convegno 6-8 novembre 1976 Firenze, A cura di Lanfranco caretti. Milano: Il Saggiatore.
Palazzeschi, Aldo (1905), I cavalli bianchi, Firenze: Edizioni Cesare Blanc.
Palazzeschi, Aldo (1909), “Chi sono?”, in: Poemi, Firenze: Stabilimento Tipografico Aldino.
Palazzeschi, Aldo (1909), “Diana”, in: Poemi, Firenze: Stabilimento Tipografico Aldino.
Palazzeschi, Aldo (1914), “Il controdolore, Manifesto futurista”, in: Lacerba II, Firenze.
Palazzeschi, Aldo (1951), Bestie del 900, Firenze: Vallecchi.
Palazzeschi, Aldo (1957), “Lupo”, in: Tutte le Novella, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1957), “La piccola Maria”, in: Tutte le novella, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1957), “La porta accanto”, in: Tutte le novelle, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1957), “Le due famiglie”, in: Tutte le novelle, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1957), “Lumachino”, in: Tutte le novelle, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1958), “L’incendiario”, in: Opere giovanili, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1958), “Varietà”, in: Opere giovanili, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1960), “Il codice di Perelà”, in: I romanzi della maturità, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1969), Stefanino, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1971), Storia di un’amicizia, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (1987), Lanterna, a cura di A. Dei, Parma: Zara.
Palazzeschi, Aldo (1994), Il codice di Perelà, a cura di M. Marchi, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (2002), “Apro la mia finestra”, in: Tutte le poesie, Storia di Palazzeschi poeta, A cura di Adele Dei, Milano: Mondadori.
Palazzeschi, Aldo (2002), “La voce dell’oro”, in: Tutte le poesie, Storia di Palazzeschi poeta, A cura di Adele Dei, Milano: Mondadori.
Pieri, Piero (1980), Ritratto del saltimbanco da giovane: Palazzeschi 1905-1914, Bologna: Patron.
Prestigiacomo, Paolo (1979), “Palazzeschi e il Futurismo”, in: IL Ponte, XXXV, 10
Pullini, Giorgio (1965), Aldo Palazzeschi, Milano: Mursia.
Sanguineti, Edoardo (1977), Tra liberty e crepuscolarismo, Milano: Mursia.
Sanguineti, Edoardo (1978), “L’incendiario”, in: Palazzeschi oggi: Atti del convegno, Firenze 6-8 novembre, Milano: Il Saggiatore.
Soffici, Ardengo (1919), “Aldo Palazzeschi (1913)”, in: Statue e fantocci, Firenze: Vallecchi.