نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این کتاب اقتصادهای درحال‌توسعة آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، و اروپای شرقی و مرکزی را، که حدود 85 درصد جمعیت جهان است، تحلیل می‌کند. متن مسئله‌مند است و مسائل کشورهای درحال‌توسعه را در قالب سؤال در نوزده فصل مطرح کرده و بدان‌ها پاسخ داده است. محتوای اثر عمدة سرفصل‌های درس توسعة اقتصادی را پوشش می‌دهد. نظم منطقی و انسجام درونی در بخش‌ها و فصول مختلف کتاب وجود دارد. این اثر با کتاب توسعة تودارو مقایسه و مزایای آن مطرح شده است. گزارش کمیسیون رشد و توسعه، آسیب‌شناسی رشد، اقتصاد توسعة رفتاری، روش روایت‌های تحلیلی، و روش تجربة کنترل‌شده از مباحث جدید توسعة اقتصادی است که در کتاب توسعة اقتصادی نافزیگر بحث نشده است. روش نقد متن روش تحلیلی ـ تطبیقی است. بدین صورت که محتوای فصول متن با متون مشابه شناخته شده است. مقایسه از جهت روزآمدی محتوا نقد شده و موضوعات جدید موردبحث در متون جدید توسعة اقتصادی معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of “Economic Development”

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Mirjalili

Associate Professor of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

This book deals with the analysis of developing economies in Asia, Africa, Latin America, and Eastern and Central Europe which comprises about 85% of the world's population. The text is problematic and addresses the issues of developing countries in the form of a question in nineteen chapters and has responded to them. The content of the work covers most of the topics in economic development syllabus. Logical order and internal consistency exist in different sections and chapters of the book. This work is compared with the economic development by Todaro and its advantages are discussed. The report of the Commission on Growth and Development, Growth Diagnostics, Behavioral Development Economics, the method of analytic narratives and the method of controlled experiment are new issues of economic development that have not been discussed in this text.  The method of evaluation is analytical-comparative through which the content of the text is compared to a well-known text for neglecting new topics discussed in the new texts of economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Development Theories
  • Development Policies
  • Development Economics
  • Nafziger
دوفلو، استر و آبهجیت بنرجی (1396)، اقتصاد فقیر، ترجمة جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی، تهران: دنیای اقتصاد.
میرجلیلی، سیدحسین (1394)، «آسیب‌شناسی رشد»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش پژوهشی ش 14795، اردیبهشت.
میرجلیلی، سیدحسین (1394)، «الزامات دست‌یابی به رشد هشت‌درصد، مروری بر تجربة سیزده کشور»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش پژوهشی ش 14858، خرداد.
نافزیگر، ای. واین (1389)، توسعة اقتصادی، ترجمة محمدرضا منجذب، تهران: آسیم.
نافزیگر، ای. واین (1395)، توسعة اقتصادی، ترجمة غلامرضا آزاد و امیر آزاد، ج 1 و 2، تهران: نشر نی.
 
Altmann, M. P. (2011), Contextual Development Economics, Springer Science.
Banerjee, Abhijit V. and Esther Duflo (2008), “The Experimental Approach to Development Economics”, NBER Working Paper, no. 14467.
Datta, Saugato and Sendhil Mullainathan (2014), “Behavioral Design: a New Approach to Development Policy”, The Review of Income and Wealth”, vol. 60, no. 1.
Hausmann, Ricardo, Bailey Klinger, and Rodrigo Wagner (2008), “Doing Growth Diagnostics in Practice: a Mindbook”, Center for International Development at Harvard University, Working Paper, no. 177.
Levi, Margaret (2004), “An Analytic Narrative Approach to Puzzles and Problems”, in: Problems and Methods in the Study of Politics, I. Shapiro, R. Smith, and T. Masoud (eds.), New York: Cambridge University Press.
Mahoney, James (1999), “Nominal, Ordinal, and Narrative Appraisal in Macrocausal Analysis”, American Journal of Sociology, vol. 104, no. 4.
Nafziger, E. Wayne (1976), “A Critique of Development Economics in the U.S”, Journal of Development Studies, vol. 13.
Nafziger, E. Wayne (1994), Poverty and Wealth: Comparing Afro-Asian Development, Greenwich, Conn: JAI Press.
Nafziger, E. Wayne (1995), Learning from the Japanese: Japan Prewar Development and the Third World, Armonk, NY: M. E Sharpe.
Nafziger, E. Wayne (2005), “Meiji Japan as a Model for Africa's Economic Development”, African and Asian Studies, vol. 4.
Nafziger, E. Wayne (2007), From Seers to Sen: The Meaning of Economic Development, UN University WIDER.
Nafziger, E. Wayne (2008), Entrepreneurship and Development, International Handbook of Development Studies, Edward Elgar.
Nafziger, E. Wayne (2012), Economic Development, 5th edition, Cambridge University Press
Nafziger, E. Wayne et al. (1979), Development Theory: Four Critical Studies, London: Frank Cass.
Rodrik, Dani (2003), In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth, Princeton University Press.
Rodrik, Dani (2010), “Diagnostics before Prescription”, Journal of Economic Perspectives, vol. 24, no. 3.