نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

نقد و ارزیابی کتاب‌‌های آموزشی یکی از مباحث مهم در زمینة تهیه و تدوین منابع درسی است. در همین راستا، مقالة حاضر به ارزیابی و نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة مهندسی (عطایی و همکاران 1394)، از مجموعة نسل نوین کتاب‌‌های انگلیسی تخصصی (ESP) دانشگاهی، می‌‌پردازد. برای ارزشیابی این کتاب از مدل نقد ارائهشدة محمودی و احمدی صفا (1393)، که بهصورت اختصاصی برای کتاب‌‌های انگلیسی برای اهداف ویژه طراحی شده است، استفاده می‌‌شود. نتیجة این بررسی نشان می‌‌دهد این کتاب در مقایسه با نسل پیشین کتاب‌‌های انگلیسی برای اهداف دانشگاهی (EAP) تولیدشده توسط سازمان سمت همخوانی بسیار بیشتری با نظریه‌‌های علمی و یافته‌‌های تجربی مرتبط با آموزش زبان خارجی دارد. هرچند این اثر درکنار نقاط قوت خود نقاط ضعفی هم دارد که در متن مقاله به‌تفصیل به آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique of English for the Students of Engineering

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Mahmoodi

PhD in TEFL, English Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan

چکیده [English]

Textbook evaluation is one of the important steps in developing instructional materials process. The present article evaluates and criticizes the book English for the Students of Engineering (Atai, Zare Alanagh, Nasiri, Taherkhani & Iranmehr, 2016), which belongs to the new generation of English for specific purposes (ESP) textbooks. To this end, the textbook evaluation model proposed by Mahmoodi and Ahmadisafa (2014) was used. This model is specifically designed for evaluating ESP books. This study showed that this book, in contrast to previous ESP books developed by SAMT, has higher technical qualities and conforms to scientific theories and experimental findings in the field of TEFL. However, besides its advantages, this book suffers from some weak points which are discussed below.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook Evaluation
  • materials development
  • Engineering students
عطایی، محمودرضا و همکاران (1394)، انگلیسی برای دانشجویان مهندسی، تهران: سمت.
محمودی، محمدهادی و محمد احمدی‌‌ صفا (1393)، «ارزش‌یابی الگوـ محور کتاب‌های «انگلیسی برای اهداف خاص» (ESPپژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 14، ش 3، پاییز.
نوروزی خیابانی، مهدی و پرویز بیرجندی (1369)، انگلیسی برای دانشجویان رشته‌‌های علوم انسانی (1)، تهران: سمت.
Brown, D. H. (2001), Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, New York: Addison Wesley Longman Inc.
Chastain, K. (1988), Developing Second Language Skills: Theory and Practice, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Crossley, S. A. et al. (2007), “A Linguistic Analysis of Simplified and Authentic Texts”, The Modern Language Journal, vol. 91, no. 1,.
Cunningsworth, A. (1995), Choosing Your Coursebook, Oxford: Heinemann.
Dudley-Evans, T. and M. J. St John (1998), Developments in English for Specific Purposes: Amulti-Disciplinary Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Hutchinson, T. and A. Waters (1987), English for Specific Purposes: A Learning-Centered Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
McDonough, Jo. and C. Shaw (2003), Materials and Methods in ELT: A Teacher's Guide, (2nded.), United Kingdom: Blackwell.
Nowruzi Khiabani, M. (2001), Brush up your English, Tehran: Ney Publishing House.
Nowruzi Khiabani, M. (2005), Build up your English, Tehran: Ney Publishing House.
Widdowson, H. G. (1978), Teaching Language as Communication, Oxford: Oxford University Press.