نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی

چکیده

قرآن کریم کتابی معرفت‌بخش و واقع‌نماست که حسب آیات قرآن، روایات، و عقل به شرح و تفسیر نیاز دارد. در‌طول تاریخ مفسران بسیاری براساس روش‌ها، گرایش‌ها، و مکاتب مختلف تفسیری به شرح و تفسیر این کتاب آسمانی روی آورده‌اند. بر همین اساس تفسیر قرآن سیر تکاملی به خود گرفته و تا عصر حاضر که تفاسیر کامل یا برخی از اجزای قرآن به‌نگارش درآمده است تفسیرنویسی ادامه یافته است. در این میان کتاب تفسیر یازده سوره از قرآن کریم اثر آقای قدرت‌الله مشایخی از‌سوی انتشارات سمت برای درس تفسیر ترتیبی گرایش علوم قرآن و حدیث رشتة الهیات به‌تألیف در‌آمده است. در این مقاله محاسن و معایب کتاب مذکور از‌‌جنبة شکلی و محتوایی نقد و ارزیابی می‌شود و با‌توجه‌به نواقص موجود پیش‌نهاد می‌شود پس از اعمال ویرایش علمی به‌عنوان منبع درس تفسیر ترتیبی در مقطع کارشناسی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Evaluation of the Book of Interpretation of the Eleventh Surah from the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Majid Ma'aref 1
  • Hossein Taghipour 2

1 Professor of Study of Quran and Hadith, University of Tehran

2 PhD Student in Comparative Interpretation,

چکیده [English]

The Holy Qur'an is a knowledgeable and realistic book which, according to Qur'anic verses, narrations and wisdom, need to be elaborated and interpreted. Throughout the history of many commentators, based on the methods, trends, and various interpretive schools, they have interpreted this celestial book. Accordingly, the Qur'an's interpretation has evolved, and until the present day complete interpretations or some parts of the Qur'an have been written, and the interpretation has continued. Among these, the book "The Interpretation of the Eleventh Surah from the Holy Qur'an" by Mr. Dharullah Mashayekhi, has been compiled for the course of the disciplinary interpretation of the Qur'anic verses and the theology of theology. In this article, the advantages and disadvantages of this book are criticized and evaluated in terms of its form and content. Due to the existing deficiencies, it is suggested that these comments be applied in the coming editions of the book as the source of the course of interpretive interpretation in the baccalaureate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • the orderly interpretation
  • Ghodratoallh Mashayekhi’s interpretative methods
قرآن مجید، ترجمه‌های محمدمهدی فولادوند، مجتبوی، گرمارودی، فیض‌الاسلام، مشکینی، مصباح‌زاده، معزی، شعرانی.
آلوسی البغدادی، شهاب‌الدین سید‌محمود (1415ق)، روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم، بیروت: دار الکتب العلمیه.
ابن الأثیر الجزرى، عزالدین أبو‌الحسن على بن محمد (1409 ق)، أسد الغابه فی معرفه الصحابه، بیروت: دار الفکر.
ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1414 ق)، لسان العرب، بیروت: دار صادر.
اندلسى، ابن‌عطیه (1422 ق)، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، به‌تحقیق عبدالسلام عبدالشافى محمد، بیروت: دار الکتب العلمیه.
بانوى اصفهانى، سیده‌نصرت امین (1361)، مخزن العرفان در تفسیر قرآن‏، تهران‏: نهضت زنان مسلمان‏.
بحرانى، سیدهاشم (1416 ق)، البرهان فى تفسیر القرآن‏، تهران: بنیاد بعثت‏.
جرجانى، ابو‌المحاسن حسین بن حسن (1377)، جلاء الأذهان و جلاء الأحزان‏، تهران: دانشگاه تهران‏.
جلالیان، حبیب‌الله (1378)، تاریخ تفسیر قرآن کریم، قم: اسوه.
حجتى، سیدمحمدباقر (1377)، أسباب النزول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
خویى، سیدابوالقاسم (بی‌تا)، البیان فى تفسیر القرآن.
داورپناه، ابوالفضل (1375)، انوار العرفان فى تفسیر القرآن، تهران: صدر.
دیاری بیدگلی، محمد تقی (1390)، آسیب شناسی روایات تفسیری، تهران: سمت.
راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412ق)، المفردات فی غریب القرآن‏، به‌تحقیق صفوان عدنان داودى‏، بیروت: دارالعلم.
رجبی، محمد (1383)، روش تفسیر قرآن، تهران: مؤسسة پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.
رضایی اصفهانی، محمدعلی (1390)، درس‌نامة روش‌های تفسیر قرآن، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.
زحیلى، وهبة بن مصطفى (1418 ق)، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، بیروت: دار الفکر المعاصر.
زمخشرى، محمود (1407 ق)، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل‏، بیروت: دار الکتب العربی.
شاکر، محمدکاظم (1389)، مبانی و روش‌های تفسیر، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1417 ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: الاسلامی.
طبرسی، فضل بن حسن (1408 ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفه للطباعه و نشر.
طبرى، ابوجعفر محمد بن جریر (1412 ق)، جامع البیان فى تفسیر القرآن‏، بیروت: دارالمعرفه.
عروسى حویزى، عبد على بن جمعه (1415 ق)، تفسیر نور الثقلین، قم: اسماعیلیان.
فیض کاشانی، ملا محسن (1415 ق‏)، تفسیر الصافی، تهران: الصدر.
قاسمى،‏ محمد جمال‌الدین (1418ق)، محاسن التاویل‏، به‌تحقیق محمد باسل‌عیون السود، بیروت:‏ دار الکتب العلمیه.
قرشى، سیدعلى‌اکبر (1371)، قاموس قرآن، تهران‏: دار الکتب الإسلامیة.
مشایخی، قدرت‌الله (1392)، تفسیر یازده سوره از قرآن کریم، تهران: سمت.
مصطفوی، حسن (1360)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
معارف، مجید (1387)، شناخت حدیث مبانی فهم متن، اصول نقد سند، تهران: نبأ.
مکارم شیرازى، ناصر (1421 ق)، الأمثل فى تفسیر کتاب الله المنزل‏، قم: مدرسة امام على بن ابى طالب.‏
نجارزادگان، فتح‌الله (1390)، بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین، قم: سمت.
نجفى خمینى، محمدجواد (1398 ق)، تفسیر آسان‏، تهران: اسلامیه.
الهاشمی البصری، ابن‌سعد، محمد بن سعد بن منیع (1410ق)، الطبقات الکبرى، به‌تحقیق محمدعبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه.