نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حکمت و فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فیلسوفان همواره نظریه‌هایی دربارة چیستی به‌روزی به‌دست‌ داده‌اند، اما از روان‌شناسی غافل بوده‌اند و روان‌شناسان نیز در بحث‌های خود از به‌روزی هیچ نظریه‌ای دربارة چیستی آن در اختیار نداشته‌اند. مایکل بیشاپ در کتاب زندگی خوب: یک‌پارچه‌سازی فلسفه و روان‌شناسی به‌روزی می‌کوشد تا این دو حوزة ظاهراً از هم جدا را با یک‌دیگر و تحت رویکردی جامع متصل سازد و حاصل نیز تقریر چهارچوب نویی برای فهم زندگی خوب و به‌روزی است. این چهارچوب نظریة شبکه‌ای است، شبکه‌ای خودکفا و خودبسنده از احساسات و عواطف مثبت، نگرش‌های مثبت، ویژگی‌های مثبت، دستاوردهای مثبت، و تعامل سازنده و کام‌یاب با جهان که چهارچوبی علی و معلولی فراهم می‌آورد. مقالة کنونی به‌طور خاص، با تأکید بر رویکرد جامع نویسنده و نظریه‌ای شبکه‌ای علی، کتاب را معرفی می‌کند. درانتها نیز به‌طور خاص نکاتی انتقادی را درمورد روش‌شناسی نویسنده و نیز محتوای نظریة شبکه‌ای وارد می‌سازد که بیش‌تر به مسئلة اعتبار هنجارگذارانة این نظریه در قیاس با سایر نظریه‌های دربارة به‌روزی مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Look at The Good Life, Unifying the Philosophy and Psychology of Well-Being

نویسنده [English]

  • Hamidreza Mahboobi Arani

Assistant Professor of Philosophy Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Philosophers defend theories of what well-being is but ignore what psychologists have learned about it. Psychologists learn about well-being but lack a theory of what it is. In The Good Life: Unifying the Philosophy and Psychology of Well-Being, Michael A. Bishop marries these complementary investigations under what he regards as an “inclusive approach” and the result is a new framework for understanding well-being and the good life, that is “the network theory”. This theory identifies well-being with instantiating a self-sustaining network of positive feelings, attitudes, behaviors, traits, and accomplishments: a positive causal network. When doing well, you are embedded in a self-reinforcing web of positive internal and external states and events; when doing badly, you are caught in a "rut" or "vicious cycle" of negative interactions. Well-being is not just one component of a positive causal network, such as pleasure, desire-fulfillment, or virtuous activity. Well-being is the network itself. The current paper introduces the book with an emphasis on these two main foci. Then, it conclude with some objections to both methodology and substantive aspect of theory which mainly concerns its power of normativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-being
  • philosophy
  • Positive Psychology
  • Inclusive Approach
  • the Network Theory
حق‌شناس، علی‌محمد و دیگران (1389)، فرهنگ هزاره، تهران: فرهنگ معاصر.
Bishop, Michael, A. (2015), The Good life, Unifying the Philosophy and Psychology of Well-Being, Oxford University press.
Bishop, Michael A. (2012), “The Network Theory of Well-Being: An Introduction, The Baltic International Yearbook of Cognition”, Logic and Communication, vol. 7, no. 0.
Bishop Michael, A. and J. D. Trout (2005), Epistemology and the Psychology of Human Judgment, Oxford University Press.
Crisp, Roger (2017), “Well-being”, <https://plato.stanford.edu/entries/well-being>.Haybron, Dan (2011), “Happiness”, <https://plato.stanford.edu/entries/ happiness>.
Haybron, Dan (2016), “The Good life, Unifying the Philosophy and Psychology of Well-Being”, Notre Dam Philosophical Reviews, <http://ndpr.nd.edu/news/he-good-life-unifying-the-philosophy-and-psychology-of-well-being>./
Kornblith, Hilary (2002), Knowledge and Its Place in Nature, New York: Oxford University Press.
Parfit, D. (1984), Reasons and Persons, New York: Oxford University Press.
Sumner, L. W. (1996), Welfare, Happiness, and Ethics, New York: Oxford University Press.