نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

نوشتۀ پیش­رو بدنبال معرفی کوتاه جلد نخست تاریخ فلسفۀ راتلج: از آغاز تا افلاطون، می­کوشد تا ترجمۀ فارسی اثر به قلم آقای حسن مرتضوی را از دو چشم انداز صوری و محتوایی، بررسی نماید. شایان ذکر است که علاوه بر بررسی قسمت­های مقدماتی و پایانی کتاب، بندهایی را از هر دوازده فصل متن اصلی، بطور کورکورانه گزینش کرده و سپس ترجمه را با آنها، تطبیق داده­ایم.
    در بررسی صوری به مواردی مانند عنوان کتاب، ترتیب مطالب و کم و کاستی در ترجمه ، نگریسته­ایم. در بررسی محتوائی هم، به جنبه­هایی مانند غلط­های چاپی، ضبط اعلام، رسایی یا مفهوم بودن و اعتبار ترجمه توجه کرده­ایم. از توصیه­ های این بررسی با توجه به برخی آسیبهای تشخیص داده شده، عبارت است از عنایت بیشتر مترجم محترم به تعالیم فلسفی حوزۀ یونان باستان، بازنگری متن ترجمه از سوی خود ایشان و بهره­گیری از ویراستار متخصص. وجود سهوهای قلمی در کار ترجمه، امری است ناخواسته و کم یا بیش، هر متنی که ترجمه ­شود، دچار آنها خواهد بود. همانطوریکه خود نوشتۀ اصلی به عنوان کار بشری، از چنان سهوهائی پیراسته نخواهد بود. اما هر گونه کوشش برای برطرف ساختن آن سهوها و رساندن آنها به کمترین میزان ممکن، احساس وظیفه اخلاقی و فکری مترجمان در قبال نویسندگان و خوانندگان متن ترجمه شده را نشان می­ دهد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Study on the Persian Translation of Routledge History of Philosophy

نویسنده [English]

  • Majid Sadrmajles

Assistant Professor of Philosophy, University of Tabriz

چکیده [English]

In the present paper, we first briefly introduce the book Routledge History of Philosophy: From the Beginning to Plato. Its Persian translation was written by Hasan Mortazawi and published in Iran in 1390(2011)by Philosophy Cheshme Press. After the introductory matters, the present paper focuses on two aspects: the formal aspect of printed translation and 2- the content of Persian translation. Of course this study of the Persian translation is based on the original English text and a comparison between them.
On the formal aspect, I consider factors such as title, order and completion, or deficiency of translation.  At the content level of the Persian translation in comparison with the original text, I consider factors as printing errors, names’ spelling in Persian, fluency, and validity of the translation text. The result of this study demonstrates that the Persian translation of the first volume of Routledge History of Philosophy: From the Beginning to Plato is subjected to some unwanted deficiencies. Some other pitfalls include 1- Sometimes the Persian spelling of the special names especially Greek names is not exact or correct. 2- Some of the philosophical terms are not translated in uniformity. 3- The text of Persian translation is not edited by an editor that is expected to be a specialist in the ancient Greek philosophy4- Translator’s nonsufficient acquaintance with the Greek philosophy. Translation of philosophical works as other subjects in theoretical disciplines is a technical work and in addition to the skills of writing and grammar, the editor needs to have special information of the subject matter.  It is hoped that the recommendations of this paper help Mr. H. Mortazawi in revising his translation in the second edition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian translation
  • history of philosophy
  • Routledge History of Philosophy: From the Beginning to Plato
  • H. Mortazawi
افلاطون (1366)، مجموعۀ آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: خوارزمی.
تایلور، سی سی دبلیو (1390)، تاریخ فلسفة راتلج: از آغاز تا افلاطون، (جلد یکم)، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: نشر چشمه.
تیلور، س س و (1392)، تاریخ فلسفۀ غرب: از آغاز تا افلاطون، ترجمۀ حسن فتحی، تهران: حکمت و مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
صفوی، کورش (1371)، هفت گفتار دربارۀ ترجمه، تهران: کتاب ماد.
Taylor, C. C. W. (1997), Routledge History of Philosophy, From Beginning to Plato, First Printing, London and New York: Routledge.