نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن غرب، پژوهشکدۀ غرب‏شناسی و علم‏پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری فلسفۀ دین، دانشگاه تهران، کارشناس پژوهشی گروه تاریخ و تمدن غرب، پژوهشکدۀ غرب‏شناسی و علم‏پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در عصر ارتباط فرهنگ‌های متکثر با یک‌دیگر یکی از مسئولیت‌های فیلسوفان اخلاق جلوگیری از نزاع‌های اخلاقی است تا فرهنگ‌های مختلف، با به‌رسمیت‌شناختن یک‌دیگر و با تکیه بر اشتراکات بشری، روابطی اخلاقی و عدالت‌محورانه را در سراسر جهان نظریه‌پردازی کنند. در مراودات فرهنگیِ فراگیر ازطریق فضای مجازی، تبعیض‌های نژادی، قومی، و جنسیتی امنیت جهانی را به‌خطر خواهد انداخت؛ ازاین‌رو باید به نگرش‌های وحدت‌بخش اخلاقی اعم از دینی و غیر‌دینی اندیشید که مداراگر، بردبار، و اهل تعامل با دیگران هستند. در این مقاله، کتاب فلسفة اخلاق: رویکردی تکثرگرا به نظریة اخلاقی، اثر لارنس ام هینمان، در سه بخش جداگانه، تبیین، تحلیل، و نقادی شده است. دیدگاه علمی و غیرجانب‌دارانة نویسنده، روش منطقی وی در پاسخ به مسائل موردبحث، و نظام سؤالاتی که در پایان هر فصل اطلاعات خوانندگان را ارزیابی می‌کند از مزایایی است که نگارندة مقاله به‌دلیل وجود آن‌ها این کتاب را منبعی مناسب برای واحدهای دانشگاهیِ فلسفة اخلاق معرفی می‌کند و ترجمة این اثر را به فارسی پیش‌نهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction, Analysis, and Critique for Ethics: A Pluralistic Approach to Moral Theory

نویسندگان [English]

  • Maryam Saneapour 1
  • Amir Sadeghi 2

1 Assistant Professor of History and Western Civilization, Institute for Western Studies Research, Institute for Humanities and Cultural Studies

2 PhD Candidate in Philosophy of Religion, University of Tehran, Expert in the Department of History and Western Civilization, Institute for Western Studies Research, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

This article introduces, analyzes, and criticizes the work of Lawrence M. Hinman, Ethics: A Pluralistic Approach to Moral Theory. Hinman is a Philosopher of Ethics in the multimedia learning. He believes that multiculturalism is important factor of nowadays so the most important responsibility of philosophers of Ethics is prevention of moral conflict. The global communication and information in 21st  century needs global  tolerance and respect of various nations, cultures, and moralities together because different people and societies have a common  human nature and common natural rights that obligate to justice and moral relationship between  different people and  various societies’ beliefs throughout the world. Moral communication in multiculturalism approach is against racial, gender, national, and ethnic prejudice. Hinman believes in moral dialogue and global learning across different cultures. The book of Ethics: A Pluralistic Approach to Moral Theory has a proper category of new ethical problems, and the candid standpoint of author is considerable. He has a logical method, and in the end of every part of book there are some questions for evaluation of students learning. So this book is proper for the philosophy of ethics in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pluralistic Ethics
  • Global Learning
  • Divine Commands
  • Tolerance
  • Natural Right
امام علی علیه السلام (1967 م/ 1387 ق)، نهج البلاغه، ضبط نصه و ابتکر فهارسه العلمیه صبحی الصالح، الطبعه الاولی، بیروت.
صانع‌پور، مریم (1393)، شیعه‌شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعة دوازده‌امامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صانع‌پور، مریم (1395)، چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.
کلینی رازی، (بی‌تا)، اصول کافی، ترجمة سیدجواد مصطفوی، تهران: علمیه اسلامیه.
مغنیه، محمدجواد (2005 م/ 1426 ق)، الشیعه فی المیزان، وثّق اصوله و حققه و علّق علیه الاستاذ سامی العزیزی، قم: مؤسسة دار الکتاب الاسلامی.
والز، مایکل (1394)، حوزه‌های عدالت در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری، ترجمة صالح نجفی، تهران: نشر صالح.
Appiah, Kwame Anthony (2006), Cosmopolitanism Ethics in A World of Strangers,Copyright by Kwame Anthony Appiah, First Edition in USA.
Dimova and Strik (eds.) (2010), Multiculturalism and Moral conflict, London and New York: Routledge.
Gilligan (1982), Women’s Moral Voices in A Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, Cambridge and Harvard University Press.
Hinman, Lawrence M. (2012), Contemporary Moral Issues: Diversity and Consensus, 4th Edition, Amazon.
Hinman, Lawrence M. (2013), Ethics: A Pluralistic Approach to Moral theory, International Edition, Clark Baxter.