نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی کرج (دکترای فلسفۀ تطبیقی)

چکیده

این جستار کتاب پدیدارشناسی و عرفان اثر آنتونی جی استاین‌‌‌باک (Steinbock.Anthony j) را نقد و بررسی می‌‌‌کند.نویسنده در این کتاب سعی کرده است تا براساس روش پدیدارشناسانه و با کمک‌گرفتن از مفاهیمی هم‌چون «بداهت»، «تأویل پدیدارشناسی»، و «قصدیت» تجارب دینی (religious experiences) و تجارب عرفانی (mystical experiences) را تبیین کند. دغدغة اصلی استاین‌‌‌باک بررسی تعامل و کنُش متقابل بین پدیدارشناسی و الهیات است تا بر این اساس بین طیف گسترده‌‌‌ای از باورهای دینی و مسائل فلسفی هم‌چون «بداهت» (evidence «فردیت» (selfhood و «غیریت» (otherness) پیوند و ارتباط برقرار کند. این درحالی است که تذبذب دیدگاه فکری استاین‌‌‌باک، نداشتن قدرت تحلیل کافی، تناقض‌‌‌گویی، و ... موضع‌‌‌گیری وی را در این کتاب سست کرده است. علاوه‌براین، کتاب دارای اشکالات محتوایی و نگارشی است و این عدم انسجام نقطه‌ضعف جدی تلقی می‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review “Phenomenology and Mysticism”

نویسنده [English]

  • Yahya Solati

A Visiting Assistant Professor, Islamic Azad University, Karaj Branch

چکیده [English]

The present article criticizes the book “Phenomenology and Mysticism”  by Anthony J. Steinbock. The writer has tried to identify religious and mystical experiences by the use of phenomenological’s style and helping from concepts such as “evidence”, “phenomenological’s reduction” and “intention”. Steinbock’s main concern is to consider the reaction between the phenomenology and theology to make a connection and relation among the vast range of religious beliefs with philosophical problems such as “evidence”, “selfhood”, and “otherness”. Lack of stability in his point of view, inability in sufficient analysis, contradiction in terms, etc. weaken his attitude in this book. Furthermore, this book contains problems in content and writing considered as a serious downsides of the book

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • Phenomenology
  • Religious Experience
  • Steinbock
  • mystical experience
  • Evidences
امیری، مصطفی (1388)، «زندگی و حیات علمی: سال‌شمارزندگی هوسرل»، کتاب ماه فلسفه، ش 29.
خاتمی، محمود (1382)، پدیدارشناسی دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
خسروپناه، عبدالحسین (1385)، «پدیدارشناسی ازدیدگاه هوسرل و منزلت آن دین در آن»، فصل‌نامة علوم انسانی، س 1، ش 2.
دارتیک، آندره (1373)، پدیدارشناسی، ترجمة محمود نوالی، تهران: سمت.
ریخته‌‌‌گران، محمدرضا (1380)، «پدیدارشناسی چیست»، فصل‌نامة فلسفه، ش 2 و 3.
هلد، کلاوس (1390)، «هایدگر و اصل پدیدارشناسی»، فصل‌نامة فلسفه، ش 44.
هوسرل، ادموند (1381)، تأملات دکارتی، ترجمة عبدالکریم رشیدیان، ج 1،تهران: نشر نی.
Steinbock Anthony J. (2007), Phenomenology and Mysticism (The Verticality of Religious), U.S.A: Indiana University press.