نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

مقالة پیش‌رو به نقد و بررسی کتاب Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science نوشتة دَنیِل گاربر اختصاص دارد. گاربر، از برجسته‌ترین پژوهش‌گران فلسفة دوران مدرن و دکارت‌شناس معاصر، کتاب را در ‌سال 1980 نوشته و دانشگاه کمبریج آن را منتشر کرده است. این اثر به زبان فرانسوی نیز به‌چاپ رسیده است، اما ترجمة فارسی از آن در دست نیست. اثر مجموعه‌مقالاتی است که نویسنده پیش‌از‌این جدا‌جدا نوشته و آن‌ها را در نشریات معتبر فلسفی منتشر کرده است. موضوع اتحاد‌بخش مقالات پیوند میان علایق فلسفی و علمی دکارت است. در این مقاله می‌کوشیم نخست معرفی اجمالی از نویسندة کتاب به‌دست دهیم و درادامه، به ادبیات مربوط به موضوع در زبان انگلیسی بپردازیم و جایگاه کتاب حاضر را در این ادبیات نشان دهیم. در بخش اصلی مقاله، خود کتاب را معرفی، نقد، و بررسی می‌کنیم. این بخش را در دو بخش فرعی‌تر صوری و محتوایی تنظیم کرده‌ایم که نخست از جنبة صوری و شکلی، و سپس ازمنظر محتوایی و تخصصی اثر را نقد و ارزیابی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Shahraeeni 1
  • Azizeh Zirak Baroogi 2

1 Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz,

2 PhD Candidate of Philosophy, University of Tabriz

چکیده [English]

The present article deals with introducing and critically studying the book Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science by Daniel Garber. Garber, one of the most prominent researchers of modern philosophy and contemporary Descartes-scholar, wrote the book in 1980, and it was published by Cambridge University Press. This work has been released in French, yet there is no Persian translation available. It is a collection of articles written separately by author and published in credible philosophical journals. The unifying subject of the articles is the relationship between Descartes’ philosophical and scientific areas of interest.
This article intends to introduce the author and covers the literary style of the book in English in brief. The article mainly addresses the introduction and critical analysis of the book itself, in two parts successively: form and content.
This article intends to introduce the author and covers the literary style of the book in English in brief. The article mainly addresses the introduction and critical analysis of the book itself, in two parts successively: form and content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • doubt
  • method
  • physics
  • Metaphysics
  • Soul
  • body
  • God
Cottingham, John (1989), Descartes, Oxford: Blackwell.
Descartes, Rene (1984-1991), The Philosophical Writings of Descartes, J. Cottingham et al. (trans. and eds.), 3 vol., Cambridge: Cambridge University Press.
Garber, Daniel (1992), Descartes Metaphysical Physics, Chicago: University of Chicago Press.
Garber, Daniel (1980), Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science, Cambridge: Cambridge University Press.